О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 05.04.2017г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                    Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на пети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н.Я.

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  М. С.

                                                                           Мл.с. Н. К.

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 178 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл.от ГПК .

Постъпила е частна жалба от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ , със седалище и адрес на управление гр.С., пл. „П.“ № *, чрез пълномощника адв. Младен Донев, против протоколно определение от с.з. от 2.02.2017 г. по гр. Д. № 4012/2016 г. на СлРС, с което производството по делото е прекратено на основание на чл. 238 ал.2 предложение Първо от ГПК.

В частната жалба се твърди, че страната не е съгласна с така постановеното определение. Заседанието по делото би следвало да се счита за второ, тъй като на 10.01.2017 г. е проведено първо по делото с.з., за което страните са били редовно призовани. Иска се отмяна на определението като неоснователно и незаконосъобразно.

Производството по делото е по повод подадена искова молба от частния жалбоподател, която искова молба е подадена на 03.10.2016 г.  На 14.11.2016 г.  ответникът е депозирал отговор на исковата молба, в който е направил и искане за привличане на трето лице-помагач. С определение от същия ден районният съд е допуснал привличането на третото лице-помагач на страната на ответника и е насрочил делото за с.з. за 10.01.2017 г. от 11.00ч. На 07.12.2016 г. е била депозирана молба от третото лице-помагач, в която се сочи, че не са му представени преписи от исковата молба и приложенията към нея, поради което моли съда да не дава ход на делото, насрочено за 10.01.2017г. или евентуално да се разпореди да му бъде връчен препис от исковата молба. Молбата е била докладвана на докладчика по делото, който е разпоредил да се изпратят преписи от исковата молба на третото лице-помагач, както и че ще се произнесе по искането за даване ход на делото в съдебно заседание. На10.01.2017 г. за с.з. се явил процесуалният представител на ищцовото дружество и процесуалният представител на ответника, а за третото лице помагач не се е явил представител. Съдът е приел, че с оглед на постъпилата предходна молба на третото лице0-помагач не следва да се дава ход на делото и не е дал ход, като е отложил делото за 20.02.2017 г. от 10.30 ч., за която дата е приел, че ищцовото дружество и ответника се считат за редовно призовани, чрез пълномощниците, а третото лице-помагач да се счита редовно призовано при условията на чл.56 ал.2 от ГПК.

В с.з. проведено на 20.02.2017 г.  не се явил процесуалният представител на ищцовото дружество, а за ответника се явил пълномощник, който е направил искане на основание на чл. 238 ал.2 от ГПК  производството да бъде прекратено и по повод на това искане съдът е постановил атакуваното определение.

Районният съд е счел, че съгласно текста на  чл. 238, ал. 2, изр. 1 от ГПК ответникът, при неявяване на ищеца в първото съдебно заседание, при липса на становище по отговора на исковата молба, както и когато ищецът не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие, може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски. След като такава молба от страна на ответника е постъпила пред съда, последният следва да констатира процесуалните факти и да прецени дали са налице условията на цитираната разпоредба. Районният съд е приел, че са налице основанията ответникът да иска прекратяване на делото и с оглед на това е постановил акта си.

Настоящата инстанция споделя този извод на първоинстанционния съд, като счита, че искането на ответника за прекратяване на делото, поради неявяването на ищеца е основателно. Неоснователно е наведеното в частната жалба твърдение, че проведеното на 20.02.2017 г. съдебно заседание не е първо, тъй като е безспорно, че това е първото с.з., в което е даден ход на делото. Безспорно е също, че ищецът нее взел становище по отговора на исковата молба и не е било направено искане за разглеждане на делото в отсъствието на негов представител. Така в случая без съмнение са налице кумулативните предпоставки на чл.238 ал.2 от ГПК и като ги е съобразил, съдът е постановил законосъобразно определение.

 Поради това частната жалба срещу определението на районния съд, с което е прекратено производството по делото, като неоснователна следва да се остави без уважение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ , със седалище и адрес на управление гр.С., пл. „П.“ № *, чрез пълномощника адв. М. Д. против за прекратяване на производството на основание на чл.238 ал.2 от ГПК, като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: