О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 02.08.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на втори август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.С.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 370 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от адв. Г. пълномощник на ОББ АД, ********против разпореждане № 557 от 22.06.2017 г. по ч.гр. д. № 205/2017 г. по описа на КРС, с което е било отхвърлено заявлението на банката по чл. 417 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника Й.Н.К.. Твърди се, че разпореждането е незаконосъобразно. Посочва се, че жалбоподателят е направил всичко възможно, за да уведоми длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост на вземането й. До него било изпратено писмено уведомление на посочения в договора адрес – **********, което се върнало с отбелязване, че пратката не е потърсена на адреса. Банката била изпратила уведомление и на електронния адрес на лицето, което било посочено в чл. 26 от договора за кредит. Освен това тя направила опит да уведоми длъжника и на постоянния му адрес по лична карта в ********, както и на адрес: ********, на който адрес е била изпратена нотариалната покана. Въпреки тези действия на кредитора, длъжникът не е бил намерен, за да получи уведомлението лично. Въпреки това обаче следвало да се приеме, че той е редовно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост. Длъжникът не бил изпълнил задълженията си по чл. 13 ал.3 и 4 от договора, а именно да известява банката незабавно за новия си адрес в случай, че промени посочения по договора адрес. Моли се разпореждането да бъде отменено и да се постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

        

         Пред настоящата инстанция се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 19.05.2017 г. пред РС – Стара Загора е било депозирано заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от жалбоподателя против длъжника Й.Н.К., ЕГН **********. По заявлението е било образувано ч.гр.д. № 2804/2017г. по описа на РС Стара Загора. На 23.05.2017г. било постановено определение № 1392, с което производството по делото било прекратено и то било изпратено по подсъдност на РС Котел. Към заявлението било приложено копие от договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 17.09.2014 г., сключен между жалбоподателя Й.Н.К.. В договора длъжникът бил посочил настоящ адрес ***. В чл. 13 ал.4 от договора било прието, че кредитополучателят е длъжен да уведоми незабавно банката при промяна на адреса, имейл адреса си и други данни, посочени в договора. Било прието, че при неизпълнение на това задължение всяка писмена кореспонденция, изпратена от банката до последно посочения от кредитополучателя адрес се счита за редовно връчена в деня на изпращането й. В чл.26 бил посочен електронен адрес за кредитополучателя IORDANKOLAROV@abv.bg. 

         Пред РС Котел било образувано ч.гр.д. № 205/2017 г. На 22.06.2017г. било постановено обжалваното разпореждане № 557. С него съдът приел, че длъжникът не е бил надлежно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост на вземането, поради което отхвърлил заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против него.

         От представените пред настоящата инстанция писмени доказателства се установи, че на длъжника е било изпращано уведомление за предсрочна изискуемост на цялото задължение на адрес: *********, което е било непотърсено. Такова уведомление е било изпращано и на адрес: **********. От представеното известие за представяне на Български пощи е видно, че на 13.07.16г. е направено отбелязване „пратката не е потърсена от получателя“. Уведомление за предсрочната изискуемост на вземането е било изпращано на адрес: *********, но отново не е могло да бъде връчено на длъжника.

         Обжалваното разпореждане било съобщено на жалбоподателя на 05.07.2017 г. и в рамките на законоустановения едноседмичен срок , на 11.07.2017 г. била депозирана процесната частна жалба.

         Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

         Действително условие за издаване на заповед за незабавно изпълнение предвид задължителната съдебна практика, обективирана в тълкувателно решение № 4/2013г. на ВКС, ОС ГТК, т.18, е длъжникът да е бил надлежно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост на задължението. Съдът намира, че от представените пред настоящата инстанция доказателства се установява, че той е бил надлежно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост, като му е било изпратено уведомление на посочения в договора адрес – ******. Длъжникът не е получил лично уведомлението по причини, които не зависят от кредитора. Между тях е съществувало писмено съглашение, съгласно което всички изпратени уведомление на адреса посочени в договора за кредит се счита за получени от кредитополучателя на датата, на която са изпратени. Следва да се отбележи, че няма данни по делото, от които да се установява твърдението на жалбоподателя, че е изпращал уведомление за настъпилата предсрочна изискуемост на електронния адрес на длъжника, както и че доказателствата за връчване на уведомление на посочения в договора адрес не са били представени пред Районния съд и по този начин той не е можел да ги вземе предвид при постановяване на съдебния си акт.

         С оглед изложеното, съдът намира, че по същество частната жалба следва да бъде уважена като обжалваното разпореждане бъде отменено и делото  бъде върнато на РС – Котел за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист.

        

         Предвид гореизложеното,

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОТМЕНЯ разпореждане № 557 от 22.06.2017 г. по ч.гр. д. № 205/2017 г. по описа на КРС, с което е било отхвърлено заявлението на банката по чл. 417 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника Й.Н.К. като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         Връща делото на РС – Котел за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: