О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 10.08.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                   

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на десети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 386 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 418 ал.4 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. Д.О. като пълномощник на Д.Н.Д. срещу разпореждане № 12507/ 07.07. 2017г. по ч. гр. дело №3284/2017г. по описа на СлРС, с което е отхвърлено заявлението на Д.Н.Д. да й бъдат издадени срещу ответника А.П.Б. запис за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата от 9 500 лева, ведно със законната лихва въз основа на документ по чл. 417 от ГПК – запис на заповед, издаден от втората от тях на 23.06.2014г. за сумата от 9 500 лева.

В частната жалба се твърди, че разпореждането на съда е незаконосъобразно и неправилно. Неправилно съдът е приел, че представеният документ по чл. 417 от ГПК – запис на заповед, не е редовен от външна страна. Съдът е обсъждал дебелина на ръкописен шрифт и цвят на химикалната паста на ръкописния текст и е приел, че част от текста в записа на заповед е добавен по-късно. Съдът обаче не се е съобразил с новелата на чл.535 от ТЗ където са посочени императивно изискуемите реквизити, които трябва да съдържа записа на заповед. На практика съдът е прекрачил правомощията си като е направил опит да анализира цвета и дебелината на химикалната паста, с която са изписани някои от реквизитите на документа и да се произнесе по това кога точно е добавен част от текста в него. По делото не са налице данни съдията – докладчик да разполага със специални знания в областта на графологията за да можел да прави такива заключения. В обобщение се поддържа, че представеният документ трябва да е редовен от външна страна и да удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, а представеният със заявлението е такъв, поради което се иска да бъде отменено атакуваното разпореждане и да се постанови издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съгласно подаденото заявление.

Настоящият състав намира подадената частна жалба за допустима, а разгледана по същество и за основателна.

При произнасяне по молбата за допускане на незабавно изпълнение на заповед съдът проверява дали е представен документ, попадащ сред изчерпателно изброените в чл. 417 от ГПК и дали той е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. В случая тази проверка не е била извършена от районния съд, който вместо да извърщи вменената му от закона проверка се е концентрирал да изследва обстоятелства, които са ирелевантни за производството по издаване на заповед за изпълнение. Незаконосъобразно съдът е достигнал до извод, че следва да отхвърли заявлението.

Представеният към заявлението документ е запис на заповед и е сред посочените в чл. 417, т. 9 от ГПК.

При искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед, съдът следва да извърши проверка относно формалните реквизити на записа на заповед по чл. 535 и 536 от ТЗ, тъй като те са условие за неговата действителност и липсата на някой от тях е пречка за пораждане на правните му последици; настъпил ли е падежът на съдържащото се в ценната книга вземане; заявлението изхожда ли от лицето, посочено като поемател по записа на заповед и срещу кого се иска издаване на заповедта за изпълнение. Издаденият запис на заповед от 23.06.2014 г. съдържа всички формални реквизити на ценната книга, съгласно чл. 535 от ТЗ, и не са налице непълноти на съдържанието по смисъла на чл. 536 от ТЗ, поради което той е редовен от външна страна. Падежът на представения запис на заповед е посочен на определена дата – 31.01.2015 г.

Законът е предвидил строго формален режим за валидност на записа на заповед, включително и досежно определяне падежа на задължението. Разпоредбата на чл. 486, ал. 1 ТЗ, приложима във вр. с чл. 537 ТЗ, лимитативно определя начините, по които може да бъде определени падежа, а именно на предявяване, на определен срок след предявяването, на определен срок след издаването и на определен ден. В записа на заповед падежът следва да бъде посочен по начин, който да не буди съмнение и да не дава основание за различно тълкуване. Когато записът на заповед няма валидно определен падеж, съгласно чл. 486, ал. 1 ТЗ, същият е нищожен, съгласно  чл. 486, ал. 2 ТЗ и не е годно изпълнително основание. Въз основа на този запис на заповед не може да се уважи заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. В случая обаче падежът е посочен по начин, който не буди съмнение.

В обобщение е безспорно, че към заявлението е представен редовен от външна страна запис на заповед и съгласно разпоредбата на чл.417 т.9 от ГПК районния съдия е следвало да издаде исканата заповед за изпълнение и изпълнителен лист, което той фактически е и сторил. Доказателство за тези процесуални колебания на районния съдия се намира на лист осем от ч. гр. дело №3284/2017г. на СлРС.

Настоящата инстанция приема, че разпореждане № 12507/ 07.07. 2017г. по ч. гр. дело №3284/2017г. по описа на СлРС, с което е отхвърлено заявлението на Д.Н.Д. да й бъдат издадени срещу ответника А.П.Б. запис за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата от 9 500 лева се явява неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, а делото върнато на районния съд с указания да бъдат издадени исканите със заявлението  запис за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата от 9 500 лева

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 12507/ 07.07. 2017г. по ч. гр. дело №3284/2017г. по описа на СлРС, с което е отхвърлено заявлението на Д.Н.Д. да й бъдат издадени срещу ответника А.П.Б. запис за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата от 9 500 лева като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд с указания да бъдат издадени исканите със заявление вх.№ 13228 от 05.07.2017г запис за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: