О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. С., 23.05.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и трети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 217 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на длъжник срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.2 и следващите от ГПК.

         Образувано е по повод жалба на длъжника „АЙСБЕРГ“ ЕООД, в която се излагат твърдения за извършено извънсъдебно и доброволно плащане на задължението към взискателя М.Д.Д. с искане да се прекрати по отношение на нея изпълнителното производство, да се обяви проведената на 31.01.2017г. първа публична продан за нищожна, да се обявяват действията и бездействията по проведената публична продан за неправилни, нищожни и незаконосъобразни.

Жалбата е връчена редовно на участниците в изпълнителното производство, като в указания им срок не е постъпил отговор от тях.

Представени са обяснения от съдебния изпълнител, в който се излага становище за недопустимост на жалбата.

След като се запозна с доказателствата по представеното изпълнително дело и изложеното в жалбата, настоящия съдебен състав при СлОС констатира следното :

При СИС на СлРС е образувано изп. дело № 1/2016г. с длъжник „АЙСБЕРГ“ ЕООД и множество взискатели, като изпълнението е насочено срещу имущество, собственост на длъжника, а именно : сграда с идентификатор № 67338.516.332.1, в гр. С., кв“Р.“ бл.*.

С Постановление на ДСИ от 30.01.2017г. изпълнителното дело № 1/2016г. на СИС при СлРС е прекратено по отношение на М.Д.Д.. Същото е атакувано пред СлОС, като е постановено решение от 28.03.2017г. по в.гр.д. № 148/2017г., с което Постановлението за прекратяване на изп. д. № 1/2016г. по отношение на взискателя М.Д.Д. е потвърдено. Решението на съда е окончателно. Депозираната молба за отмяна на решението по реда на чл. 303 от ГПК не спира изпълнението на решението.

По искане на М.Д.Д. същата отново е конституирана като взискател по изпълнителното дело № 1/2016г. с уведомяване, че вземането към „Айсберг“ ЕООД в размер на 87 885, 26 лева няма да бъде намалено.

На 06.02.2017г. е изпратено писмо от ДСИ до ТД „Айсберг“ ЕООД с което длъжника е уведомен, че няма да бъде намален размера на задължението му към взискателя М.Д.Д. със сумата от 87 885, 26 лева.

На 31.01.2017г. е проведана публична продан на имота, като същата с Разпореждане от 31.01.2017г. по изп.д. № 1/2016г. на СИС при СлРС е обявена за нестанала поради лиса на валидно направени наддавателни предложения.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява недопустима по следните съображения :

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е надлежно уведомен за изпълнението, както и постановлението за разноски.

В конкретния случай жалбата е насочена срещу действие на ДСИ, което не попада измежду изрично, лимитативно изброените от закона актове и действия, които подлежат на съдебен инстанционен контрол, поради което същата се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане.

По отношение на искането да бъде признато от съда извършеното извънсъдебно и доброволно плащане на задължението на „Айсберг“ ЕООД към взискателя М.Д.Д. в размер на 87 885.26 лева, съдът намира, че за това искане към момента липсва правен интерес, тъй като по отношение на взискателя М.Д. изпълнителното производство е прекратено от ДСИ - поради извършено плащане. Постановлението за частично прекратяване на ДСИ е потвърдено с влязло в сила Решение от 28.03.2017г. по в.гр.д. № 148/2017г на СлОС. В случай на оспорване на извършеното плащане, Длъжникът „Айсберг“ ЕООД разполага с право да реализира своята защита по реда на чл. 439 от ГПК като оспори чрез иск изпълнението.

По отношение на възраженията за неправилност и нищожност на извършената публична продан, съдът намира същите за неоснователни. Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението /запор и възбрана/ върху имущество само когато смята същото за несеквестируемо /съгласно чл.444 от ГПК/ или когато не е уведомен надлежно за изпълнението. В разглежданата жалба не са наведени възражения и доводи в насока несеквестируемост на вещта. Правото на жалба на длъжника подлежи на защита при атакуване на насрочена публична продан само когато изпълнението е насочено върху несеквестируема вещ, каквито твърдения не са изложени в жалбата. От друга страна на съдебно обжалване по реда на чл.435, ал.3 от ГПК подлежи само Постановлението за възлагане и то при определени условия, каквото в случая не е издавано, поради обявяването на проданта за нестанала.

 

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СД-03-03-1451/39 по описа на СИС при СлРС депозирана от „АЙСБЕРГ“ ЕООД с ЕИК 119674551 със съдебен адрес ***, офис № 2, като НЕДОПУСТИМА.

 

Прекратява производството по гр.д.  № 217/2017г. по описа на СлОС.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :