О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 10.03.2017 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито заседание на десети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.С. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Коритарова ч.гр.дело № 135 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по  чл. 255 и сл. от ГПК.

Подадена е молба от „АЙСБЕРГ“ ЕООД, ЕИК *********, представлявано от Л.А.Л. чрез адв. М.А. *** със съдебен адрес:***, офис * за определяне на срок при бавност поради забавянето и бездействието на ДСИ И.К. при администрирането на четири подадени от тях жалби против неговите разпореждания, по които не бил изложил мотиви и не ги бил изпратил на СлОС за разглеждане в законоустановения срок по чл. 436 ГПК. Прилага като писмени доказателства по делото четирите жалби, за които твърди, че не били администрирани в срок от ДСИ: жалба с вх. № СД-03-03-435/23.01.2017 г., жалба с вх. № СД-03-03-1155/08.02.2017 г., жалба с вх. № СД-03-03-1451/13.02.2017 г. и жалба с вх. № СД-03-03-2353/02.03.2017 г. Прави искане да се приложи изпълнителното дело № 1/2016 г.

Съдът намира, че подадената молба за бавност е недопустима и не подлежи на разглеждане по реда на чл. 255 и сл. от ГПК. Разпоредбата на чл.255 ГПК касае единствено процесуалните действия на съда, но не и тези на съдебните изпълнители. По отношение на последните същата не намира приложение. Това е така, тъй като се касае за различни органи, с различни правомощия, като няма законно основание действията на съдебния изпълнител да се приравняват на тези, които се извършват от съда, включително и в хипотезата на чл.255 ГПК. Този извод се налага и от систематичното място на нормата на чл.255 ГПК, която е в част  „Общ исков процес”, в която е регламентирана дейността на съда като самостоятелен правораздавателен орган на съдебната власт, разглеждащ граждански дела. Дейността на съдебните изпълнители е различна от тази на съда и не е подчинена на правилата на общия исков процес. Това се отнася както до ДСИ, така и до ЧСИ, които изпълняват едни и същи функции. Тяхната дейност не е правораздавателна с оглед предоставените им от закона правомощия да осъществява принудителното изпълнение на частни притезания, а в определени случаи и на публичните вземания - чл.264 ЗСВ и чл.2 ЗЧСИ. С оглед на това и ДСИ не са част от съдебната система съгласно чл.1 от ЗСВ, който определя, че съдебната власт представлява държавна власт, която осъществява правосъдие. Тяхната дейност е подчинена  на други правила, регламентирани в част V на ГПК „Изпълнително производство”, в която изрично са посочени правомощията на съдебния изпълнител и случаите, в които техните действия подлежат на съдебен контрол /без законодателят да прави разлика между ЧСИ и ДСИ/, като няма препращаща норма към правилата на „Общия исков процес” част. ІІ на ГПК. Предвид на това нормите на чл. 255 от ГПК не са приложими за действията на съдебните изпълнители /в този смисъл и Определение № 143 от 26.02.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 689/2009 г./. По смисъла на чл. 441 ГПК е възможно да бъде ангажирана имуществената отговорност на ДСИ за вреди причинени от негови действия или бездействия по реда на чл. 49 ЗЗД.

На основание изложеното, съдът прие, че производството по  настоящото дело е образувано по недопустима молба, поради което следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима, молбата на „АЙСБЕРГ“ ЕООД, ЕИК *********, представлявано от Л.А.Л. чрез адв. М.А. *** със съдебен адрес:***, офис 2, за определяне на основание чл.255 ГПК на срок за изпращане на постъпилите по изпълнително дело № 1/2016 г. жалби в Сливенски окръжен съд за разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№135/2016 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.