ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

08.03.2017 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…осми март през

две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр....дело № …107  по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по искова молба на СНЦ „Войнишко кладенче“ срещу „ЕВН България – Електроснабдяване Пловдив“ АД с цена на иска 34 148,39 лв.

            Молбата е била нередовна и на ищеца е било указано с разпореждане от 21.02.2017г. да внесе по сметка на СлОС д.т. в размер на 1 365,94 лв. Разпореждането на съда му е съобщено на 27.02.2017г. В дадения срок и до момента, същия не е отстранил нередовностите на исковата молба.  С оглед изложеното молбата следва да бъде върната като нередовна, а образуваното производство – прекратено.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 107/17 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            Връща исковата молба на СНЦ „Войнишко кладенче“ срещу „ЕВН България – Електроснабдяване Пловдив“ АД.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: