О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 21.03.2017 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                 мл. с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 160 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е върната поради неотстраняване в срок на нередовност на молбата по чл. 50 от СК и е прекратено образуваното по нея производство, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частният жалбоподател обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно и неправилно. Твърди, че към подадената молба е представено нотариално заверено пълномощно от двамата съпрузи, с което са овластени упълномощените с него адвокати, при необходимост, да преупълномощават със същите права, включително подаване на молба по чл. 50 от СК и процесуално представителство пред съд, и други лица. Представено е и нотариално заверено пълномощно, с което адвокат С. е надлежно преупълномощена да представлява в бракоразводния процес двамата съпрузи. Като не е ценил правилно представените документи, СлРС е стигнал до незаконосъобразен извод, че за подалия молбата адвокат липсват надлежни пълномощия от съпруга и е прекратил производството, връщайки молбата. Моли въззивния съд да отмени определението и изпрати делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Представя копия от пълномощни.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима – подадена е в законовия срок от процесуално легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт РС.

Разгледана по същество същата се явява и основателна, поради което следва да бъде уважена.

След подаванетона молбата по чл. 50 от СК от името на двамата съпрузи, чрез процесуален представител по пълномощие, образувана в гр.д. № 363/16г. по описа на СлРС, съдията-докладчик е констатирал, че е налице нередовност, свързана с надлежното упълномощаване на адвоката от страна на съпруга, поради което с разпореждане №  1773 от 26.01.17г. я е оставил без движение и е дал точни и подробни указания за отстраняването им. Подадена е в срока молба с приложения, за които съдът отново е счел, че не са годни да поправят нередовността и с ново разпореждане е указано повторно да бъдат изпълнени предходните указания.

С атакуваното определение, държано в з.з. на 02.03.17г. СлРС, приемайки, че не е отстранена нередовността, е върнал молбата и прекратил производството по делото.

На съдията-докладчик, в срока за обжалване и администриране на частната жалба, е докладвана молба от адвокат С.П., подадена преди постановяване на прекратителното определение, с която той е приложил нотариално заверено пълномощно от 21.11.2016г., което отговаря на поисканото от съда, но тъй като определението е от категорията на тези, които слагат край на производството, СлРС не е могъл сам да го отмени, което налага въззивният съд да се произнесе по законосъобразността на акта му, взимайки предвид и този документ.

Когато за първи път съдът е бил сезиран с молба по чл. 50 от СК, тя е била подадена от двамата съпрузи – И.С. и К. К., чрез адвокат В.С., която е обосновала представителната си власт с нотариално заверени пълномощни от 21.11.2016г. и от 17.01.2017г.

С първото /изготвено в оригинални екземпляри на гръцки и на български език, заверени в консулската служба в гр. Атина/, И.С. и К. К. са упълномощили адвокат Т.Т. – САК и адвокат С.П. – САК, заедно и поотделно да извършват описаните в пълномощното представителни действия. Сред тях се включва изрично подаване на молба по чл. 50 от СК, процесуално представителство пред съд и преупълномощаване със същите права на други лица по тяхна преценка.

С воторо пълномощно от 17.01.17г. с рег.№ 814, адвокат С.П., като пълномощник на И.С., е преупълномощил адвокат В.С., адвокат Т.В. и адвокат М.Х., да представляват И.С. пред всички съдилища във връзка с производството по развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 от СК.

Тъй като съдията докладчик е отчел, че представителната власт, делегирана на адвокат В.С., която е подала молбата по чл. 50 от СК, се простира само спрямо И.С., е поискал или тя да бъде надлежно преупълномощена от някой от пълномощниците на К. К., или някой от тях самите /респективно – самият съпруг/, да подпишат молбата.

След като първото указание в този смисъл е било несполучливо изпълнено, понеже адвокат С. е представила само пълномощното от 21.11.16г., без да проведе докрай правната връзка между първоначалния упълномощител и посочен като молител - К. К., и себе си, като негов процесуален представител, докладчикът повторно е дал едноседмичен срок с идентични на горните указания.

Съобщението е връчено на 27.02.17г. и в рамките на преклузивния срок – на 01.03.2017г. - в деловодството на СлРС е постъпила писмена молба от адвокат С.П., който потвърждава и поддържа всички действия на адвокат В.С. и по отношение на К. К. и моли книжата за последния да бъдат връчвани на него.

Така, фактически, в дадения срок са отстранени пречките за движение на производствто, касаещи самото му учредяване и при липса на други указания, за които да би могло да се счете, че на са изпълнени, връщането на исковата молба и прекратяването на делото са незаконосъобразни. Действително, поведението на съдията-докладчик е резултат от деловодна небрежност, но това не може да промени обективната незаконосъобразност на държаното в з.з. на 02.03.17г. определение.

Поради това частната жалба се явява основателна и следва да се уважи, а обжалваният акт – да се отмени и делото се върне на първостепенния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Може само да се отбележи, че с частната жалба е представено и нотариално заверено пълномощно, също от 17.01.17г., но с рег. № 815, с коетоадвокат С.П., като пълномощник на И.С.  и на К. К., е преупълномощил адвокат В.С., адвокат Т.В. и адвокат М.Х., да представляват И.С. и К. К. пред всички съдилища във връзка с производството по развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 от СК, но то не е било приложено нито към първоначалната молба по чл. 50 от СК, нито към някоя от следващите такива за корекция на нередовността.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 443 от 02.03.2017г. по гр.д. № 363/17г. на СлРС, с което е върната исковата молба, поради неотстраняване в срок на нередовностите и е прекратено производството по гр.д. № 363/17г. на СлРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр.д. № 363/17г. на СлРС на РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: