ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр. Сливен, 23.05.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на двадесет и трети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д.№ 205 описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

С подадената на 23.12.2016Г. жалба от Г.А.К. чрез пълномощника му – Я.К.К., Я.А.К. чрез пълномощника му – М.С.К.,  Я.К.К. и М.С.К. – лично, а последната и като търговски пълномощник на ТД „ПЛАМ“ ЕООД е обжалвано постановление от 15.12.2016г. за смяна на пазач на недвижим имот, по и.д. №  20148370400077 по описа на ЧСИ П. Г..

Поддържа се, че постановлението е неправилно и незаконосъобразно и при липса на основание.

В кратките мотиви на постановлението ЧСИ П. Г. е приел, че е налице опасност от увреждане на имота и намаляване на неговата стойност при липсата на всякакви данни за лошо стопанисване, неполагане на грижата на добрия стопанин и още по малко – умишлени действия.

Посочените липсващи вещи от дясното крило на хотела в стаи № 203, № 204 и № 303 не са били предмет на опис и запор, като дясното крило се ползва от семействата на длъжника и ипотекарния длъжник. Липсващият радиатор за локално парно е собственост на „Биоклима“ ЕООД като продавач и са върнати поради неплащане на продажната цена съгласно споразумение и приемо-предавателен протокол от 19.01.2014г., двукрилата външна врата е поставена след извършване на описа с цел опазването му и след временното ползване е върната на собственика.

С извършените действия дължниците фактически са отстранени, въпреки подадените жалби против постановлението за възлагане и, което не е влязло в сила към момента на подаване на жалбата. С действията ЧСИ П. Г. практически е въвел купувача във владение, без да е влязло в сила постановлението за възлагане.

Предвид горното се иска от съда да приеме, че обжалваните действия по смяна на пазача на имота, срещу който е насочено принудителното изпълнение са незаконосъобразни и да постанови решени, с което да ги отмени.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК е подадено писмено възражение от взискателя – „ОББ“ АД, в което жалбата се оспорва като недопустима и подадена срещу действия – извън предмета на обжалване по смисъла на чл. 435 ГПК. Подробно са изложени съображения и за неоснователност. Молбата за смяна на пазача е била подадена от Банката за предотвратяване на действията от страна на К., с които се увреждал имота и се намалявала неговата стойност. Оспорват се твърденията в жалбата. Г.А.К., М.С.К., Я.К.К. и Я.А.К. са длъжници като физически лица и отговарят за задълженията с цялото си секвестируемо имущество. При ипотекиране и извършване на опис на имота не са били представени доказателства, че вещите не са тяхна собственост, като при извършване на описа към.. 13.06.2014г. отоплителната система е била налична. Действията за смяна на пазача намират основанието си по чл. 470 и чл. 486, ал. 2 ГПК. Евентуален отказ на ЧСИ да извърши действията подлежи на обжалване от взискателя съгласно чл. 435, ал. 1 ГПК.

В обясненията на ЧСИ П. Г. се посочва, че в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 ГПК са изброени лимитативно подлежащите на обжалване от длъжника действия, като конкретно тези – предмет на жалбата, липсват. Подробно са изложени съображения за неоснователност, обосновани с установените липси при съставения протокол за смяна на пазача относно вещи, които са посочени в съставените по – рано протоколи за опис. По повод на липсите взискателят сезирал Прокуратурата, като след смяната на пазача са преустановени оплакванията за разграждане на имота и намаляването на неговата стойност. С оглед интереса на длъжника законодателят не му е предоставил правото да обжалва назначаването и извършването на смяна на пазач.

Съдът намира, че така подадената жалба срещу постановление от 15.12.2016г. за смяна на пазач на недвижим имот, по и.д. №  20148370400077 по описа на ЧСИ П. Г. е недопустима по следните съображения:

Хипотезите, при които длъжникът може да обжалва насочването на принудителното изпълнени и отнемането на движими вещи са стриктно определени в закона – постановленията за глоба и разпореждането за разноски, случаите, когато длъжникът счита, че се касае за несеквестируеми имуществени права, отнемането на вещи и отстраняването от имот, когато не е бил надлежно уведомен за изпълнението.

Настоящия съдебен състав, намира, че не може да тълкува разширително така изброените в чл. 435, ал. 2 ГПК хипотези, поради което и в тази й част жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

В жалбата са развити доводи, с които длъжниците – същински и ипотекарни, оспорва действия по извършване смяна на пазач на имот, срещу който е насочено принудителното изпълнение по и.д. №  20148370400077 по описа на ЧСИ П. Г., като се позовават на хипотезата на отстраняване на длъжника от имот.

В разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК отстраняването от имота, като подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, се свързва единствено с отстраняването на длъжника /или на третото лице/ от имот и е налице единствено при въвод на кредитора във владение по реда на глава 47 от ГПК. То не е налице включително при въвод на купувача от публична продан във владение /чл. 498 ГПК/, при назначаване на различен от длъжника пазач на описания имот /чл. 486 ГПК/ или при други възможни действия на съдебния изпълнител. В този смисъл е и Определение № 253/19.04.2010 г. на ВКС по гр. д. № 228/2010 г., ІV г.о., ГК.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Г.А.К. ЕГН ********** чрез пълномощника му – Я.К.К., ЕГН **********, Я.А.К., ЕГН ********** чрез пълномощника му – М.С.К., ЕГН ********** и Я.К.К. и М.С.К. – лично, а последната и като търговски пълномощник на ТД „ПЛАМ“ ЕООД, ЕИК 119631112, всичмик с адрес: гр. С., ул. „А.м.“ № * срещу постановление от 15.12.2016г. за смяна на пазач на недвижим имот, по и.д. №  20148370400077 по описа на ЧСИ П. Г. като НЕДОПУСТИМА.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщаването пред Бургаски апелативен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

ЧЛЕНОВЕ: