О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 20.09.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:       СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №435 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника Т.С.М. срещу постановление за възобновяване на производството по изп.д.№20179150401894 по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС.

В жалба си жалбоподателката твърди, че е извършвала търговска дейност като ЕТ „Кейко-Т.М.“ и поради неплатежоспособност била обявена в несъстоятелност по т.д. № 67/2012г. на СлОС и с Решение №75/21.12.2016 г. по т.д. №67/2012г. на СлОС била заличена като търговец. До образуването на производство по несъстоятелност срещу нея били образувани две изпълнителни дела при ЧСИ П.Р.с №471/2011г. и №472/2011г. Същите изпълнителни дела били спрени до приключване на производството по несъстоятелност. Изп. дело №472/2011г. по описа на ЧСИ П.Р.било преобразувано в изп. дело №1894/2017г. по описа на пЧСИ Г.Г.. Посочва, че след заличаване на ЕТ „Кейко – Т.М.“ подала до ЧСИ Г. молба за прекратяване на производството по изп.д.№1894/2017г., но произнасяне по това искане нямало. С атакуваното постановление изпълнителното производство било възобновено. Моли атакуваното постановление да бъде отменено като неправилно.

В законоустановения срок е подадено становище по жалбата от другата страна – взискателя „ПИБ“ АД, чрез юрисконсулт П., с което жалбата се оспорва като недопустима, поради липса на правна възможност за обжалване на процесуалното действие, посочено в нея. Развиват се и детайлни аргументи по съществото на материалните правоотношения между страните. Моли жалбата да се остави без разглеждане като недопустима, евентуално – без уважение като неоснователна. Претендира разноски за това производство в размер на 150 лв.

 

 

 

На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал формални писмени обяснения, в които е посочил хронологично извършените по делото действия и заявява, че жалбата е недопустима, тъй като, макар жалбоподателят да има правен интерес от подаването й, е насочена срещу действие на ЧСИ, неподлежащо на обжалване.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №20179150401894 по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС, съдът констатира следното:

Пред ЧСИ П.Р.с район на действие СлОС е образувано изпълнително дело изп.д.№20118350400472 въз основа на молба на „Първа инвестиционна банка“ АД въз основа на изпълнителен лист от 08.04.2011г., издаден по ч.гр.д.№2132/2011г. на Сливенски районен съд, с който е осъден длъжникът ЕТ „Кейко-Т.М.“ да заплати на кредитора „ПИБ“ АД следните суми: 19821,01 евро, представляваща неизплатена главница по Договор за банков кредит от 18.04.2006г. и Анекс №1 към него, просрочена лихва в размер на 5015,58 евро за периода от 22.02.2010г. до 07.04.2011г., такси договор в размер на 198,21 евро, законна лихва, считано от 07.04.2011г. до изплащане на вземането, разноски в размер на 979,28лв. държавна такса и 939,64лв. юрисконсултско възнаграждение.

За обезпечаване погасяването на всички вземания на кредитора „ПИБ“ АД по Договора за банков кредит от 18.04.2006г. с нотариален акт №130, том ІV, рег.№1840, дело №189/2006г. на нотариус Надя Вълчева, рег.№522 и район на действие СлРС е учредена договорна ипотека от ипотекарните длъжници Т.С.М. и Иван Стефанов Марков върху собствения си недвижим имот – ПИ №155, кв.53 по плана на гр.Сливен, находящ се на ул.“Ген. Столетов“ №57 с площ 239кв.м., ведно с построената в северозападната част на имота жилищна сграда, състояща се от две стаи, коридор и мазе и една стая и кухня в западната част на имота, обособени като самостоятелен жилищен обект.

По молба на синдика Вълко Стоев, изпълнителното производство е спряно от ЧСИ П.Р.с резолюция от 30.10.2015г. на осн. 638, ал.1 от ТЗ, по повод образувано производство по несъстоятелност на длъжника ЕТ „Кейко-Т.М.“. Впоследствие с решения на СлОС, ЕТ „Кейко-Т.М.“ бил обявен в несъстоятелност и заличен от ТР като търговец.

На 24.02.2017г. Служебният архив на ЧСИ П.Р.е бил приет от ЧСИ Г. и е образувано настоящото изпълнително производство.

На 19.04.2017г. е постъпила молба от Т.М., с която моли изпълнителното производство да бъде прекратено, тъй като ЕТ „Кейко-Т.М.“ бил обявен в несъстоятелност. По изп. дело са изискани влязлото в сила решение за обявяването в несъстоятелност на длъжника и документи от взискателя относно неудовлетворените му вземания.

На 31.05.2017г. взискателят е депозирал молба за възобновяване на изпълнителното производство и въз основа на нея ЧСИ Г. с постановление от 31.05.2017г. е възобновила производството по делото.

Постановлението е съобщено на длъжника Т.М. на 11.08.2017г. Жалбата против него е подадена от М. на 15.08.2017г.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника Т.С.М. жалба против действията на ЧСИ Г., изразяващи се във възобновяване на спряно изпълнително производство, е недопустима, тъй като обжалваните действия на съдебния изпълнител са извън изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 и ал.3 ГПК действия, които подлежат на съдебен контрол по жалба на длъжника по изпълнителното производство.

Освен това, при възобновяване на производството не е налице извършване на конкретно изпълнително действие, което длъжникът може да обжалва, а е налице само привеждане в състояние на висящност на изпълнителното производство, т.е. открита е възможност за бъдещо осъществяване на принудителното изпълнение, без самото то да представлява такова. Извършеното действие е процесуално, а не изпълнително и като такова би могло да бъде обжалвано по общия ред само в определени хипотези. Възобновяването на изпълнителното дело в случая може да се приравни като правна последица на образуването на изпълнително дело и това действие не подлежи на обжалване. Може да бъде атакуван отказът да се образува производството, респективно – отказът то да бъде прекратено или спряно, но не и учредяването му въз основа на искане от легитимирана за това страна, в случая – взискателя.

            С оглед изложеното, жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.  С оглед изхода на процеса, искането на ответната по жалбата страна, представлявана от юрисконсулт, за разноски е основателно и такива следва да му се присъдят за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжника Т.С.М. с ЕГН ********** *** срещу постановление от 31.05.2017г. за възобновяване на производството по изп.д.№20179150401894 по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№435/2017г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

            ОСЪЖДА Т.С.М. с ЕГН ********** *** да заплати наПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в гр. София, ***, *** сумата от 150лв., представляваща разноски пред настоящата инстанция.

 

 

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.