О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 28.04.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… двадесет и осми април …..…………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: С. Б.

                                                            Членове: С. К.

В.А.

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 187 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е жалба от  ДНСК, представлявана от юрисконсулт Македонска против Разпореждане от 17.02.2017г. на ДСИ при СлРС, с което е върната на подателя й молба вх. № СД 03-03-218/01.02.2017г. за образуване на изпълнително дело, поради неотстраняване на нередовностите й.

            В жалбата си жалбоподателят твърди че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно, тъй като дължимата държавна такса е била внесена в срок – на 13.02.2017г., видно от представеното платежно нареждане. С писмо изх. № СЛ-1923-00-619/15.02.2017г. на ДНСК платежното нареждане е било изпратено на ДСИ по пощата. С оглед изложеното, преди датата на постановяване на разпореждането за връщане – 17.02.2017г. , дадените указания фактически са били изпълнени. Твърди че след даване на указаният са предприети съответните действия, но те са продължили във времето, тъй като ДНСК е второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното разпореждане. Моли да бъде задължена СИС да представи плика, с който е изпратено писмо изх. № СЛ-1923-00-619/15.02.2017г. на ДНСК, за да се установи кога е изпратено писмото.

            ДСИ е дал обяснения, като  е посочил че невнасянето в срок на държавната такса е основани за прекратяване на производството.

            Жалбата е подадена в срок, от лице имащо правен интерес от обжалване и разгледана по съществото си е основателна.

            ДНСК е подала молба от 01.02.2017г. за образуване на изпълнително дело. Тъй като молбата е била нередовна – не е било представено доказателство за внесена държавна такса, ДСИ е оставил същата без движение, като е указал на взискателя да внесе д.т.  84лв. с разпореждане от 03.02.2017г. Разпореждането е съобщено на страната на 07.02.2017г.

            Страната е внесла дължимата държавна такса по сметка на СлРС на 13.02.2017г. С писмо изх. № СЛ-1923-00-619/15.02.2017г. на ДНСК е изпратила банковото бордеро до ДСИ при СлРС. Писмото е получено в канцеларията на ДСИ на 20.02.2017г. Не е представен плик към него.

            С атакуваното разпореждане от 17.02.2017г., ДСИ след като е констатирал че към този момент не са представени доказателства, че е внесена дължимата държавна такса е прекратил производството.

            Обжалваното разпореждане следва да бъде отменено. Към  момента на постановяването му ДСИ да не е имал доказателства, че указанията са изпълнени и законосъобразно към този момент е прекратил производството. От новопредставените такива, обаче е видно, че дължимата държавна такса е била внесена по сметка на СлРС на 13.02.2017г. т.е. преди изтичането на срока на 14.02.2017г., съответно нередовностите са били отстранени в преклузивния срок.

            По изложените съображения, разпореждането следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на производството.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Разпореждане от 17.02.2017г. на ДСИ при СлРС, с което е върната на ДНСК молба вх. № СД 03-03-218/01.02.2017г. за образуване на изпълнително дело, поради неотстраняване на нередовностите й.

             ВРЪЩА делото на ДСИ при СлРС за продължаване на производството.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :