О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 04.05.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Б.                                                   

 ЧЛЕНОВЕ: СТ.М.

МЛ. С. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова въззивно гр.д.№ 211/2017 г. по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

 Образувано е по частната жалба на „АЙСБЕРГ“ ЕООД, ЕИК *************представлявано от законния му представител Л.А.Л. чрез М.А. ***, със съдебен адрес:***, офис № *, в качеството му на длъжник по изп.д. № 1/2016 г.  против Разпореждане от 06.03.2017 г. по изп.д.№ 1/2016 г.  по описа на ДСИ И.К. при РС Сливен, с което се връща подадената от дружеството частна жалба, с вх. № СД-03-03-1115 от 08.02.2017 г. и приложенията поради неотстраняване на нередовностите на жалбата. Постановеното разпореждане се обжалва като неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят твърди, че е отстранил констатираните нередовности, тъй като с молба с вх. № СД-03-03-1433/10.02.2014 г. по описа на СИС на ДСИ К. РС-Сливен били приложили три броя преписи от частната жалба и платежно нареждане за платена държавна такса в размер на 25 лв. по сметката на СлОС, с молба с вх. № СД-03-03-1443/13.02.2017 г. по описа на СИС на ДСИ К. РС-Сливен, към която били приложили заверено копие от нотариално заверено пълномощно на пълномощника С.И.И., ЕГН: **********, легитимиращо представителната му власт, в което били налице всички „установъчни данни“. С молба с вх. № СД-03-03-1929/21.02.2017 г. по описа на СИС на ДСИ К. РС-Сливен били приложили пет броя преписи от обездвижената частна жалба, приподписани от законния представител на дружеството Л.Л. съгласно чл. 30, ал. 1 ГПК, както и от адв. А., в качеството й на процесуален представител на дружеството по пълномощие по чл. 32, т. 1 ГПК. Моли въззивния съд да разгледа подадената жалба и да уважи същата като основателна и доказана.

Преписи от частната жалба са били връчени на взискателите, като същите не са депозирали писмени възражения в тридневния срок.

ДСИ К. излага свои писмени мотиви по реда на чл. 436, ал. 3 ГПК, в които заявява че подадената жалба е неоснователна. Частната жалба била върната, тъй като в преклузивния седемдневен срок не били отстранени констатираните нередовности, защото длъжникът не бил представил писмени доказателства, че лицето С.И.И. бил упълномощен при спазване на разпоредбите на чл. 32, т. 5 във вр. с чл. 30, ал.1 от ГПК и нотариалната заверка на представеното пълномощно не била достатъчна за да легитимира представителната му власт. Длъжникът жалбоподател бил ЮЛ и могъл да бъде представляван по изпълнително дело от адвокат, юрисконсулт, служител с юридическо образование или от други лица предвидени в закон. По изпълнителното дело не било доказано, че лицето С.И.И. притежавал тези качества. Не били представени и доказателства, че това лице влиза в кръга на лицата предведени в хипотезата на чл. 32, т. 5 ГПК. Дружеството се представлявало от управителя и едноличен собственик на капитала Л.Л. съгласно чл. 16 от Учредителния му акт. Съгласно чл. 17 и чл. 14, ал. 1 от Учредителния акт на дружеството е било необходимо да се представи решение за упълномощяването на С.И.И. от управителя и едноличния собственик на капитала Л.Л.. Цитира чл. 143, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ според която дружеството води протоколна книга за решенията на общото събрание и управителят отговаря за редовното водене на тази книга. Не били представени доказателства за наличието на протоколна книга и вписано в нея решение на управителя и едноличния собственик на капитала на дружеството. С оглед на изложеното счита, че лицето С.И.И. няма представителна власт и не може да представлява дружеството по изпълнителното дело.  

Частната жалба е допустима, подадена е в срок от лице имащо интерес от обжалването, а разгледана по съществото си е неоснователна. Предмет на обжалването е Разпореждане от 06.03.2017 г. по изп.д. № 1/2016 г., с което се връща частна жалба с вх. № СД-03-03-1115 от 08.02.2017 г. и приложенията поради неотстраняване на нередовностите на жалбата, като с тази жалба се атакува от страна на длъжника Постановление от 30.01.2017 г. по изп. д. № 1/2016 г. на ДСИ Киряков, в частта на т. 3 на същото съгласно която по изпълнителното производство се приема, че има неизплатени държавни такси, т.е налице е обжалване на постановлението за разноските от страна на длъжника по см. на чл. 435, ал. 2 ГПК,  което обуславя допустимостта на подадената обездвижена и върната впоследствие частна жалба.

СлОС констатира от фактическа страна следното:

Подадената от жалбоподателя жалба два пъти е била оставяна без движение като са му били давани указания за отстраняване на правилно констатираните от  ДСИ нередовности. С Разпореждане от 10.02.2017 г. по изп.д. № 1/2016 г. на ДСИ К. се оставя без движение частна жалба с вх. № СД-03-03-1115 от 08.02.2017 г. и се дава едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности- да се представят доказателства за представителната власт на лицето посочено като подател на жалбата С.И.И. пълномощно с „установъчни данни“ и да се посочи кое лице е поставило подпис на частната жалба, да се представи платежен документ за платена държавна такса в размер на 25 лв. по сметката на СлОС, както и да се представят още четири преписи за връчване на взискателите. С молба с вх. № СД-03-03-1443/13.02.2017 г. по описа на СИС на ДСИ К. РС-Сливен адв. А. в качеството си на процесуален представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 ГПК поправя констатираните нередовности като прилага преписи от частната жалба, платежно нареждане за платена държавна такса по сметката на СлОС в размер на 25 лв., заверено копие от нотариално заверено пълномощно, легитимиращо представителната власт на лицето С.И.И. С разпореждане от 14.02.2017 г. по изп.д. № 1/2016 г. ДСИ И.К. за втори път оставя без движение жалбата, като дава указания да бъдат представени писмени доказателства, че упълномощяването на С.И.И. е станало при спазване на разпоредбите на чл. 30, ал. 1 ГПК. С молба с вх. № СД-03-03-1929/21.02.2017 г. по описа на СИС на ДСИ К. РС-Сливен адв. А. приложила пет броя преписи от обездвижената частна жалба, приподписани от законния представител на дружеството Л.Л. съгласно чл. 30, ал. 1 ГПК, както и от адв. А., в качеството й на процесуален представител на дружеството по пълномощие по чл. 32, т. 1 ГПК. С обжалваното Разпореждане от 06.03.2017 г. по изп.д. № 1/2016 г. ДСИ К. върнал частната жалба, тъй като констатирал, че не била отстранена в срок констатираната с предходното разпореждане от 14.02.2017 г. по изп.д. № 1/2016 г., а именно не били представени писмени доказателства, че лицето С.И.И., посочен като подател на жалбата има учредена представителна власт при спазване на изискванията на чл. 30 и чл. 32 от ГПК.

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

ЮЛ могат да бъдат представлявани по водените от тях или срещу тях граждански дела от пълномощници, които могат да бъдат изброените в чл. 32 ГПК лица- адвокатите, юрисконсултите, други техни служители с юридическо образование, както и от други лица, предвидени в закон. Ограничаването на кръга от лица, които могат да бъдат процесуални представители цели обезпечаването на квалифицирано съдебно представителство на ЮЛ. Други лица извън тези по чл. 32 ГПК не могат да бъдат упълномощявани. Упълномощяването на други лица би било недействително. По изключение от това правило търговските дружества могат по силата на ТЗ да упълномощяват като свои пълномощници прокуристи и търговски пълномощници, като упълномощяването следва да изхожда от представителния орган на търговското дружество и да бъде писмено. По изпълнителното дело не са били представени писмени доказателства относно качеството, в което лицето С.И. подава върната частна жалба- нито че е адвокат, юрисконсулт или служител с юридическо образование на дружеството, нито че е упълномощен прокурист или търговски пълномощник. От представеното нотариално заверено пълномощно не може да бъде установено такова качество на лицето, което е необходимо за осъществяването на процесуално представителство на дружеството по см на чл. 30, ал. 1 ГПК. Съгласно чл. 17 и чл. 14, ал. 1 от Учредителния акт на дружеството е било необходимо да се представи решение за упълномощяването на С.И.И. от управителя и едноличния собственик на капитала Л.Л.. Такова решение не е представено и след повторното обездвижване на частната жалба. Представянето на пет броя преписи от обездвижената частна жалба, за които единствено се твърди от жалбоподателя, че са приподписани от законния представител на дружеството Л.Л. съгласно чл. 30, ал. 1 ГПК, както и от адв. А., в качеството й на процесуален представител на дружеството по пълномощие по чл. 32, т. 1 ГПК не е достатъчно за да се приеме, че е отстранена констатираната нередовност. Оригиналът на върнатата частна жалба не е бил приподписан, нито в приподписаните копия на жалбата се посочват лицата, които са положили подписите, нито датата на която е станало това за да се прецени дали е бил спазен дадения едноседмичен преклузивен срок за отстраняване на нередовностите. На следващо място адв. А. не може да потвърждава процесуални действия извършени от името на управителя на дружеството Л.Л., това следва да направи той самия като писмено заяви, че потвърждава подаването на жалбата от страна на С.И. или като приподпише оригинала на същата. От приподписаните копия на върнатата жалба не става ясно кои лица са положили подписите си и в какво качество и дали сред тях не е управителя, като в тази насока има само наведени твърдения от страна на жалбоподателя.

С оглед изложените съображения, следва да бъде потвърдено обжалваното разпореждане, като правилно и законосъобразно. Жалбоподателят не е отстранил в указания му от ДСИ срок констатираната нередовност като представи писмени доказателства, че е лице от кръга на лицата изброени в разпоредбата на чл. 32 ГПК.

Правилно ДСИ К. е върнал частната жалба поради неотстраняване на нередовността на частната жалба в указания срок. Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на „АЙСБЕРГ“ ЕООД, ЕИК*************** представлявано от законния му представител Л.А.Л. чрез М.А. ***, със съдебен адрес:***, офис № *, в качеството му на длъжник по изп.д. № 1/2016 г.  против Разпореждане от 06.03.2017 г. по изп.д.№ 1/2016 г.  по описа на ДСИ И.К. при РС Сливен,  като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред АС-Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.