О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Сливен, 13.07.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на тринадесети юли, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

Мл.с.:НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 327 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

         Депозирана е частна жалба от адв. Д. пълномощник ЗК „Детелина“ – с. Трапоклово, общ. Сливен против Разпореждане от 22.03.2017 г. по ч.гр.д. № 1023/2017г. по описа на Сливенски районен съд, с което е разпоредено издаването на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК.

         В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно. Посочва се, че за да се издаде заповед за изпълнение на основание чл. 417 от ГПК е било необходимо длъжниците да бъдат уведомени за настъпилата предсрочна изискуемост. И в случая двамата  длъжника ЗК „Детелина“ и представителят й М.М.не са били надлежно уведомени за настъпилата предсрочна изискуемост. По този начин била налице хипотезата на чл. 418 ал.3 от ГПК. С оглед на това се иска отмяна на разпореждането за издаване на заповед за изпълнение . Страната моли на основание чл. 420 ал. 2 от ГПК да се спре изпълнението на паричното задължение, както да се намали присъденото възнаграждение за юрисконсулт като прекомерно и неотговарящо на фактическата и правна сложност на делото.  

         По частната жалба е депозиран отговор от противната страна „Сибанк“ ЕАД със седалище и адрес на управление ********, чрез процесуален представител юриск. П..  С него жалбата е оспорена като неоснователна. Посочено е , че до длъжниците е била изпратена покана за доброволно изпълнение, която е била получена лично от  М.М.– законен представител на длъжника ЗК „Детелина“ и съдлъжник по банков кредит.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 21.03.2017 г. пред СлРС  било депозирано заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от „Сибанк“ЕАД против солидарно отговорните длъжници ЗК „Детелина“ с. Трапоклово, общ. Сливен представлявана от М.Р.М.и М.Р.М.като физическо лице. Към заявлението било приложено извлечение по задължението  по договор за банков кредит малки, средни предприятия от 03.02.2010 г. и сключените към него анекси № 1/30.03.2010 г., № 2/16.04.2014 г. и № 3/17.11.2014 г.  Били приложени самите договор и анекси сключени между страните, както и общите условия. В заявлението било посочено, че кредитът е обявен за предсрочно изискуем на 14.02.2017 г. поради неплащане на вноски от м. 05.2016 г. до м. Януари 2017 г. Към преписката била представена покана за доброволно изпълнение от 15.02.2017 г., от която е видно, че на същата дата съдлъжниците са били уведомени за настъпилата предсрочна изискуемост на вземането. Поканата е подписана лично от М.М.. По депозираното заявление било образувано ч.гр.д. № 1023/2017г. на СлРС. На 22.03.2017 г. съдът се разпоредил да се издаде заповед за незабавно изпълнение срещу длъжниците и изпълнителен лист. Във връзка с това била издадена заповед № 585/22.03.2017г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, както и изпълнителен лист, който бил получен от заявителя на 25.04.2017г. Въз основа на тях било образувано изп.д. № 20179150407192 на ЧСИ Г.Г.. По изпълнителното дело била изпратена покана за доброволно изпълнение, която била получена на 30.05.2017 г. На 09.06.2017 г. жалбоподателят депозирал възражение, че част от сумите са платени. Било е направено искане за спиране на изпълнението, по което съдът се е произнесъл с определение № 1368/26.06.2017 г., като отказал да спре принудителното изпълнение.

         Разпореждането е било съобщено на жалбоподателя на 30.05.2017г. Същият е депозирал частната си жалба на 09.06.2017 г. в рамките на законно установения срок.

         Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Основният мотив за незаконносъобразност на обжалваното разпореждане е  твърдението за липса на уведомяване на длъжника  ЗК „Детелина“ и на съдлъжника М.М.за настъпилата предсрочна изискуемост на вземането. Този аргумент обаче не е основателен. От представените писмени доказателства е видно, че 15.02.2017 г. М.Р.М., лично и в качеството си на представител на кооперация –ЗК „Детелина- с. Трапоклово е получил покана за доброволно изпълнение. В същата било посочено, че поради нередовно погасяване на дължимите вноски по договор за кредит и анексите към него, кредитът е обявен за предсрочно изискуем в пълен размер на 14.02.2017 г. По този начин е изпълнено изискването длъжникът да бъде уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост преди датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК пред РС – Сливен. 

         С оглед изложеното, съдът намира, че частната жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

         Следва да се отбележи,че съдът няма да разгледа по същество направеното искане за спиране на изпълнителното производство по реда на чл. 420 от ГПК и за намаляне на присъденото юрисконсултско възнаграждение, тъй като те не са част от производството по чл. 419 ал.1 от ГПК. Жалбоподателят има произнасяне от районния съд по искането по чл. 420 от ГПК и е имал законова възможност изрично да го обжалва пред Окръжен съд – Сливен. Настоящата жалба не може да се приеме за обжалване на разпореждане № 1368/26.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1023/2017г. на СлРС в частта за спиране на изпълнението, тъй като в титулната част не е посочено, че се обжалва този съдебен акт.

         Предвид гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба от адв. Д. пълномощник ЗК „Детелина“ – с. Трапоклово, общ. Сливен против Разпореждане от 22.03.2017 г. по ч.гр.д. № 1023/2017г. по описа на Сливенски районен съд, с което е разпоредено издаването на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК .

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: