О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

      гр. Сливен, 21.04.2017 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание проведено на двадесет и първи април през две хиляди и седемнадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н. Я.

ЧЛЕНОВЕ:  М. С.

С. М.                       

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно гр. д. N 196 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по частна жалба против определение от 10.03.2017 г. по гр.д. № 2205/2016 г. на Районен съд – Сливен, с което  е отхвърлена молбата на жалбоподателката за освобождаване от държавна такса и разноски. Подадена е частна жалба от А.В.С. против това определение, в която се твърди, че отхвърлянето на искането за освобождаване от държавна такса в размер на 736.99 лв. е неоснователно и недоказано, а обжалваното определение е незаконосъобразно и неправилно. На първо място районният съд не сее съобразил с обстоятелството, че е налице влязло в сила определение на 31.08.2016 г. по в.ч.гр.д. № 382/2016 г. на Окръжен съд – Сливен, с което жалбоподателката е освободена от внасяне на държавна такса и разноски по гражданското дело. Съдът е следвало да прецени основателността на искането за освобождаване от държавна такса и разноски към момента в който е направено, а не с оглед наличието на минали или бъдещи хипотетични доходи.  Съдът е изследвал период преди 1.06.2016 г. , за което е налице влязло в сила определение, с което ищцата е освободена от внасяне на такса и разноски. Съдът е следвало да прецени обстоятелствата по чл.83 ал.2 от ГПК и да съобрази, че жалбоподателката е на 37г. с едно дете в училищна възраст на 8г. От декларацията за материално състояние е видно, че тя и съпругът й не получават трудови възнаграждения, нямат доходи от наеми и хонорари, както и някакви други доходи. Жалбоподателката притежава единствено идеални части от недвижимите имоти предмет на спора по настоящото производство, до които няма достъп. Притежаването на МПС и идеална част от недвижим имот от страна на съпруга не е основание да й бъде отказано освобождаване от заплащане на държавна такса. Съдът се е позовал на свидетелски показания, от които е видно, че съпругът на жалбоподателката работи в Англия и че притежава имоти, които са в съсобственост на майка му. От тези показания обаче не може да се обоснове безспорен извод за наличие на възнаграждение, а са само предположения на лице, което рядко вижда съпруга. Поради това се иска да бъде отменено атакуваното определение.

Настоящият състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано  по искова молба подадена от А.В.С. против С.Т.Т. с правно основание чл.31 ал. 2 от ЗС, чл. 86 ал. 1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцата сума в размер на 17 480.00 лв., представляваща обезщетение за еднолично ползване на съсобствени недвижими имоти, като в исковата молба е било направено и особено искане за освобождаване на ищцата от внасяне на държавни такси и разноски в производството. С определение № 1410/14.07.2016 г. районният съд е отхвърлил искането  за освобождаване на ищцата от  държавна такса в размер на 736.99 лв. като неоснователни и недоказани. Това определение е било обжалвано и по повод на жалбата е образувано в.ч.гр.д. №382/2016 г. на СлОС, по което е постановено определение № 407/31.08.2016 г., с което определение е отменено определението на районния съд, като неправилно и незаконосъобразно и вместо това е освободена ищцата от внасяне на държавна такса и разноски в производството по гражданското дело. В мотивите си окръжният съд е приел, че молителката е на възраст 37г., омъжена, с едно дете в училищна възраст, на 8г. От приложената декларация за материално състояние по чл.83 ал.2 от ГПК е видно, че молителката и нейният съпруг не получават трудови възнаграждения, нямат доходи от наеми и хонорари, нито някакви други доходи, а молителката притежава  идеални части от недвижимите имоти, които са предмет на спора по първоинстанционното дело. Притежаването на МПС и идеална част от недвижим имот от страна на съпруга й съдът е приел, че не е основание да й  бъде отказано освобождаване от заплащане на държавна такса. От декларацията служеща за установяване на имущественото състояние на молителката същата не е посочила да реализира доходи във връзка с отдаването под наем на собствените имоти, нито че съпругът й реализира такива доходи от отдаването под наем на неговия съсобствен недвижим имот. Обстоятелствата, че страната е в трудоспособна възраст и в добро здравословно състояние не гарантират трудова заетост и получаване на доходи от трудова  дейност и основателността на искането се преценява с оглед наличието на средства на лицето към момента, в който е направено , а не с оглед бъдещи хипотетични доходи.  Това определение на окръжния съд е окончателно и е влязло в сила.

В проведено на 1.02.2017 г. с.з. по делото районният съд  е назначил съдебно техническа експертиза, определил е вещо лице и определил депозит за назначената експертиза в размер на 350.00лв., вносим в 5-дневен срок  от заседанието от ищцата. На 06.02.2017 г. е било депозирано писмено искане от ищцата, в което се твърди, че няма средства да заплати депозита, които обстоятелства е изложила в предходната си молба за освобождаване от държавна такса и разноски. По повод на тази молба  РС се е произнесъл в открито с.з., проведено на 10.03.2017 г., като е докладвал молбата и е постановил протоколно определение, с което е отхвърлил тази молба като неоснователна.  Съдът се е позовал на показанията на разпитания по делото свид.М. в частта, в която се твърди, че съпругът на ищцата работи от 11-12г. в Англия. Позовал се е на изискана справка за периода от 01.01.2011г. до 07.02.2017 г., от която е видно, че съпругът на ищцата е излизал от два до три пъти годишно от Аеропорд - Бургас, на изискана справка от служба Вписвания – Бургас, в която било посочено, че съпругът на ищцата е закупил поземлен имот – апартамент, а в декларацията на ищцата е декларирано само наследствена част ½ от апартамент, но не и апартаментът от справката от служба Вписвания. Освен това от изискана справка от сектор ПП на ОД на МВР – Бургас се установява че съпругът на ищцата има регистриран лек автомобил „Мерцедес - Ц 220“. Така съдът е приел предвид новоустановените обстоятелства, че съпругът на ищцата не е безработен и получава доходи и посоченото обстоятелство в първоначалната декларация от 01.06.2016 г., както и в молбата входирана на 06.02.2017 г. не отговаря на действителните обстоятелства, а именно че съпругът на ищцата разполага с 0 доходи, както и че същият разполага само с наследствена част от  апартамент в гр. Бургас. Така с оглед на изложеното и предвид факта, че това са новоузнати обстоятелства, съдът е приел, че следва да бъде отхвърлена молбата за освобождаването й от държавна такса и разноски в производството като неоснователна. Именно това определение е атакувано с частната жалба, по повод на която е образувано настоящото въззивно частно гражданско дело.

Настоящият състав намира частната жалба за основателна, поради следните съображения: Още в определение № 407/31.08.2016 г. окръжният съд, макар и в друг състав, е изложил подробни съображения обосноваващи извода му, че са налице условия за освобождаване на молителката от внасяне на държавни такси и разноски и се е произнесъл в този смисъл, като е освободил на основание чл. 83 ал. 2 от ГПК А.В.С. от внасяне на държавна такса и разноски в производството по гр.д. № 2205/2016 г.  Видно от мотивите на това определение и от мотивите на атакуваното определение на районния съд, не са налице промяна на обстоятелствата, които да водят до противен извод на този на окръжния съд. Известни са били обстоятелствата  за притежаването на МПС и идеална част от недвижим имот от страна на съпруга, липсват данни към този момент за получавани доходи от молителката и от нейния съпруг. Позоваването на показания на свидетел са косвени и не съдържат категорични данни за получавани доходи от молителката или от членове  на нейното семейство.

       С разпоредбата на  чл. 83, ал. 2 ГПК законодателят е предвидил възможността за освобождаване на физическите лица от заплащане на дължимите такси за определено производство, ако съдът установи, че страната няма достатъчно средства да ги заплати. Преценката на съда следва да се базира на доходите на лицето и неговото семейство, имущественото му състояние/ удостоверено с декларация/, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост, възраст и други обстоятелства по  чл. 83, ал. 2, т. 1-7 ГПК

             В случая при преценка имущественото състояние на страната е съобразена установената съдебна практика, съгласно която за да бъде освободено едно лице от заплащане на държавна такса, е необходимо да се извърши преценка на имущественото му състояние, доходи, здравословно състояние, възраст, трудова заетост и др. обстоятелства. Следва да се вземат предвид пенсия, заплата, други възнаграждения и източници на доходи, доходите, които могат да се реализират от несеквестируеми имущества и правата върху секвестируеми вещи и други имуществени права. От анализа на всички доказателства следва да се приеме, че е установена невъзможност за внасяне на дължимата държавна такса и разноските по делото в какъвто смисъл вече веднъж се е произнесъл окръжният съд и към настоящия момент липсват каквито и да е категорични доказателства за драстична промяна на обстоятелствата довели до тази констатация.

       Ето защо постановеното определение се явява неправилно и следва да бъде отменено.

Ръководен от изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

        ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. от 10.03.2017 г. по гр. д. № 2205/2016 г. на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлена молбата на А.В.С. от 06.02.2017 г. за освобождаване от държавна такса и разноски и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

        ОСВОБОЖДАВА на основание на чл. 83 ал. 2 от ГПК А.В.С. от внасяне на държавна такса и разноски в производството по гр. д. № 2205/2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

                                               ЧЛЕНОВЕ: