ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

гр.Сливен, 25.09.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                              МЛ.С. : НИНА КОРИТАРОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 438 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на К.Ж.Т. качеството му на управител на длъжника „Такси Рони“ ЕООД, гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1, срещу действията на ДСИ по изп.дело № 20172230400616 по описа на РС – Сливен изразяващи се в отказ за превеждане на сумата от 1425.58 лв. по сметка на взискателя Министерство на енергетиката и погасяване на публични държавни вземания с нея. Жалбоподателят счита, че неправилно ДСИ е погасил други публични задължения, а не е превел сумата за погасяване на вземането във връзка, с което е образувано изпълнителното дело и във връзка , с което е преведена сумата. Моли се да се отмени разпореждането на ДСИ за превеждане на сумата от 1425.58 лв. за погасяване на публични задължения и същата да бъде използвана за погасяване на задължението към Министерство на енергетиката във връзка, с което е образувано изпълнителното дело.

         Взискателят по изпълнителното дело Министерство на енергетиката не е изразил становище по жалбата.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ДСИ е посочил, че жалбата е недопустима.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело 20172230400616 по описа на ДСИ при РС – Сливен било образувано на 19.06.2017г. по молба на Община Сливен. Делото било образувано на основание изпълнителен лист и заповед за изпълнение от 09.05.2017 г. за неолихвяема сума в размер на 24.00 лв, олихвяеми суми в размер на 2560.80 лв., 7824.00лв. и 5549.10 лв. ДСИ определил пропорционална такса в размер на 1425.58 лв. посочените суми били описани и в поканата за доброволно изпълнение, която била връчена на длъжника на 21.06.2017 г. В ПДИ било посочено, че сумата 1425.58 лв. представлява дължима д.т. по чл. 53 от Тарифата на ДТ по ГПК.

На 29.06.2017 г. в срока за доброволно изпълнение била депозирана молба от длъжника , в която било посочено, че признава задължението си , внася дължимите суми по сметка на Министерство на енергетиката и по сметка на РС – Сливен и моли делото да бъде прекратено. По сметка на ДСИ при РС – Сливен била внесена сумата от 1428.43 лв.дължима за ДТ.

          На 03.07.2017 г. ДСИ отговорил на длъжника , че следва да посочи банкова сметка ***5.00 лв , както и че въпросът с прекратяване на изпълнителното дело ще бъде решен след получаване на справка за налични публични задължения. На 05.07.2017 г. длъжникът посочил на ДСИ банкова сметка *** , по която да се внесе процесната сума. Отново на длъжника било указано , че следва да посочи своя банкова сметка ***.58 лв. ( писмо от 06.07.2017 г.).

След като на 07.07.2017 г. ДСИ получил уведомление за наличие на публични държавни вземания , с разпореждане от 10.07.2017 г. той присъединил държавата като взискател по делото. На същата дата на длъжника било изпратени писмо , с което бил уведомен за присъединяването на държавата като взискател по делото и обстоятелството, че сумата от 1425.58 лв. няма да му бъде върната , а ще бъде използвана за погасяване на част от публичните му задължения. Това писмо било получено от длъжника на 25.07.2017 г. и на 02.08.2017 г. била депозирана настоящата жалба.

         Частната жалба е процесуално недопустима . Със същата са обжалвани действия от длъжниците, които не подлежат на обжалване .

         Действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК. Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Длъжникът  може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена –чл.435 ал.3 от ГПК.

В настоящия случай действията , които се обжалват – привеждане на част от постъпилата по сметка на ДСИ сума за погасяване на публични вземания не  са действия, които подлежат на обжалване пред съда, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо. Следва само да се отбележи, че съобразно разпоредбата на чл. 53 ал.2 от Тарифата на ДТ по ГПК върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение , такса не се дължи.

По тези съображения, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

               

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Ж.Т. качеството му на управител на длъжника „Такси Рони“ ЕООД, гр.Сливен, ул.“С.ш.“ № *, срещу действията на ДСИ по изп.дело №20172230400616 по описа на РС – Сливен изразяващи се в отказ за превеждане на сумата от 1425.58 лв. по сметка на взискателя Министерство на енергетиката и погасяване на публични държавни вземания с нея.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.