О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Сливен, 03.07.2017 г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на трети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова ч. гр. дело № 317 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от А.Д.В.,*** чрез адв. Н.П. *** против Разпореждане №9521 /30.05.2017 г. по гр.д.№2835 /2016 г. на Сливенски районен съд, с което е върнатата подадената от него въззивна жалба с вх. № 9791/23.05.2017 г.

В частната си жалба посочва, че обжалваното разпореждане е неправилно.Посочва, че първоинстанционното гр.д. № 2835/2016 г. било приключило с Решение № 309/10.04.2017 г., с което били уважени всички предявени от него искове. Решението му било връчено на 11.04.2017 г. и ищецът тъй като не бил съгласен с него в частта му за разноските бил подал молба за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските. С Определение от 11.05.2017 г. на РС Сливен, постановено по реда на чл. 248 ГПК, което му било връчено на 18.05.2017 г. молбата му за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските била отхвърлена като неоснователна.Насрещната страна била депозирала своя въззивна жалба. С подаденият и входиран от него акт в деловодството на СлРС на 23.05.2017 г. наименован въззивна жалба бил упражнявал правото си да обжалва определението на първоинстанционния съд по реда на ал. 3 на чл. 248 ГПК, тъй като в него се били релевирали единствено оплаквания относно неправилността на първоинстанционното решение в частта за разноските. Необосновано СлРС бил приел, че подадената въззивна жалба била просрочена, тъй като предвидения двуседмичен срок за обжалване на  определението на първоинстанционния съд по чл. 248 ГПК бил започвал да тече от 18.05.2017 г., когато същото му е било връчено, а не от датата на връчване на първоинстанционното решение. Моли да бъде отменено обжалваното разпореждане и СлОС да се произнесе по същество на входираната въззивна жалба като измени първоинстанционното решение в частта за разноските и му присъди същите в пълния претендиран размер.

Насрещната страна не депозира отговор на частната жалба в законоустановения срок.

При извършване на проверката за редовност и допустимост на частната жалба, констатира, че същата е допустима, но не е основателна.

Предмет на подадената на 23.05.2017 г. въззивната жалба е само частта за разноски на първоинстанционното решение. За разлика от отменения ГПК, то новия процесуален закон е предвидил изрично отделен, самостоятелен ред, по който следва да се преразгледа /измени/, респ. допълни постановения съдебен акт в частта относно разноските –  чл. 248 от ГПК. Не е предвидена процесуална възможност решението на съда да се обжалва по реда на въззивното производство единствено и само в частта на разноските, извън произнасянето по съществото на спора. Поради това, върнатата от СлРС въззивна жалба, имаща за предмет единствено произнасянето на районния съд по въпроса за разноските в производството /първоинстанционото производство/, се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане.

Тъй като въззивната жалба е била просрочена и с оглед изложените в нея съображения и направеното искане, което се явява по същество искане за изменение на постановеното първоинстанционно решение в частта относно разноските в съдебно първоинстанционно производство,  и това искане е било разгледано от компетентния за това съд – Сливенски районен съд по установения за това ред –  чл. 248 от ГПК, който се е произнесъл с влязъл в сила съдебен акт-Определение от 11.05.2017 г. обжалваното разпореждане се явява правилно и законосъобразно, а настоящата частна жалба неоснователна и следва да бъде отхвърлена като такава.

Ръководен от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадената от А.Д.В.,*** чрез адв. Н.П. *** против Разпореждане №9521 /30.05.2017 г. по гр.д.№2835 /2016 г. на Сливенски районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.