О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Гр. Сливен, 11.05.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на единадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 115 по описа на СлОС за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Предявена е искова молба от длъжника ЗК „ЛЕНДО ЛЕЙК“ с ЕИК 829014536 против И.Д.И. с искова претенция да бъде установено, че ищцовата кооперация не дължи сумите присъдени съгласно заповед за изпълнение № 47/30.01.2017г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 77/2017г. на РС – Нова Загора.

Съгласно разпоредбата на чл. 424 от ГПК длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок. Само и единствено в тези хипотези исковата претенция би била допустима и подлежи на разглеждане по същество.

В конкретния случай, видно от изложението на исковата молба, не се навеждат твърдения за новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок.

Съдът извърши служебна справка и изиска ч.гр.д. № 77/2017г. на РС – Нова Загора при което констатира, че с определение № 188/05.05.2017г.  е изцяло обезсилена издадената заповед № 47/30.01.2017г. за изпълнение на парично задължение срещу длъжника ЗК „ЛЕНДО ЛЕЙК“, както и издадения въз основа на нея изпълнителен лист, като производството по делото е прекратено.

Предвид гореизложеното, съдът намира предявената искова молба за недопустима. Не са налице процесуалните предпоставки за предявяване на иска по реда на чл.424 от ГПК, нито твърдения за такива, като към настоящия момент липсва и годен изпълнителен титул срещу ищеца ЗК „ЛЕНДО ЛЕЙК“.

Мотивиран от горното, съдът на осн. чл.130 от ГПК

 

 

                                       О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА предявената искова молба от ЗК „ЛЕНДО ЛЕЙК“ с ЕИК 829014536 със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, кв.“Индустриален“ № 17 против И.Д.И. с ЕГН ********** *** с искане да бъде установено, че ищцовата кооперация не дължи сумите присъдени съгласно заповед за изпълнение № 47/30.01.2017г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 77/2017г. на РС – Нова Загора.

 

Прекратява производството по гр.д. № 115/2017г. на Сливенски окръжен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: