О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.08.2017г.

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:      НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:               М. БЛЕЦОВА  

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №279 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

            Образувано е по въззивна жалба, подадена от „Билфингер СЕ“, регистрирано в Търговския регистър на гр.Майнхам, Германия против Решение №5/13.01.2017г. по гр.д.№182/2016г. на Котелски районен съд, с което е осъдено „Билфингер СЕ“, регистрирано в Търговския регистър на гр.Майнхам, Германия под №HRB и с регистрация в България с Булстат 175760192 да заплати на СД „Берко-90-Берковски и сие“, гр.Сливен следните суми: 2183,57лв., предявени като частичен иск от 218357,80лв. по фактура №280 от 02.11.2009г. на стойност 218357,80лв. без ДДС, заедно с приспадащата се част от законната лихва в размер на 872,66лв., предявена като частичен иск от общо 87266,69лв., законна лихва от датата на падежа до подаване на исковата молба – 17.10.2013г.; 3692,95лв., предявени като частичен иск от 369294,60лв. по фактура №287/02.12.2009г. на стойност 369294,60лв. без ДДС, заедно с приспадащата се част от законната лихва в размер на 1442,35лв., предявена като частичен иск от общо 144235,43лв., законна лихва от датата на падежа до подаване на исковата молба – 17.10.2013г.; 1834,02лв., предявени като частичен иск от 183401,90лв. по проформа фактура №5/09.02.2010г. на стойност 183401,90лв., заедно с приспадащата се част от законната лихва в размер на 681,67лв., предявена като частичен иск от общо 68167,72лв., законна лихва от датата на подаване на исковата молба – 17.10.2013г.; 77,81лв., предявени като частичен иск от 7781,22лв. деловодни разноски по т.д.№324/2010г. на ОС – Бургас, присъдени с решение №327/27.01.2012г.; 40,30лв., предявени като частичен иск от сумата разходи за адвокатски хонорар на адв.Кавръков във връзка с проучване на правните възможности за завеждане на дело в Германия срещу ответника по "Приложение 12“; 4335,29лв., предявени като частичен иск за сумата 433529,41лв., представляваща щети във връзка с изтеглен целеви кредит за финансиране на строителството, както и разноски за първа инстанция по настоящото производство в размер на 2500лв.

Въззивното производство се намира във фазата на съдебното дирене, отложено за събиране на допуснати от въззивния съд доказателства.

На 04.08.2017г. по делото е постъпила молба от въззиваемото дружество – ищец в първоинстанционното производство СД „Берко-90-Берковски и сие“, гр.Сливен, подадена от представителите му по закон – двамата управители Петко Берковски и Васил Берковски, с която дружеството ищец се отказва изцяло от всички предявени по гр.д.№182/2016г. на РС – Котел искове и моли съда да прекрати производството по делото.

Съдът като взе предвид, че ищецът може да се откаже изцяло от спорното право във всяко положение на делото, като съгласието на ответника не се изисква, намира, че с подадената молба е валидно десезиран от страната, разполагаща с правото на иск – ищецът в първоинстанционното производство СД „Берко-90-Берковски и сие“, гр.Сливен чрез представителите си по закон.

Поради това, съдът следва да обезсили постановеното първоинстанционно решение и да прекрати производството по иска.

            С оглед гореизложеното и на основание чл.233 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОБЕЗСИЛВА първоинстанционно Решение №5/13.01.2017г. по гр.д.№182/2016г. на Котелски районен съд, на основание чл.233, изр. 3 от ГПК.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр.д.№279/2017г. по описа на Сливенски окръжен съд и производството, образувано по искова молба, подадена от СД „Берко-90-Берковски и сие“, гр.Сливен против „Билфингер СЕ“, регистрирано в Търговския регистър на гр.Майнхам, Германия, по която е образувано гр.д.№182/2016г. по описа на Котелски районен съд, поради пълен  отказ от исковите претенции.

 

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред АС – Бургас.

 

Препис от определението да се връчи на страните!

           

Да се уведоми вещото лице Р.Ч. за отпадане необходимостта от изготвяне на заключение по назначената експертиза, с оглед прекратяване на производството, поради направения отказ от исковете.

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                               

                                                                                       2.