О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 22.02.2017г.

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:           М.Б.

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. н.

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№110 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл. 23, ал.3 от ГПК.

            В СИС при Районен съд – Нова Загора е било образувано изп. дело №76/09-34 със страни: взискател Д.Г.Г. и длъжник И.И.Г. във връзка с изпълнение по изпълнителен лист за осъществяване на контакти между взискателя в качеството му на баща с малолетното дете Г.Д.Г., родено на ***г.

Всички съдебни изпълнители от СИС при Районен съд – Нова Загора са се отвели от разглеждането на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

Поради това е станало невъзможно продължаване изпълнителните действия по делото от ДСИ при СИС при НЗРС, поради което е налице хипотезата на чл.23, ал.3 от ГПК, като следва да се определи друг, равен по степен съд в района на Окръжен съд – Сливен, на чиято СИС да се възложат изпълнителните действия по делото.

Съдът намира, че с оглед незатрудняване на страните с разходи за транспорт, следва да се определи като съд, на който да се възложи делото – Сливенски районен съд чрез СИС, като най – близко стоящ до страните и равен по степен на Новозагорския районен съд.

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 23, ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

   ИЗПРАЩА за продължаване на изпълнителните действия по молбата на взискателя Д.Г.Г. против длъжника И.И.Г. от 08.10.2009г. въз основа на изп. лист от 24.06.2009г., издаден по гр.д.№615/2007г. по описа на НЗРС относно определен режим на лични отношения на бащата Д.Г. с детето Г.Г. в Съдебно-изпълнителна служба при РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН.

 

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението, заедно с делото, да се изпратят незабавно на СИС при СлРС.

Препис от определението да се изпрати за сведение на СИС при НЗРС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.