О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 07.03.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седми март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   М.С.           

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          М.Б.

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№134 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от солидарния длъжник „Евронет“ ЕООД, гр.София против Разпореждане от 25.05.2016г. на Котелски районен съд, постановено по ч.гр.д.№148/2016г. по описа на съда, с което е разпоредено издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК против солидарните длъжници С.И. Г. от гр.Котел, „Теракоминженеринг“ ЕООД, гр.Пловдив и Евронет“ ЕООД, гр.София в полза на кредитора Община Котел.

            В частната си жалба, длъжникът Евронет“ ЕООД, гр.София чрез пълномощника адв.Г. твърди, че атакуваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не са били налице предпоставките на чл.418, ал.2 от ГПК, поради това, че акта за начет не е редовен от външна страна. Освен това посочва, че издадения въз основа на разпореждането изпълнителен лист е нищожен. Посочва, че акта на начет не отговаря на нормативните изисквания - чл.43, ал.2 от ППЗДФИ, тъй като не съдържал данни за лицата, причинили вредата, не била посочена причинната връзка между противоправните действия и/или бездействия и вредоносния резултат. Посочва, че в акта за начет, солидарната отговорност на лицата е обоснована чрез бланкетно посочване на съответната законова разпоредба, без подробна обосновка, като излага подробни съображения в тази насока. Поради това счита, че акта за начет не съдържа реквизитите, изискуеми съгласно разпоредбата на чл.43, ал.2, т.3 и т.4 от ППЗДФИ – данните за лицата и констатация на противоправните действия. Освен това излага съображения относно нищожността на издадения изпълнителен лист, като посочва, че същият не съдържа името на съдията, постановил акта и по този начин не може да се провери дали акта е издаден от лице със съответната компетентност, нито дали това лице се намира в правоотношение със съответния съд. С оглед изложеното жалбоподателят моли въззивния съд да отмени постановеното разпореждане за незабавно изпълнение по ч.гр.д.№148/2016г. на РС – Котел и да прогласи нищожността на изпълнителен лист №112 от 26.05.2016г., издаден по ч.гр.д.№148/2016г. на РС – Котел.

            В законоустановения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна – кредитора Община Котел, който оспорва подадената жалба като неоснователна. Акта за начет съдържал всички изискуеми по чл.43, ал.2 от ППЗДФИ реквизити и бил редовен от външна страна. Посочва, че изложените в жалбите доводи са предмет на едно евентуално исково производство по реда на чл.422 от ГПК, но не подлежат на преценка в заповедното производство.По отношение на искането за обявяване изпълнителния лист за нищожен, посочва, че е недопустимо прилагането по аналогия на чл.236, ал.1 от ГПК. Посочва, че изпълнителния лист съдържа всички необходими реквизити, в т.ч. и името на съдията, който го е издал и подписал. Поради това моли въззивният съд да остави частната жалба без уважение, като неоснователна.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

         Котелският районен съд е бил сезиран със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, подадено от Община Котел, с което се иска от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение С.И. Г. от гр.Котел, „Теракоминженеринг“ ЕООД, гр.Пловдив и Евронет“ ЕООД, гр.София за солидарно заплащане на следните суми: главница в размер на 437166,24лв., представляващо вземане по Акт за начет №11-04-33 от 14.12.2015г., издаден от АДФИ и мораторна лихва в размер на 43905,30лв. за периода от 18.12.2014г. до 14.12.2015г., законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението до окончателното й изплащане.

Към заявлението е приложен Акт за начет №11-04-33 от 14.12.2015г., издаден от АДФИ.   

С обжалваното разпореждане от 25.05.2016г. по ч.гр.д. №148/2016г. РС - Котел е разпоредил издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжниците и изпълнителен лист. Въз основа на разпореждането на 25.05.2016г. е издадена Заповед №98 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК по ч.гр.д.№148 по описа на РС - Котел за 2016г. за солидарно заплащане от страна на длъжниците С.И. Г. от гр.Котел, „Теракоминженеринг“ ЕООД, гр.Пловдив и Евронет“ ЕООД, гр.София на кредитора Община Котел на посочените в заявлението суми.

Въз основа на заповедта е издаден и изпълнителен лист. Изпълнителният лист е подписан от районния съдия Й.Б., като под подписа е изписано и името й. Изпълнителният лист носи и печата на съда.

На 21.11.2016г. на длъжника С.И. Г. от гр.Котел, „Теракоминженеринг“ ЕООД, гр.Пловдив и Евронет“ ЕООД, гр.София е връчена покана за доброволно изпълнение по изп.д. №20168370400850 по описа на ЧСИ П. Г., ведно с препис от заповедта за незабавно изпълнение.

На 05.12.2016г. е подадена частната жалба на „Евронет“ ЕООД, гр.София против разпореждането от 25.05.2016г. за издаване на заповедта за незабавно изпълнение, ведно с възражение против нея по чл.414 от ГПК.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира подадената от длъжника в заповедното производство частна жалба за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването, против подлежащ на обжалване акт /разпореждането за незабавно изпълнение/ и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

Атакуваното разпореждане е правилно и законосъобразно.

Предмета на производството по обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение по реда на инстанционния контрол е ограничен от нормата на чл. 419, ал. 2 от ГПК. По този ред подлежи на обжалване само разпореждането за незабавно изпълнение, като основанията за незаконосъобразност могат да бъдат извличани единствено и само от документа въз основа, на който е постановено разпореждането по чл. 417 от ГПК.

Представеният от кредитора Община Котел към заявлението по чл.417 от ГПК документ - Акт за начет №11-04-33 от 14.12.2015г., издаден от АДФИ, представлява документ по чл. 417,  т.8 от ГПК, с който се установява вземане на заявителя към посочените в заявлението солидарни длъжници, в т.ч. дружеството жалбоподател. Акта за начет е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу солидарните длъжници /чл.21, ал.2 от ЗДФИ/. Акта за начет съдържа всички задължителни реквизити, посочени в разпоредбата на чл.43, ал.2 от ППЗДФИ, в т.ч. изрично са посочени лицата, причинили вредите; констатации за противоправните им действия, респ. бездействия, в т.ч. и причинната връзка между тях и вредите. Следва да се посочи, че с разпореждането за допускане на незабавно изпълнение и издаване на заповед  изпълнителен лист районният съдия подробно и мотивирано е обсъдил наличието на всички нормативно изискуеми реквизити на акта за начет и правилно е стигнал до извода, че същият е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу тримата длъжници. Съдът е констатирал и спазване на процедурата по чл.22, ал.2 от ЗДФИ.

Всички останали възражения, изложени подробно в частната жалба относно обосновката на солидарната отговорност на длъжниците, начина на описване на противоправните им действия и извеждането на причинната връзка между тях и вредите, представляват по съществото си оспорване на констатациите в акта за начет и са все възражения по съществото на спора. Същите не касаят редовността от външна страна на представения акт за начет, явяващ се годно основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и тези възражения могат и следва да бъдат разглеждани и разрешени в исковото производство, образувано по реда на чл.422, ал.1, вр. с чл.415 от ГПК, където при участието на двете насрещни страни ще бъдат събрани всички относими доказателства и ще се реши спора относно дължимостта на сумите по същество.

По отношение на възраженията за нищожност на издадения въз основа на обжалваното разпореждане за незабавно изпълнение изпълнителен лист, представен в препис от страна на кредитора с отговора на частната жалба, следва да се посочи, че същият отговаря на всички изисквания, съдържа всички необходими реквизити, в т.ч. съда, който го издава, по кое дело, въз основа на кой акт и изрично и ясно съдържа осъждането на длъжниците за заплащане на съответните суми на ясно посочения кредитор. Изпълнителният лист е подписан от съдията, който го е издал и е подпечатан с печата на съда. Следва да се посочи, че макар и да няма изрично законово изискване за посочване името на конкретния съдия, издал изпълнителния лист, в случая той съдържа и този реквизит – изрично е посочено името на съдията към подписа му. Следователно издадения изпълнителен лист не страда от посочените пороци, още по-малко от такива, които да го правят нищожен.

С оглед изложеното, съдът намира, че частната жалба е изцяло неоснователна и като такава ще я остави без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Евронет“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., район В., бул.“И. И. И.“ №**, ет.*, ап.* чрез адв.И.Г. от САК частна жалба против Разпореждане от 25.05.2016г. на Котелски районен съд, постановено по ч.гр.д.№148/2016г. по описа на съда, с което е разпоредено издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК против солидарните длъжници С.И. Г. от гр.Котел, „Теракоминженеринг“ ЕООД, гр.Пловдив и Евронет“ ЕООД, гр.София в полза на кредитора Община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Евронет“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., район В., бул.“И. И. И.“ №**, ет.*, ап.* чрез адв.И.Г.  от САК за прогласяване нищожността на изпълнителен лист №112 от 26.05.2016г., издаден въз основа на Заповед за изпълнение №98/25.05.2016г. по ч.гр.д.№148/2016г. по описа на Районен съд – Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.