О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 15.05.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на петнадесети май през двехиляди и седемнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                              мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ……………, като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 214  по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против разпореждане, с което е постановено незабавно изпълнение и е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК вр. чл. 419 от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че разпореждането е  неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че разпореждането за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против него, като поръчител на кредитополучателя, са издадени в противоречие на законовите изисквания, тъй като със заявлението банката-заявител не е представила доказателства, че кредитът е надлежно обявен за предсрочно изискуем. Няма данни това да е извършено като на длъжника и на поръчителя да са връчени съобщения, че кредиторът счита цялото, или част от него, парично задължение за предсрочно изискуемо, и на какво основание. Развива аргументация в тази насока, позовава се на ТР по т.д.4/13г. Поради изложеното моли въззивния съд да отмени разпореждането за незабавно изпълнение и обезсили частично по отношение на него, издадения изпълнителен лист. Претендира разноски.

Насрещната по частната жалба страна е подала писмен отговор, с който я оспорва като неоснователна. Развива съображения относно наличието на условията за възникване на предсрочната изискуемост на вземането по отношение на двамата длъжници – кредитополучателя и поръчителя, както и че тя настъпва автоматично при осъществяването им. Заявява още, че изтъкнатите съображения следва да се разгледат в исковото производство, а не в заповедното, тъй като заповедният съд е преценил като редовни постъпилите документи от външна страна, а обжалването на разпореждането може да се основе само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417 от ГПК. В обобщение счита, че атакуваното разпореждане е законосъобразно и моли частната жалба да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира разноски за това производство.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Производството по ч.гр.д. № 135/12г. на КРС е образувано по заявление от 27.02.2012г. на  „Банка ДСК“ ЕАД, гр. С. за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК против основния длъжник – кредитополучател по договор за кредит за текущо потребление от 05.09.2007 – Х.А.П. и против солидарния длъжник – поръчителя Т.Б.Т..

Съдът е уважил изцяло заявлението, разпоредил е да се издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съответно - е издал заповед № 140/19.03.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, с която е разпоредил длъжниците Х.А.П. и Т.Б.Т. да заплатят солидарно на банката-заявител сумата 11 626, 38 лв. главница, представляваща задължение по предоставен банков кредит, ведно с лихвата за забава от 27.02.12г. до окончателното изплащане, сумата 1 208, 25 лв., представляваща договорна лихва от 29.08.11г. до 26.02.12г., сумата 565, 25 лв., представляваща наказателна лхва от 29.08.11г. до 26.02.12г. и разноски по делото в размер на 786 лв.

На заявителя бил издаден и изпълнителен лист за посочените вземания на 20.03.12г., въз основа на който било образувано изпълнително дело № 20177680400050 на ЧСИ М.М..

Поканата за доброволно изпълнение била връчена на длъжника-поръчител на 13.03.17г. Настоящата частна жалба против разпореждането за незабавно изпълнение е подадена пред КРС по пощата на 27.03.17г. – тоест – в рамките на преклузивния двуседмичен законоустановен срок.

Съгласно изискванията на чл. 418 ал. 2 от ГПК, РС е отчел, че вземането по заявлението произтича от договор за банков кредит, преценил е, че представените документи попадат в приложносто поле на чл. 417 от ГПК и въз основа на тях може да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение. При проверката на представените със заявелнието документи, РС правилно е констатирал, че те са редовни от външна страна, но неправилно е приел, че удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане срещу солидарните длъжници /единият от които е частният жалбоподател/, поради което не е следвало да уважава заявлението за постановяване на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист.

Основното оплакване на частния жалбоподател е свързано с неуведомяването му, че кредитът, по който той е бил поръчител, е станал предстрочно изискуем.

Съдът намира това оплакване за основателно.

Безспорно частният жалбоподател е отговарял солидарно с кредитополучателя по договора за банков кредит, като негов поръчител. За да се уважи обаче заявлението за постановяване на незабавно изпълнение, не е достатъчно само, при наличие на договорните предпоставки, да възникне предсрочна изискуемост на цялото задължение – в случая заявителят е поискал именно изпълнение на цялото останало парично задължение 5 години преди уговорения в договора краен падеж. Необходимо е банката-кредитодател да обяви настъпилата предсрочна изискуемост, като уведоми за това длъжниците – както кредитополучателя, така и солидарния с него поръчител, и да стори това преди подаване на заявлението. Подаването на последното не може да се третира като такова уведомяване, най-малкото, понаже не е адресирано до длъжниците, а до съда, а задължението за уведомяването лежи върху кредитора и той следва да го изпълни сам, пряко до длъжниците. Поради това и съобщението, изпратено от съда, не може да замести волеизявлението на кредитора, че счита вземането си за предсрочно изискуемо. Така, без длъжниците да са били надлежно уведомени за това до момента на подаване на заявлението по чл. 417 от ГПК, не може да се приеме, че е налице подлежащо на изпълнение вземане.

Ето защо частната жалба се явява основателна и следва да се уважи. Тъй като тя е подадена само от поръчителя, но не и от длъжника-кредитополучател, то атакуваното разпореждане следва да се отмени само в частта, касаеща Т.Б.Т., а изпълнителният лист бъде обезсилен също само по отношение на него.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ разпореждане за незабавно изпълнение № 371 от 19.03.2012г., постановено по  ч.гр.д.№ 135/2012г. по описа на КРС, относно издаване на Заповед № 140/19.03.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК в полза на заявителя  „Банка ДСК“ ЕАД, гр.С. за вземания по Договор за кредит за текущо потребление от 05.09.2007г. В ЧАСТТА относно поръчителя Т.Б.Т., като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

       

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление вх. № 419/27.02.2012г., подадено от „БАНКА ДСК" ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр. С., район "О.", ул. "М." № *, в частта, с която е поискано издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист спрямо длъжника Т.Б.Т. - поръчител за вземания по договор за кредит от 05.09.2007г.

 

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист от 20.03.2012г., издаден по ч.гр.д. № 135/2012г. на КРС, в полза на „БАНКА ДСК" ЕАД,  в частта спрямо длъжника - поръчител Т.Б.Т., за сумите: 11 626, 38 лв. главница, представляваща задължение по предоставен банков кредит, ведно с лихвата за забава от 27.02.12г. до окончателното изплащане, сумата 1 208, 25 лв., представляваща договорна лихва от 29.08.11г. до 26.02.12г., сумата 565, 25 лв., представляваща наказателна лхва от 29.08.11г. до 26.02.12г. и разноски по делото в размер на 786 лв.

 

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

Препис от определението да се изпрати на ЧСИ М.М.  по  изп.д. № 20177680400050 .

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: