О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N

гр. Сливен, 20.03.2017 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 Н. Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                      М. С.

                                                                                   мл. с. Н. К.

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч.гр.  д.  N 157 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по подадена от длъжник в изпълнителното производство жлба против извършен от ЧСИ опис на движими вещи.

В нея длъжникът заявява, че  описът е незаконосъобразен, тъй като, от една страна, част от  описаните вещи са такива за обикновено употребление на длъжника и неговото семейство, а другите са собственост на неговия син, който живее в същото жилище, а от друга страна вещите били пуснати от ЧСИ на публична продан без неговото съгласие, тъй като не били негова собственост, понеже на посочения адрес под наем живее неговият син, който прибрал длъжника, майка му, съпругата му и малолетното им дете при себе си. Поради това моли съда да отмени действията на ЧСИ, насочени срещу описаните вещи с оглед несеквестируемостта на част от тях и принадлежността на останалите на друго лице. Прилага договор за наем и превод на договор за покупка на вещи от страна на сина му.

В законовия срок взискателят и другият длъжник не са подали писмени становища.

ЧСИ е представил писмено обяснение, в което заявява, че жалбата е недопустима, като просрочена, освен това по същество е неоснователна. Излага подробни съображения във връзка с това, че договорът за наем е с дата, следваща датата на извършения опис, а описаните в договора за продажба вещи не са достатъчно индивидуализирани, за да се приеме безусловно идентичността им с тези, върху които е осъществен описът. Счита, че действията му са изцяло съобразени с изискванията на закона.

След като се запозна с изпълнителното дело, съдът счита, че жалбата е недопустима на две основания - поради подаването й след изтичане на преклузивния законов срок и поради подаването й от лице, нямащо качество на страна в изпълнителното производство.

Длъжник по изп.д. № 2016837040297 по описа на ЧСИ рег.№ 837 и район на действие района на СлОС, е С.М.С., с ЕГН **********. Жалбоподател е лицето  С.М.С., с ЕГН **********. Последното не е участник в изпълнителното производство и няма правен интерес от подаване на жалбата, която само на това основание се явява недопустима.

Дори да се счете, че съвпадението на имената на жалбоподателя с тези на длъжника е достатъчно за неговото индивидуализиране и за приемане на идентитет между двамата, жалбата е недопустима, поради подаването й след изтичане на законовия преклузивен срок за това.

Съгласно разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК жалбата срещу действието на СИ /в случая атакуваното действие влиза в лимитативно очертания в чл. 435 ал. 2 от ГПК кръг от подлежащи на обжалване от страна на длъжника действия/ се подава чрез последния в едноседмичен срок, който за присъствалата на осъществяването му страна, тече от датата на извършването.

В случая обжалваният опис на движими вещи е извършен на 27.09.2016г. и на извършването му са присъствали двамата длъжници по изпълнителното дело, единият от които е жалбоподателя. Протоколът е подписан от него без възражения. Жалбата е подадена до СлОС чрез ЧСИ на 28.02.2017г.

Така едноседмичният преклузивен срок за подаване на жалба е стартиран на 29.09.16г. и с изтичането му на 07.10.16г. длъжникът е загубил правото си да стори това. Подаването й на 28.02.17г. не е годно да учреди производство по проверка на извършения от ЧСИ опис и действието му е стабилизирано.

Съображенията по материалната законосъобразност на описа не следва да бъдат обсъждани.

След като жалбата на длъжника е недопустима, тя следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея производство – да се прекрати, също като недопустимо.

Ръководен от гореизложеното съдът

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 3787 от 28.02.2017г. на С.М.С. против извършен на 27.09.2016г. от ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС опис на движими вещи по изп.д. № 2016837040297, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 157/2017г. на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му жалбоподателя.

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         ЧЛЕНОВЕ: