О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 25.04.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Б.

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  С. К.

 

                                                                           В.А.

 

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 181 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на длъжник срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.2 и следващите от ГПК.

         Образувано е по повод жалба на длъжника „АЙСБЕРГ“ ЕООД срещу Разпореждане на ДСИ от 13.02.2017г. за извършване на анализ на вероятната якост на бетон, вложен при строежа на цялата носеща конструкция и всички бетонни плочи между етажите на сграда с идентификатор № 67338.516.332.1, която да бъде извършена от ТД „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – гр.Стара Загора. Жалбоподателят твърди, че действията на ДСИ са неправилни и несъответстващи на естеството на изпълнителния процес, като неоснователно ще натоварят длъжника с разноски.

От съда се иска тези действия на ДСИ да бъдат отменени като неправилни и незаконосъобразни.

Жалбата е връчена редовно на участниците в изпълнителното производство, като в указания им срок не е постъпил отговор от тях.

Представени са обяснения от съдебния изпълнител, в който се излага становище за недопустимост на жалбата.

След като се запозна с доказателствата по представеното изпълнително дело и изложеното в жалбата, настоящия съдебен състав при СлОС констатира следното :

При СИС на СлРС е образувано изп. дело № 1/2016г. с длъжник „АЙСБЕРГ“ ЕООД и множество взискатели, като изпълнението е насочено срещу имущество, собственост на длъжника, а именно : сграда с идентификатор № 67338.516.332.1, в гр. С., кв“Р.“ бл.*.

С Разпореждане на ДСИ от 13.02.2017г. по изпълнително дело № 1/2016г. е назначено извършване на анализ на вероятната якост на бетон, вложен при строежа на цялата носеща конструкция и всички бетонни плочи между етажите на сграда с идентификатор № 67338.516.332.1, която да бъде извършена от ТД „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – гр.Стара Загора. С разпореждане от 07.03.2017г. вземането на проби от обекта е насрочено за 14.03.2017г. от 10.00ч., като на тази дата е съставен протокол за несъстоялото се процесуално действие. В тази връзка до МРРБ е изпратена  молба – сигнал от ДСИ за извършване на проверка относно вложения бетон при извършване на актуваните СМР.

По делото няма данни към настоящия момент да извършен назначения анализ, нито да е разпоредена проверка на здравината на обекта и вложените материали от компетентните органи.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява недопустима по следните съображения :

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е надлежно уведомен за изпълнението, както и постановлението за разноски.

В конкретния случай жалбата е насочена срещу действие на ДСИ, което не попада измежду изрично, лимитативно изброените от закона актове и действия, които подлежат на съдебен инстанционен контрол, поради което същата се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от „АЙСБЕРГ“ ЕООД с ЕИК 119674551 със съдебен адрес ***, офис № 2 против Разпореждане от 13.02.2017г. по изпълнително дело № 1/2016г. на СИС при СлРС за извършване на анализ на вероятната якост на бетон, вложен при строежа на цялата носеща конструкция и всички бетонни плочи между етажите на сграда с идентификатор № 67338.516.332.1, в гр. С., кв“Р.“ бл.*, който да бъде извършен от ТД „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – гр.Стара Загора.

 

Прекратява производството по гр.д. № 181/2017г. по описа на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :