О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 17.05.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 225 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба на „АЙСБЕРГ“ ЕООД, ЕИК 119674551 представлявано от законния му представител Л.А.Л. чрез М.А. ***, със съдебен адрес:***, офис № *, в качеството му на длъжник по изп.д. № 1/2016 г.  против Разпореждане от 14.03.2017 г. по изп.д.№ 1/2016 г.  по описа на СИС при РС Сливен, с което се връща подадената от дружеството частна жалба, с вх. № СД-03-03-1451/39 от 13.02.2017 г. и приложенията, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата – непредставяне на три броя преписи.

Жалбоподателят твърди, че е отстранил констатираните нередовности, тъй като с молба с вх. № СД-03-03-1452/14.02.2017 г. по описа на СИС на ДСИ Киряков РС-Сливен били приложили три броя преписи от частната жалба и платежно нареждане за платена държавна такса в размер на 25 лв. по сметката на СлОС, а с молба с вх. № СД-03-03-1929/21.02.2017 г. по описа на СИС при РС – Сливен  също приложил приложил всички необходими преписи от обездвижената частна жалба, както и платежен документ за внесена държавна такса.

Преписи от частната жалба са връчени на взискателите. В законоустановения срок е депозирано възражение от М.Д.Д. в качество на взискател. Навеждат се възражения за противоречия и неверни твърдения в изложението на жалбата.

От фактическа страна се установява следното :

С вх. № СД-03-03-1451/39 от 13.02.2017 г. е депозирана жалба от „АЙСБЕРГ“ ЕООД, ЕИК 119674551 представлявано от законния му представител Л.А.Л. чрез адв.М.А. ***. В жалбата е посочено, че се представят три броя преписи от нея.

С разпореждане от 14.02.2017г. на ДСИ при СлРС жалбата е оставена без движение, с указания за представяне в едноседмичен срок на още три преписа от жалбата и доказателства за платена по сметка на СлОС д.т. в размер на 25 лева. Разпореждането е връчено редовно на 21.02.2017г.

С молба от 14.02.2017г. частния жалбоподател „Айсберг“ ЕООД е представил платежно нареждане за платена д.т. в размер на 25 лева, както и един препис от жалба с вх. № СД-03-03-1451/39 от 13.02.2017г.

На 21.02.2017г. частния жалбоподател „Айсберг“ ЕООД е депозирал молба, в която посочва, че е представил общо 4 броя преписи от жалбата и по този начин е отстранил, посочените нередовности.

На 14.03.2017г. е постановено атакуваното разпореждане, с което ДСИ при СлРС връща жалба  вх. № СД-03-03-1451/39 от 13.02.2017г., поради непредставяне на изисканите три броя преписи от жалбата.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

Частна жалба е допустима, подадена от лице, което има правен интерес от обжалването и е насочена срещу акт, който подлежи на инстанционен съдебен контрол.

Разгледана по същество е основателна. Частния жалбоподател е изпълнил в срок указанията на ДСИ относно заплащането на държавна такса в размер на 25 лева по сметка на СлОС, като е представил по делото и доказателства за това. По отношение на броя на необходимите преписи от частната жалба, частният жалбоподател „Айсберг“ ЕООД веднага след връчване на указанията – 21.02.2017г., е депозирал молба в която посочва, че вече е представил изисканите три броя от частната жалба по делото. След справка се установява, че по делото са налични общо три броя от депозираната жалба с вх. вх. № СД-03-03-1451/39 от 13.02.2017г.

В случай на несъответствие с точния брой необходими преписи, ДСИ е следвало отново да укаже на  частния жалбоподател като конкретизира необходимия брой преписи от жалбата, за връчване на участниците в производството. Като не е сторил това, неправилно е постановил Разпореждане от 14.03.2017г., с което неправилно и незаконосъобразно се прегражда пътя на защита на частния жалбоподател.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ от 14.03.2017г. на ДСИ при СИС на СлРС, с което е върната жалба вх. № СД-03-03-1451/39 от 13.02.2017г.  депозирана от „АЙСБЕРГ“ ЕООД, ЕИК 119674551 представлявано от законния му представител Л.А.Л. чрез адв.М.А. ***, като НЕПРАВИЛНО.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :