О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.07.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и шести юли, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.С.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 355 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от адв. Р. пълномощник на Й.Б.А. ЕГН ********** *** против определение № 49 от 23.05.2017 г. по гр. д. № 344/2016 г. по описа на КРС, с което е било прекратено производството по делото и същото е било изпратено за разглеждане пред РС – София. Твърди се, че определението е неправилно. В случая не се касаело за делба на наследствен имот , а за делба на съсобствен имот придобит по наследство и следвало да се приложи разпоредбата на чл.109 от ГПК. В случая не ставало въпрос за делба на наследство, тъй като страните вече си били поделили част от имотите попадащи в наследството , а и имало още недвижими имоти придобити от наследство, които не били предмет на делото. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да се върне делото за разглеждане от РС Котел.

         В законния срок е депозиран отговор на жалбата от адв.К. пълномощник на Г.Б.Б.- ответник по гр.д.344/2016 г. на КРС, с който тя е оспорена като неоснователна. Посочва се, че тъй като става въпрос за делба на наследствен недвижим имот следва да се приложи подсъдността по чл.110 ал. 1 от ГПК. Твърди се , че разпоредбата на чл. 110 от ГПК не изисква непременно делбата на наследството да включва непременно всички имоти  на наследството и че този текст е специален по отношение на разпоредбата на чл. 109 от ГПК. Моли се да се остави без уважение депозираната частна жалба.

         Пред настоящата инстанция се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 15.11.2016 г. пред РС – Котел е била депозирана искова молба от Й.А. против Г.Б. и Н.А. в качеството им на наследници на А. Н. А. за делба на недвижим имот находящ се в гр. Котел. По исковата молба било образувано гр. д. № 334/2016 г. по описа на КРС. Наследодателката на страните А. Н. А. била починала на 21.08.1999 г. в гр. София , район Красно село. След като на ответниците по иска били изпратени копия от исковата молба , на 15.05.2017 г. ( п.к.) бил депозиран отговор от адв.К. пълномощник на Г.Б.Б.. С него било направено възражение за подсъдност и било поискано делото да се гледа като първа инстанция пред РС - София. Било поискано да се включи в делбата и друг недвижим имот находящ се в общ. Омуртаг. Като взел под внимание отговора на исковата молба , РС Котел постановил обжалваното определение № 49 / 23.05.2017 г. , с което приел, че възражението за подсъдност е основателно и прекратил производството по делото пред себе си като го изпратил на РС – София.

         Обжалваното определение било съобщено на жалбоподателя на 05.06.2017 г. и в рамките на законоустановения едноседмичен срок , на 05.06.2017 г. била депозирана процесната частна жалба.

         Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Трайната съдебна практика (Определение № 57 от 2.XII.1987 г. по гр. д. № 439/87 г., I г. о.) приема, че когато при делба на съсобственост, чийто правопораждащ факт е открито наследство, ако ответникът по иска не направи възражение за неподсъдност на предявен иск по местонахождение на имота, съдът пред който е предявен искът е длъжен да го разгледа . По аргумент на противното следва да се приеме, че когато е направено изрично възражение за подсъдност по чл. 110 ал. 1 от ГПК, следва да се приложи подсъдността по местооткриване на наследството, която разпоредба се явява специална по отношение на подсъдността по местонахождение на имота ( чл.109 от ГПК). В настоящия случай съсобствеността е възникнала именно на основание наследяване на общ наследодател, поради което при своевременно направено възражение за подсъдност , следва съдът да се съобрази с разпоредбата на чл. 110 ал. 1 от ГПК. Още повече, че освен процесния имот, който се намира на територията на РС – Котел, ответникът по иска е направил искане до делба да се допусне друг недвижим имот с местонахождение РС Омуртаг.

         С оглед изложеното, съдът намира, че по същество частната жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна и делото да бъде върнато на РС – Котел за продължаване на действията по администрирането му.

        

         Предвид гореизложеното,

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв. Р. пълномощник на Й.Б.А. ЕГН ********** *** против определение № 49 от 23.05.2017 г. по гр. д. № 344/2016 г. по описа на КРС

 

         Връща делото на РС – Котел за продължаване на администрирането му.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: