О  П   Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. Сливен, 10.05.2017 г.

 

В   ИМЕТО  НА    НАРОДА

 

 СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито заседание на десети май две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

  

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ : СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                 Мл.С. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия   Нина Коритарова гр. д . № 226 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.435 и сл.от ГПК – обжалване действията на съдебния изпълнител.

Окръжен съд  Сливен е сезиран с жалба, подадена от   А.Б.Ч., ЕГН: **********, с адрес: ***, лично и в качеството си на управител на „Чи-Ар“ ООД, ЕИК 201636633 чрез адв. Е.Д. ***, със съдебен адрес:***

 Жалбата е против Постановление на ДСИ И.Х. от 06.03.2017 г. по изп.д. № 94/2016 г. по описа на ДСИ К. за налагане на глоба адресирана до РС-Сливен.

От приложените към жалбата писмени доказателства се установява   следното :

При  ДСИ К. има образувано изпълнително дело № 94/2016 г. Взискател по изпълнителното производство е Т.П.К..  С постановление   от  06.03.2017 г. ДСИ К. е наложил глоба в размер на 1200 лв. на  управителя на дружеството – жалбоподател за това, че дружеството, в качеството на трето задължено лице не е изпълнило задълженията по чл.508  от ГПК ,  при изпратено запорно съобщение от ДСИ ,  при условията на чл. 507 от ГПК като не е  изпълнило наложения по делото запор върху трудово възнаграждение на длъжника и негов служител Г.А.В., ЕГН: **********, като нарушението е било извършено многократно . 

Окръжен съд Сливен е сезиран с жалба против постановлението на   ДСИ  за налагане на глоба . 

Окръжният съд счита, че  не е   компетентен  съд, по правилата на родовата подсъдност  да разгледа подадената жалба.  Съображенията на съда за този извод са  следните :

От съдържанието на обжалваното постановление се установява , че глобата на третото задължено лице  е наложена от съдебния изпълнител на основание чл. 93 ал. І т.3 от ГПК – поради неизпълнение нареждания на съдебния изпълнител. В текста на чл. 93 ал. ІІ от ГПК е посочено, че постановление на съдебния изпълнител за налагане на глоба  може да се обжалва в едноседмичен срок  от съобщението пред районния съдия ,който се произнася в закрито съдебно заседание с определение , което не подлежи на обжалване .

От този текст на закона следва извода ,че компетентен съд  по правилата на родовата подсъдност да разгледа жалбата против постановлението на съдебния изпълнител за налагане на глоба е районния съд .

В текста на чл. 93 ал.ІІ от ГПК не  е определена местната компетентност на районния съд . Казано е общо , че това е „районния съдия”. Поставя се въпроса – кой  е местно компетентния съд ,който следва да разгледа жалбата? Районният съд по постоянния или настоящ адрес на  страната , която обжалва постановлението за налагане на глоба или съда , в чийто район на действие  е определен за ДСИ   или ДСИ.  Тази хипотеза не може да бъде споделена , тъй като   е възможно компетентността на съдебния изпълнител да бъде определена по правилото на чл. 427ал. ІІ от ГПК, при което страната , която обжалва ще бъде   неоправдано обременена с   допълнителни разходи ,при положение ,че нейното местожителство е  различно от това на съдебния изпълнител. Първата хипотеза(по местожителството на страната, която обжалва )  също не може да  бъде споделена  на първо място  по чисто практични съображения (при различно местожителство  на жалбоподателя  от това на мястото на изпълнение) и на второ място   поради възможността от колизия на родова и местна подсъдност ,при положение, че  страната , която обжалва е „длъжник” в изпълнителното производство ( чл. 435ал. ІІ от ГПК   във вр. с чл. 436 ал.І от ГПК ) .

  Настоящият съдебен състав приема , че местната подсъдност по чл. 93 ал. ІІ от ГПК , по аналогия  следва да се определи по правилото на чл. 436  ал.І от ГПК, а именно – компетентен съд е районния съд по мястото на изпълнение.   В конкретната хипотеза правилото на чл. 436 ал.І от ГПК следва да намери субсидиарно приложение при определяне на местната подсъдност по чл. 93 ал. ІІ от  ГПК ,   тъй като предмет на обжалване са  действия на съдебен изпълнител.

В тази връзка следва да се отбележи ,че родовата подсъдност по чл. 436 ал. І от ГПК (окръжния съд по мястото на изпълнение ) ще намери приложение само в случаите , когато постановлението за налагане на глоба е по отношение на „длъжник”  в изпълнителното производство – аргумент от текста на чл. 435 ал. ІІ от ГПК във вр.с чл.436 ал. І от ГПК. В този случай специалната правна норма намира приложение пред общата норма на чл. 93 ал.ІІ от ГПК. В останалите случаи , когато жалбата  против постановлението за налагане на глоба не е подадена от длъжник  в изпълнителното производство , а от страните , посочени в текстовете на чл. 85- 88 от ГПК приложение ще намери общата процесуална норма  на чл. 93 ал. ІІ от ГПК за определяне на родовата подсъдност.

По правилата на родовата и местна подсъдност жалбата против  постановлението за налагане на глоба следва да се изпрати  по компетентност на районен съд Сливен (мястото на изпълнение  срещу третото задължено лице ) .      

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 118 от ГПК , чл. 119 ал. І от ГПК  и чл. 93 ал.ІІ от ГПК   Сливенският окръжен съд

                                                                                                                                            

 

                                                          О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. д. № 226/2017 г. по описа на окръжен съд Сливен.

ИЗПРАЩА  жалба с вх. № СД-03-03-2776/45 от 17.03.2017 г. по подсъдност , по правилата на родовата и местна подсъдност на районен съд  гр. Сливен  за разглеждане и решаване на спора .

             Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :