О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 10.08.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… десети август…..…………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 353 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            Образувано е по жалбата на Н.И.П. срещу действията на ЧСИ П.Г.по изпълнително дело № 403/2016 г.

В жалбата се твърди, че е жалбоподателката е съдлъжник по посоченото изпълнително дело към „Банка Пиреос България“ АД, гр. София. Кредитът бил обезпечен чрез договорна ипотека върху недвижим имот, находящ се в *****. Твърди  че от две години живее и работи в гр. Атина, Гърция, и не пребивава в България. Твърди че е  била във фактическа раздяла със съпруга си М.П., с който не поддържала комуникация. На 25.04.2017 г. разбрала, че срещу нея има образувано изпълнително дело, за което не била уведомена по никакъв начин. Твърди, че не е получавала призовки за доброволно изпълнение, нито книжа по изпълнителното дело и дори да е бил уведомен съпруга й, тя няма информация за това. Твърди че след извършена справка от сестра й, адв. И.П., разбрала, че има проведена публична продан по отношение на недвижимия имот и подава настоящата жалба, като със същата обжалва всички извършени до момента изпълнителни действия от съдебния изпълнител, а именно: оценка, опис и продажба на недвижимия имот. Твърди, че описът е незаконосъобразен, тъй като не е била поканена за доброволно изпълнение по предвидения ред. Извършената оценка също е незаконосъобразна, тъй като вещото лице, извършило оценката, не е съобразило пазарната стойност на подобни имоти. Счита, че след като описа на имота, оценката му и определянето на начална цена са действия, които предхождат наддавателната процедура, те именно опорочават осъществената първа публична продан на имота. Счита, че е нарушена разпоредбата на чл. 485 ал.2 от ГПК, като имотите са продадени на цена, много по-ниска от тяхната пазарна стойност, дори и от данъчната оценка. Твърди, че не е следвало имотите да бъдат оценявани и продавани като цяло, а поотделно. Твърди, че обжалва извършената публична продан, включително и постановлението за възлагане на недвижим имот в полза на „Банка Пиреос България“ АД, тъй като не е спазен реда, предвиден в чл. 489 и сл. от ГПК – наддавателното предложение не е подадено в предвидения срок и е невалидно. Моли съда да отмени всички изброени действия и да отмени постановлението за възлагане, като неоснователно и незаконосъобразно.

            Становище от взискателя не е постъпило в дадения срок.

            ЧСИ е изложил мотиви по извършените изпълнителни действия, като изразява становище, че жалбата е недопустима и неоснователна.

            Жалбата е подадена в срок от датата на която жалбоподателката твърди, че е узнала за образуването на изпълнителното дело, но не са представени доказателства, че именно на тази дата тя е узнала за това, което е първото основание за недопустимост на жалбата.

            Жалбата е недопустима, тъй като жалбоподателката е длъжник по посоченото изпълнително дело и същата може да обжалва само конкретни изпълнителни действия, посочени в разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК, а именно: постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването от имот, поради това, че не е уведомена надлежно за изпълнението и постановлението за разноските. Посочените в настоящата жалба изпълнителни действия не попадат в кръга на изброените. Жалбоподателят на основание чл. 435 ал.3, предл.последно от ГПК, като длъжник по изпълнението, може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В конкретния случай, наддавач при публичната продан е бил взискателя „Банка Пиреос България“ АД. С протокол от 24.01.2017 г. взискателят е бил обявен за купувач на недвижимия имот. Тъй като същият на основание чл. 495 от ГПК е длъжен в едноседмичен срок от разпределението да внесе сумата необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, ЧСИ е извършил разпределение и го е съобщил на страните по делото. Все още към момента, видно от представения препис от изпълнителното дело, не е издадено постановление за възлагане на лицето, обявено за купувач, поради което жалбата срещу такова постановление се явява преждевременно подадена, съответно - недопустима.

            С оглед изложените съображения, съдът намира, че подадената жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

             ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата вх.№ 8392/03.05.2017г.на Н.И.П., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** офис 306, чрез адв. И.П., срещу действията на ЧСИ П.Г., рег. № 837 с район на действие Окръжен съд  - Сливен, по изп.дело № 403/2016 г. , като недопустима.

             ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 353/2017г. по описа на СлОС,

            

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :