ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

12.09.2017 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…дванадесети септември през

две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр....дело № …383  по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по искова молба на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД срещу Й.Й.Й. с цена на иска 245 808,16 лв.

            Молбата е била нередовна и на ищеца е било указано с разпореждане от 08.08.2017г. да внесе по сметка на СлОС д.т. в размер на 9 832,33 лв. Разпореждането на съда му е съобщено на 11.08.2017г. Срокът е продължен по молба на страната с нов двуседмичен. В дадения срок и до момента, същия не е отстранил нередовностите на исковата молба.  С оглед изложеното молбата следва да бъде върната като нередовна, а образуваното производство – прекратено.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 383/17 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            Връща исковата молба на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, ЕИК 119502733.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: