О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Сливен, 08.08.2017 г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав, в закрито заседание на осми август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

МЛ.С. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова ч. гр. дело № 381 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 във вр. с чл.253 от ГПК.

            Постъпила е молба от  ГД „Изпълнение на наказанията“ София, с адрес за призоваване: ********** чрез ст.юрисконсулт П.С.  против Определение №1340 от 22.06.2017 г. постановено по гр.дело №2831/2016 г. по описа на СлРС, с което СлРС на основание чл. 253 от ГПК увеличава определения за изплащане депозит от бюджета на СлРС на назначената и изпълнена съдебно-счетоводна експертиза от първоначално определения размер от 200 лв. на 250 лв. Посочва, че било недопустимо неправилно и необосновано след приключване на делото и постановяване на решението на 18.05.2017 г. съдът да измени своето определение от съдебното заседание проведено на 21.04.2017 г. и то след като била подадена въззивна жалба срещу първоинстанционното решение, което било обжалвано изцяло включително и в частта за разноските. В първоинстанционното решение СлРС неправилно бил определил размера на възнаграждението на вещото лице заплатено от бюджета на СлРС. Видно било от протоколното определение от откритото съдебно заседание проведено на 09.12.2016 г., че депозита по ССчЕ бил в общ размер на 250 лв., от които 200 лв. платими от бюджета на СлРС и 50 платими от ГДИН. С определение от 21.04.2017 г. СлРС неоправдано бил завишил депозита за ССчЕ с 100 лв., вносими от ГДИН, като последната била внесла и двете суми  и приложила платежни нареждания затова. С атакуваното определение СлРС по свои почин необосновано завишил депозита платим от бюджета на СлРС с още 50 лв. Моли СлОС да отмени атакуваното определение като неправилно и да постанови ново, с което да намали разноските за вещо лице от 250 лв. на 200 лв.

            Сливенският окръжен съд след като се запозна с определението,чиято отмяна се иска и съобразявайки разпоредбата на чл.253 от ГПК, приема следното:

            Съдът е длъжен по свои почин да обезпечи законосъобразното развитие на исковия процес, като отстрани порочните си процесуални действия или ги замести с нови валидни действия. За да улесни отстраняването на порочните процесуални действия законът овластява съда сам да изменя разпорежданията и определенията по движение на делото поради грешка или опущение допуснати при тяхното издаване. Съгласно чл.253 от ГПК съдът постановява определение, когато се произнася по въпроси,с които не се решава спорът по същество,а се администрира производството. Определенията, които не слагат край на делото, могат да бъдат изменявани или отменявани от същия съд вследствие изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск. Характерът на атакуваното в настоящото производство определение е от категорията на посочените определения по чл.253 от ГПК, тъй като с него СлРС поправя допуснат от него пропуск в определение от съдебното заседание проведено на 21.04.2017 г.  по отношение на пълния размер на дължимото възнаграждение на вещото лице, като увеличава размера на дължимия от бюджета на съда депозит с 50 лв..Това определение  е оттегляемо, което съдът може сам на основание чл.253 от ГПК да го измени или отмени. С определение районният съд не се е произнесъл „по съществото” на един процесуален спор  и акта му  не се включва  в кръга на съдебните актове подлежащи на обжалване по реда на чл.274-278 от ГПК. Това произнасяне от районния съд може да бъде определено като „определение по движение по делото”, по администриране на производството и е недопустимо да бъде обжалвано. Наличието на краен съдебен акт- първоинстанционно съдебно решение, което е обжалвано включително и в частта за разноските не съставлява пречка съдът да поправи свой оттегляем съдебен акт по реда на чл. 253 ГПК. Това е пътят за отстраняване на порочните процесуални действия на съда, който трябва да бъде използван докато делото е висящо пред съда извършил порочното процесуално действие. В случая по подадената въззивна жалба не е образувано въззивно производство и делото все още е висящо пред СлРС.

            Ето защо,съдът приема,че молбата следва да се остави без разглеждане и производството бъде прекратено.

Воден от горното, Сливенският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на ГД „Изпълнение на наказанията“ София, с адрес за призоваване: ********** чрез ст.юрисконсулт П.С.  против Определение №1340 от 22.06.2017 г. постановено по гр.дело №2831/2016 г. по описа на СлРС като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч. гр.дело №381/2017 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението пред БАС.

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                          2.