О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 20.06.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:       МАРТИН САНДУЛОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    С. МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия С. Михайлова въззивно ч.гр.д.№289 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от С.В.Н. чрез пълномощника адв. А.С. против протоколно определение от проведено на 25.04.2017г. открито съдебно заседание по гр.д.№39/2017г. по описа на РС – Котел, в частта, с която на основание чл.78, ал.6 от ГПК С.Н. е осъдена да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Котел сумата от 86,40лв., представляваща окончателна държавна такса, в частта над 36лв.  

            Пълномощникът на жалбоподателя адв.С. посочва, че районният съд е определил неправилно държавната такса, която С.Н. дължи по постигнатата и одобрена съдебна спогодба относно издръжката. Посочва, че с оглед спогодбата дължимата държавна такса следва да се определи като 2% от тригодишните платежи на изменения размер на издръжката. В случая издръжката с одобреното споразумение се увеличава от 70лв. на 120лв., т.е. изменението е 50лв., като за тригодишния период е 1800лв., а държавната такса /2%/ следва да 36лв. Поради това моли въззивния съд да отмени обжалваното определение относно дължимата държавна такса в частта над дължимата държавна такса от 36лв. до определената държавна такса от 86,40лв.

            По делото не е постъпил отговор на жалбата от другата страна.

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

         Котелският районен съд е бил сезиран с предявен от С.П.К. против С.В.Н. иск с правно основание чл.150 от СК за изменение на съдебно определена по гр.д.№361/2011г. на РС - Котел издръжка, която ответницата следва да заплаща на ищеца за малолетното дете С.К. от определения размер 70лв. на 200лв., считано от подаване на исковата молба.

            Към исковата молба е представен заверен препис от протокол от проведено на 19.01.2012г. открито съдебно заседание по гр.д.№361/2011г. на РС – Котел, от който е видно, че с протоколно определение районният съд е одобрил постигната между страните по делото съдебна спогодба, според която упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете С.С.К. с ЕГН ********** се предоставя на бащата С.П.К., на адреса на който ще бъде местоживеенето на детето;  на майката С.В.Н. е определен режим на лични контакти с детето и майката С.В.Н. се задължила да заплаща на С.П.К. в качеството му на законен представител на малолетното дете С.С.К. месечна издръжка в размер на 70лв., считано от деня на споразумението до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, обосноваващи изменение или прекратяване на издръжката.

            В проведеното по делото открито съдебно заседание на 25.04.2017г. по гр.д.№39/2017г. на КРС, двете страни са заявили, че са постигнали спогодба за изменение размера на издръжката по гр.д.№361/2011г. на КРС от 70лв. на 120лв., считано от 06.02.2017г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, обосноваващи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до заплащането й. Спогодбата е отразена в протокола на проведеното съдебно заседание, подписана от страните и одобрена с нарочно определение на съда. С нарочно протоколно определение след одобряването на спогодбата, районният съд е осъдил на основание чл.78, ал.6 от ГПК С.В.Н. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Котел сумата от 86,40лв., представляваща окончателна държавна такса.

            На 28.04.2017г., по пощата, е подадена частната жалба против определението относно дължимата държавна такса от страна на С.В.Н..

            Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред районния съд е било образувано въз основа на искова молба, с която е бил предявен иск за изменение на съдебно определена издръжка, с правно основание чл.150 от СК.

Производството по делото е приключило с постигнато между страните и одобрено с нарочно протоколно определение от съда споразумение, по силата на което размера на издръжката, дължима от ответницата С.В.Н. на ищеца С.П.К. за малолетното дете С.С.К. е изменен от 70лв. на 120лв.

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.6 от ГПК ответницата дължи заплащане на държавна такса, която в случая следва да се определи върху тригодишните платежи на изменения размер на издръжката и с оглед приключване на делото със спогодба, размерът следва да е 2% върху платежите /чл.78, ал.9 ГПК/. В случая, изменения размер на издръжката е 50лв., като тригодишните платежи са 1800лв., като 2% върху тях са 36лв. Следователно дължимата в случая държавна такса върху изменение размер на издръжката при приключване на производството със спогодба, одобрена от съда е 36лв.

Като е определил държавна такса в размер на 86,40лв. /2% върху тригодишните платежи на пълния размер издръжка – 120лв./, районният съд е постановил неправилен и незаконосъобразен съдебен акт, който следва да се отмени в частта над размера от 36лв. – дължима държавна такса върху изменения размер на издръжката.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОТМЕНЯ протоколно определение от проведено на 25.04.2017г. открито съдебно заседание по гр.д.№39/2017г. по описа на РС – Котел, в частта, с която на основание чл.78, ал.6 от ГПК С.В.Н. *** е осъдена да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Котел сумата от 86,40лв., представляваща окончателна държавна такса, в частта над сумата от 36лв. окончателна държавна такса, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.