О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №

 

гр. Сливен, 04.09.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти септември през две хиляди и седемнадесета година в състав

     

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.С. НИНА КОРИТАРОВА        

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова възз.гр.д. № 390 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производството е по  реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Н.С.Ж., ЕГН: ********** *** и В.С.Ж., ЕГН:********** *** чрез техния особен представител адв. В.Д. *** срещу Определение № 471 от  07.03.2017 г. по гр.д.1345/2015 г. на Сливенския районен съд. С обжалваното определение е върната исковата молба, подадена от жалбоподателите поради неотстраняване на нередовностите в указания от съда едноседмичен срок и е прекратено производството по гр.д. №1345/2015  г.

В частната жалба се излагат оплакване и доводи за неправилност на обжалваното определение. Жалбоподателите, твърдят, че били отстранили констатираните нередовности в срок с входираната допълнителна искова молба № 1940/31.01.2017 г., като СлРС не се бил съобразил с нея и прекратил производството. Молят да бъде отменено обжалваното определение като незаконосъобразно и необосновано.

В законоустановения срок е входиран отговор на частната жалба от ответниците Б.С.К., ЕГН: ********** и И.Ф.К., ЕГН: ********** и двамата с постоянен адрес ***-23 чрез адв. Л.А. ***. Посочват, че правилно исковата молба била върната, тъй като многократно била оставяна без движение с указания за отстраняване на констатираните нередовности относно уточняване на обстоятелствата и отстраняване на противоречията, които не са били изпълнени в пълнота с депозираните допълнителни молби. Ищците не били посочили кои обстоятелства водили до извода, че сделките между Н.Г.Б. и Г.Ц.Б. от една страна като продавачи и и ответниците Б.С.К. и И.Ф.К. като купувачи, както и сделката между Б.С.К. и И.Ф.К. като продавачи и П.У. като купувач били нищожни или сключени  с измама. Молят да се потвърди атакуваното определение като правилно и законосъобразно.

С исковата молба било претендирано да се прогласи нищожност поради липсата на предмет на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД на сделка за покупко-продажба на недвижим имот обективирана в нотариален акт № 158, том първи,рег. № 2200, дело № 145 от 05.03.2010 г. сключена между В.Ж. и Н.Ж. като продавачи и Т. Т. като купувач;  искане да се признае на основание нищожност на предходната сделка за нищожна сделка за покупко-продажба на същия недвижим имот обективирана в № 159, том първи, рег. №2204, дело №146 от 05.03.2010 г. сключена между А. К. и Т. Т. като продавачи и Н.Б. като купувач; искане да се признае на основание нищожност на предходната сделка за нищожна сделка за покупко-продажба на същия недвижим имот обективирана в нотариален акт № 90/2010, сключена между Н.Б. и Г.Б. като продавачи и Б.К. и И.К. като купувачи  и искане направено в условие на евентуалност на основание чл. 108 ЗС П.У. да  предаде процесния имот в качеството си на последен приобретател и собственик на процесния имот. При условия на евентуалност в случай, че съдът не прогласи нищожност на тези сделки, да допусне унищожаване на първата сделка на основание чл. 29, ал. 1 ЗЗД поради измама и да унищожи последващите сделки като унищожаеми. Така заведената първоначална искова молба е била обездвижена с даване на указания за отстраняване на нередовности на ищците чрез първоначалният им процесуален представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 ГПК с определение № 2369 от 05.11.2015 г. на СлРС имащо характер на разпореждане. С разпореждане № 4907 от 18.03.2016 г. СлРС е назначил адв. Д.  по реда на чл. 94 ГПК за предоставяне на правна помощ като процесуален представител на ищците. Същата входира допълнителна искова молба от 11.04.2016 г. с която претендира да се унищожат на основание чл. 29 ЗЗД по като сключени поради измама сделка за покупко-продажба на недвижим имот обективирана в нотариален акт № 158, том първи,рег. № 2200, дело № 145 от 05.03.2010 г. сключена между В.Ж. и Н.Ж. като продавачи и Т. Т. като купувач и сделка за покупко-продажба на същия недвижим имот обективирана в № 159, том първи, рег. №2204, дело №146 от 05.03.2010 г. сключена между А. К. и Т. Т. като продавачи и Н.Б. като купувач и претендира да се прогласи нищожност на основание невъзможен предмет- чл. 26, ал. 2 ЗЗД на сделка за покупко-продажба на същия недвижим имот обективирана в нотариален акт № 90/2010, сключена между Н.Б. и Г.Б. като продавачи и Б.К. и И.К. като купувачи и сделка за покупко-продажба на същия недвижим имот между И.К. и Б.К. и П.У. и искане направено в условие на евентуалност на основание чл. 108 ЗС П.У. да  предаде процесния имот в качеството си на последен приобретател и собственик на процесния имот. С определение № 2257 от 09.11.2016 г. на СлРС имащо характера на разпореждане е обездвижил отново допълнителната искова молба давайки указания на ищците за отстраняване на констатираните нередовности. Процесуалният представител на страните е входирал нова допълнителна искова молба на 24.11.2016 г. с която е конкретизирал претенциите си в изпълнение на дадените указания от съдията като е посочил, че претендира унищожаването на първите две сделки на основание чл. 29, ал. 1 ЗЗД поради измама и в условие на евентуалност ако същите не бъдат унищожени да бъдат прогласени за нищожни на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД поради невъзможен предмет. Конкретизира и претенцията си по отношение и на последващите две сделки като иска същите да бъдат прогласени за нищожни поради невъзможен предмет на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД. С определение № 2718 от 30.12.2016 г. на СлРС имащо характера на разпореждане е обездвижил отново допълнителната искова молба давайки указания на ищците за отстраняване на констатираните нередовности. Процесуалният представител на страните е входирал нова допълнителна искова молба на 31.01.2017 г. с която е конкретизирал претенциите съобразно дадените му указания като е посочил, че претендира на първо място да бъдат разгледани претенциите за унищожаване на първите две сделки поради измама на основание чл. 29 ЗЗД и при условия на евентуалност ако тези претенции бъдат отхвърлени да бъде разгледана претенцията за прогласяване на тяхната нищожност по чл. 26, ал.2 ЗЗД поради невъзможен предмет. По този начин променя поредността на тези претенции заявени в първоначалната искова молба. По отношение на последващите две сделки претендира същите да бъдат прогласени за нищожни и изрично заявява, че се оттеглят исковете за унищожаването им предявени с първоначалната искова молба. Поддържа предявения в условия на евентуалност иск по чл. 108 ЗС.

За да постанови обжалваното определение, районният съд е намерил, че  ищците и жалбоподатели в настоящото производство не били изпълнили конкретните указания на съда, дадени им с определение № 2718 от 30.12.2016 г. на СлРС  имащо характера на разпореждане за отстраняване на констатираните от съда нередовности на исковата молба в едноседмичен срок от връчването на съобщението, поради което същата била върната и производството било прекратено.

Частната жалба, по която е образувано настоящото производство пред СлОС, е подадена в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на обжалване определение на районния съд и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба, по която е образувано настоящото производство пред СлОС, е основателна по следните съображения:

Жалбоподателите са изпълнили дадените им указания от СлРС в срок и са отстранили констатираните нередовности на исковата молба, като са посочили, че претендират на първо място да бъде разгледана претенциите за унищожаване на първите две сделки поради измама на основание чл. 29 ЗЗД и при условия на евентуалност ако тези претенции бъдат отхвърлени да бъдат разгледани претенциите за прогласяване на тяхната нищожност по чл. 26, ал.2 ЗЗД поради невъзможен предмет, като по този начин променят поредността на тези претенции заявени в първоначалната искова молба. По отношение на последващите две сделки уточняват, че те претендират същите да бъдат прогласени за нищожни и изрично заявяват, че се оттеглят исковете за унищожаването им предявени с първоначалната искова молба. Точно в този смисъл са били дадени конкретните указания от СлРС за отстраняване на констатираните нередовности в поредната допълнителна искова молба входирана на 24.11.2016 г. с определение № 2718 от 30.12.2016 г. на СлРС имащо характера на разпореждане. Така коригираната искова молба входирана на 31.01.2017 г. в изпълнение на указанията дадени с това определение не е била обсъдена изобщо от районният съд, който с атакуваното определение е прекратил производството. На следващо място следва да се посочи, че съдът е длъжен да разгледа обективно съединените искове в поредността, която следва от правното им естество без да е обвързан от посочената от ищеца такава. Съдът дължи произнасяне първо по иска за абсолютната нищожност, дори и ищецът да е посочил като главен другия иск. Това е така защото въпросът за валидността на сделката е преюдициален по отношение на иска за унищожаването й. 

Като не е взел предвид горното, районният съд е постановил неправилно определение, което налага неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за разглеждане и произнасяне по подадената от жалбоподателите искова молба и за продължаване на исковото производство пред първата инстанция.

Мотивиран от горното, въззивният съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 471 от  07.03.2017 г. по гр.д.1345/2015 г. на Сливенския районен съд като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за разглеждане и произнасяне по  исковата молба подадената от Н.С.Ж., ЕГН: ********** *** и В.С.Ж., ЕГН:********** *** и продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. №1345/2015 г. на СлРС.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                  ЧЛЕНОВЕ: