ОПРЕДЕЛЕНИЕ №                                               

Гр. Сливен, 21.08.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на  двадесет и първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

 ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

НИНА КОРИТАРОВА,

 

като разгледа докладваното от съдията Хр. Марева ч. гр. д. № 358 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.3 пр. последно от ГПК.

Образувано по жалба подадена от адв. Ю.Я. от СлК като пълномощник на длъжниците Н.В.Ж. и К.Й.Ж., чрез пълномощника им адв.Ю.Я., срещу действия на ЧСИ Миглена Минкова по изп.д. № 20137680400760, въз основа на които е издадено постановление за възлагане на недвижим имот: самостоятелен жилищен обект в сграда, с ид. № 67338.546.192.1.1, находящ се в гр. С., ул. П., № **, ет. * с предназначение -: жилище, апартамент с площ от 119.54 кв.м. – описан подробно, който е възложен на К.С.К. за сумата от 72 001 лв.

Била е проведена публична продан в периода 04.10.2016г. – 04.11.2016г., като публичната продан е проведена на 05.11.2016г. Явил се е само един наддавач – К.С.К., която е предложила цена 72 001 лв. Развити са доводи, че същността на публичната продан е да се достигне най-висока цена предложена от различни наддавачи.

Освен това  нова оценка на имота била изготвена на 18.01.2016г. в размер на 120 000 лв., на 21.01.2016г. е изготвено ново обявление за оглед с начална цена 90 000 лв., като новата продан – проведена в периода 04.10.2016г. – 04.11.2016г. е с начална цена 72 000 лв. Твърди, че е следвало да се изготви нова оценка.

В дадения срок, другата страна не е изразила становище.

В писмено становище ЧСИ излага хронологията на действията си по изпълнителното дело, като развива съображения, че те са законосъобразни. Сочи че недвижимият имот е бил възложен на взискателя, който е обявен за купувач с постановление за възлагане, като началната цена, от която да започне наддаването е определена по правилно – 75 % от оценката – 90 000 лв., а за втората – 80 % от началната цена на нестаналата публична продан – 72 000 лв. По изпълнителното дело на 17.05.2017г. е постъпило решение относно същата публична продан по жалба от длъжниците – подадена на 23.01.2017г.

Въз основа на данните от приложеното изп.д. № 20137680400760 се установява, че постановление за възлагане от 10.01.2017г. относно недвижим имот: самостоятелен жилищен обект в сграда, с ид. № 67338.546.192.1.1, находящ се в гр. С., ул. П., № **, ет. * с предназначение -: жилище, апартамент с площ от 119.54 кв.м. – описан подробно, който е възложен на К.С.К. за сумата от 72 001 лв., е съобщено и на двамата длъжници на 17.01.2017г.

С оглед гореизложеното жалбата е просрочена – подадена е след срока по чл. 436, ал. 1 ГПК, поради което следва да се остави без разглеждане и делото да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Н.В.Ж. ЕГН ********** и К.Й.Ж. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, чрез пълномощника им адв.Ю.Я., жалба срещу действия на ЧСИ Миглена Минкова по изп.д. № 20137680400760., обективирани в постановление за възлагане на недвижим имот: самостоятелен жилищен обект в сграда, с ид. № 67338.546.192.1.1, находящ се в гр. С., ул. П., № **, ет. * с предназначение -: жилище, апартамент с площ от 119.54 кв.м. – описан подробно, който е възложен на К.С.К. за сумата от 72 001 лв. и ПРЕКРАТЯВА производството като НЕДОПУСТИМО.

 

Опре делението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски апелативен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: