ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.10.2017 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…шести октомври през

две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр....дело № …152  по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по искова молба на „Дени-2003-Заложни къщи“ ООД срещу ответниците А.М.Ч. и А.М.Ч.. В исковата молба ищецът е посочил че ответниците не са изпълнили свое задължение, поето по запис на заповед от 24.12.2010г., което поражда солидарната им отговорност да заплатят сумата по записа на заповед, а в петитума на исковата молба е поискал солидарното им осъждане да заплатят сумата 59 874,08лв., „с което неоснователно са се обогатили“.

            Молбата е била нередовна и възражение за това е неправено от двамата особени представители на ответниците в писмените отговори по делото, като те са поискали ищеца да уточни фактическите си твърдения и искането си, като конкретизира дали претендира процесната сума на основание неизпълнено задължение по записа на заповед или твърди че ответниците са се обогатили неоснователно с тази сума и в коя хипотеза. Съдът не е оставил исковата молба без движение, тъй като в първото с.з. това обстоятелства е можела да бъде уточнено, но в това заседание, не се е явил представител на ищеца, редвно призован.  На  ищеца е било указано с разпореждане от 14.09.2017г. да отстрани посочените нередовности на исковата молба. Разпореждането на съда му е съобщено на 21.09.2017г. В дадения срок и до момента, същия не е отстранил нередовностите на исковата молба.  С оглед изложеното молбата следва да бъде върната като нередовна, а образуваното производство – прекратено.

            Особените представители на ответниците са направили искане да им бъдат изплатени внесените разноски, което искане е основателно и следва да бъде уважено.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 152/17 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            Връща исковата молба на „Дени-2003-Заложни къщи“ ООД, ЕИК 119612215 срещу ответниците А.М.Ч. и А.М.Ч., като нередовна.

            На особените представители на ответниците – адв. Л.А. и адв. Л.А. да се изплати сумата от по 1 163лв. от внесения депозит, след влизане в сила на настоящото определение.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: