О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 23.05.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      МАРИЯ БЛЕЦОВА                 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:      СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №249 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника Д.Г.А. против изп.д.№20172220400033 по описа на СИС при РС – Нова Загора.

В жалба си, жалбоподателката А. посочва, че изпълнителното производство срещу нея е образувано след издаване на изпълнителен лист от НЗРС въз основа на влязла в сила Заповед за изпълнение от 14.01.2016г. по ч.гр.д.№35/2016г. по описа на НЗРС, за вземане, за което е посочено, че произтича от договор за заем от 05.07.2012г., падеж на 04.08.2012г. Посочва, че възражението против заповедта за изпълнение не било прието нито от районния съд, нито от СлОС. Поради здравословни проблеми почти една година не била на постоянния си адрес в гр.Нова Загора. През м.март 2017г. подала молба до НЗРС за предоставяне на въпросния договор за заем, но такъв не й бил предоставен, тъй като липсвал по делото. Заявява, че тя никога не е подписвала такъв договор и той не съществува, респ. не е подписван от нея. Посочва, че по този повод е образувала исково производство по реда на чл.424 от ГПК пред РС – Стара Загора, за да докаже несъществуване на вземането на ответника Т.. Сезирала и РП – Нова Загора за вероятно извършено престъпно деяние по НК. С оглед изложеното моли СлОС да спре изпълнителното производство по изп.д.№20172220400033 на ДСИ при НЗРС до приключване на исковото производство по чл.424 от ГПК или наказателното производство по НПК.

Към жалбата са представени преписи от заповедното производство по ч.гр.д.№35/2016г. по описа на НЗРС.

В законоустановения срок не е подадено становище по жалбата от другата страна в изпълнителното производство – взискателя Й.Д.Т..

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал писмени обяснения, в които посочва хронологично извършените по делото действия и постъпилата жалба. Посочва, че не е в неговите правомощия произнасяне по исканото спиране, поради което след администриране на жалбата, изпраща същата на СлОС по компетентност.

След като се запозна с жалбата, приложените към нея преписи от заповедното производство и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело изп.д.№20172220400033 на СИС при НЗРС, констатира следното:

Производството по изпълнително дело изп.д.№33/2017г. по описа на СИС при НЗРС е образувано по молба на Й.Д.Т. въз основа на изпълнителен лист от 11.03.2016г., издаден по ч.гр.д.№35/2016г. на Новозагорски районен съд относно осъждането на длъжника Д.Г.А. да заплати на кредитора Й.Д.Т. сумата от 20000лв., ведно със законната лихва от 12.01.2016г. до окончателното й изплащане. Посочено е, че вземането произтича от настъпил, съгласно договорен в чл.2 от договор за заем от 05.07.2012г. падеж на 04.08.2012г. за връщане на дадена в заем сума. Дадената в заем сума е в размер на 30000лв., от която е върната сума в размерна 10000лв. и остава да се дължи сумата в размер на 20000лв.

Изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила Заповед за изпълнение №28/14.01.2016г. по ч.гр.д.№35/2016г. на НЗРС. Подаденото против заповедта възражение не е прието, като просрочено с разпореждане от 24.02.2016г., потвърдено от СлОС по ч.гр.д.№128/2016г.

На длъжника е връчена ПДИ на 21.03.2017г.

По изпълнителното дело съдебният изпълнител извършва проучване чрез редица справки на имущественото състояние на длъжника.

На 30.03.2017г. Д.Г.А. *** искова молба с правно основание чл.424 от ГПК против Й.Д.Т. за установяване недължимостта на сумата от 20000лв. по Заповед за изпълнение №28/14.01.2016г. по ч.гр.д.№35/2016г. на НЗРС.

На 31.03.2017г. Д.Г.А. *** по повод въпросния договор за заем и твърдението, че никога не е сключвала такъв с искане за проверка за евентуално извършено спрямо нея престъпление.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника Д.Г.А. жалба против „изп. дело изп.д.№20172220400033 по описа на СИС при НЗРС“ е недопустима.

На първо място следва да се отбележи, че в жалбата не е посочено нито едно конкретно изпълнително действие на съдебния изпълнител, което длъжникът обжалва. Разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал.3, предл. трето от ГПК съдържа изчерпателно изброяване на действия, които подлежат на съдебен контрол по жалба на длъжника по изпълнителното производство. В случая не е обжалвано нито едно от тези, изчерпателно изброени действия.

От друга страна, видно от изложените в жалбата обстоятелства и формулирания петитум, от окръжния съд се иска всъщност да спре изпълнителното производство до приключване исковото производство по чл.424 от ГПК или наказателното производство по НПК. Така формулираното искане пред настоящия съд в това производство е недопустимо. В случая не е налице искане в хипотезата на чл.438 от ГПК – до приключване на производството по жалбата против действията на съдебния изпълнител.  

Следва да се посочи, че жалбоподателката има друг, установен от процесуалния закон ред, по който да иска спиране на изпълнителното производство – като обезпечителна мярка по чл.397, ал.1, т.3, вр. с чл.432, т.1 от ГПК, евентуално по чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, но пред исковия съд, пред който е висящо производството по чл.424 от ГПК /чл.389 от ГПК/. 00,Настоящият съд, по реда на обжалване действията на съдебния изпълнител, не е компетентен да разглежда и да се произнася по такова искане за спиране на изпълнителното производство, каквото е направено в настоящата жалба.

            С оглед изложеното, жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати. 

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжника Д.Г.А. ***.№20172220400033 по описа на СИС при НЗРС с направено искане за спиране изпълнителното производство до приключване исковото производство по чл.424 от ГПК или наказателното производство по НПК, като НЕДОПУСТИМА.

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№249/2017г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

 

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.