О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Гр. Сливен, 27.03.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в отрито  заседание проведено на двадесет и седми март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          При секретаря …………………………..като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 154 по описа на СлОС за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Предявена е искова молба от Д.Ж.М. против С.В.М., в която са предявени в условията на алтернативност - искове с правно основание чл.21, ал.4 СК и искове с правно основание чл.29, ал.3 от СК, с предмет три имота, придобити в режим на СИО : апартамент, гараж и идеални части от ПИ, находящ се в гр.С., ул.“Л. ч.“ № *.

 

Преценката относно родовата подсъдност на иска по чл. 21, ал. 4, т. 1 СК следва да се направи с оглед оценяемия интерес на ищеца Д.М. да установи липса на принос по време на брака за придобиване от съпругата му – ответницата С.М., на 1/2 от процесните имоти. Цената на исковете, определена съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 във вр. с т. 2 ГПК, представлява данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от процесните имоти, съгласно презумпцията на чл. 21, ал. 3 вр. ал. 1 СК. В този смисъл притежаваната от бившите съпрузи, след прекратяване на брака - 1/2 ид. част от всеки процесен имот не е предмет на търсената защита от ищеца.

 

Видно от представените по делото актуални данъчни оценки на отделните процесни имоти, цената на исковете с предмет : жилище е в размер на 22 998.80 лева; гараж 4 092.60 лева и ид. части от земя – 490.10 лева.

     Искът с правно осн. чл.29, ал.3 от СК е неоценяем.

     Касае се за обективно съединени искове, предмет на които е съответно липсата на принос от страна на ответника, за придобиване по време на брака на 1/2 ид. част поотделно за всеки един от трите процесни имота. Цената на нито един от исковете не надминава нито установения в чл. 104, т. 3 ГПК размер от 50 000 лв., нито установения в чл. 104, т. 4 ГПК размер от 25 000 лв., които размери са релевантни при определяне родовата подсъдност на делото.

   

 

   

    Предвид гореизложеното, родово компетентен да разгледа и се произнесе по предявените искове се явява Районен съд – Сливен.

 

     Водим от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 154/2017г. по описа на Окръжен съд – Сливен и

 

ИЗПРАЩА делото за разглеждане на Районен съд – Сливен по компетентност.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: