О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 03.07.2017г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                    Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на трети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 312 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 274 и сл.от ГПК .

          Постъпила е частна жалба от „Водоснабдяване и канализация“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „6-и септември“ № 27, против разпореждане № 1137/30.05.2017 г. по гр.д. № 2429/2017 г. на Районен съд – Сливен. В жалбата се твърди, че с обжалваното разпореждане районният съд е оставил без разглеждане предявените от дружеството искове, като недопустими. Този извод на съда обаче е неправилен и се иска отмяна на атакуваното разпореждане.

          Настоящия състав констатира, че с разпореждане № 1137/30.05.2017 г. по гр.д. № 2429/2017 г. съдът е оставил без разглеждане предявеният от частния жалбоподател против С.И.К. *** иск с правно основание чл. 422 ал.12 като недопустим, върнал е исковата молба и е прекратил производството по делото, като недопустимо. За да постанови атакуваното разпореждане съдът е намерил, че на са налице абсолютните процесуални предпоставки обуславящи съществуването на правото на иск, доколкото не е налице оспорване на задължението от страна на длъжника. Въпреки че длъжникът – ответник по предявения установителен иск е подал възражение по чл. 414 от ГПК, то в него липсвало изявено несъгласие с вземането на заявителя –ищец. Напротив длъжницата е била посочила, че е имала задължения за периода от 2007 г . до 2017 г., което плаща. Останало е задължение за две години. Съдът се е позовал на т.10а от ТР № 4/2013 г.  на ОСГТКВКС.

          Настоящата инстанция намира, че изводът на съда е неправилен. Длъжникът в случая своевременно е подал възражение против издадената Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. Изявленията обаче, които се съдържат във възражението, не са признание за дължимост на вземането, напротив, във възражението се съдържат обстоятелства, от които може да се направи извод, че длъжникът възразява срещу размера на дължимите суми по Заповедта за изпълнение, тъй като претендира, че част от тях са били платени. В случая заявителят има интерес да установи, че му се дължи сумата по издадената Заповед за изпълнение в този размер, а длъжникът може да възразява, че част от тази сума е платена и това не е признание за дължимост на цялото вземане по Заповедта за изпълнение. Съгласно разпоредбата на чл. 414 ал. 1 изр. последно, обосноваване на възражението не се изисква, но когато е направено такова следва да се прецени дали се съдържа признание от страна на длъжника или действително са налице възражения свързани с изисуемостта и размера на вземането по Заповедта за изпълнение. В цитираното от районния съд тълкувателно решение изрично е посочено, че оспорване на вземането е налице при всяка изразена форма на несъгласие с вземането по издадената Заповед за изпълнение. Така в случая е налице подадено в срок възражение и предявеният иск по чл. 422 от ГПК не се явява недопустим, поради което разпореждането следва да бъде отменено и делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1137/30.05.2017 г. по гр. д. № 2429/2017 г. на Районен съд – Сливен, като неправилно.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия във връзка с подадена искова молба вх. № 9973/25.05.2017 г. на Районен съд – Сливен.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: