О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 09.05.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                   

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на девети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:С.М. 

                                                                           Мл.с. Н.К.

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 219 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по жалба на длъжника С.И.Ч., чрез процесуалния му представител адв.Е.М., срещу постановление на ЧСИ Г.Г. 13.04.2017г. по изп.дело № 1749/2017г., с което е направен отказ да се заличи длъжника като страна по изпълнителното дело. В жалбата се твърди, че постановлението е незаконосъобразно, неправилно, необективно, необосновано, немотивирано, тенденциозно и субективно. С молба длъжникът е поискал да бъде заличен като страна длъжник по изпълнителното дело, тъй като не е длъжник на взискателеля, поради липса на материално правните и процесуално правните предпоставки да бъде  конституиран като такъв. Сочи се, че взискателят е придобил правата по изпълнителния титул чрез цесия и се развиват съображения, че във връзка с извършената цесия длъжникът не е бил уведомен. Освен това съдебният изпълнител, за да го конституира като взискател, е следвало да се убеди, че е налице прехвърлителна сделка, с която представилия се за взискател встъпва в правата на кредитора по изпълнителния лист. Необходимо е обаче взискателят да представи доказателства, че цесията има действие спрямо длъжника и това е писмено потвърждение за извършената цесия. В жалбата се развиват подробни съображения за това, че длъжникът не е бил уведомен за извършената цесия. Така ЧСИ без наличието на доказателства за потвърждение на цесия, е конституирал длъжника и въпреки направеното възражение продължава да поддържа процеса висящ спрямо него, като му нанася непозволени имуществени вреди. Излагат се подробни съображения в тази насока и в крайна сметка се иска да бъде отменено постановлението за отказ да се заличи длъжника като страна по изпълнителното дело и да се дадат указания на ЧСИ с тълкуване на правната норма за конституирането на длъжника в изпълнителния процес, когато взискателят е цесионер на изпълнителния титул и за заличаване на длъжника като страна.

Постъпил е писмен отговор на тази жалба от взискателя по делото, в който се излагат контрааргументи на изложените в жалбата и се прави възражение, че на първо място жалбата е недопустима, тъй като на длъжника в изпълнителното производство е предоставена възможност да обжалва единствено, изчерпателно посочените в закона действия и актове на ЧСИ. На второ място са развити подробни съображения относно неоснователността на подадената жалба.

 

В постъпили писмени мотиви от ЧСИ са изложени фактическите обстоятелства по повод образуваното дело. След това се сочи, че жалбата е недопустима, тъй като отказът на ЧСИ да прекрати изпълнителното производство спрямо длъжника, като го заличи като страна в изпълнителното дело не е сред изброените в чл.435 ал.2 и ал.3 от ГПК действия, а на следващо място се развиват подробни съображения относно неоснователността на подадената жалба. Прави се искане жалбата да бъде приета за недопустима, а в случай, че настоящата инстанция я приеме за такава да я отхвърли като неоснователна.

 

Настоящият състав, след като се запозна с жалбата, писменият отговор на взискателя и писмените мотиви на ЧСИ намира жалбата за недопустима, поради следните съображения:

 

Законът допуска длъжникът да може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноски. Освен това длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена – чл.435 ал.2 и ал.3 от ГПК. Постановлението на съдебния изпълнител, с което е отказано заличаването на длъжника като страна в изпълнителното производство или фактическото прекратяване на изпълнителното производство спрямо този длъжник, не е от посочените действия на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол. Такава е и трайната практика на съдилищата - например определение  №      244/    8.10.2009г. по ч.гр.д. № 184 по описа за 2009г. на БАС, определение №278/ 24.04.2015г.в. ч. гр. дело № 204/15г. на ВАС.

 

Поради това подадената жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на длъжника С.И.Ч. ЕГН **********, чрез процесуалния му представител адв.Е.М., срещу постановление на ЧСИ Г.Г. от 13.04.2017г. по изп.дело № 1749/2017г., с което е направен отказ да се заличи длъжника като страна по изпълнителното дело.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 219/2017 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: