О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 19.09.2017 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ………………., като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 441 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е уважено частично искането за изменение на първоинстанционно решение в частта за разноските, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК, вр. чл. 248 от ГПК.

Частният жалбоподател заявява, че обжалваното определение е частично неправилно. Счита, че разноските за първоинстанционното производство, които му се дължат съразмерно на отхвърлената част от иска, са неправилно изчислени от първостепенния съд и като е допълнил решението си, присъждайки му само сумата 80 лв., е постановил неправилно определение. Твърди, че действителният размер на дължимите му разноски, изчислени съгласно законовите правила, е 133, 33 лв. поради изложеното моли въззивната инстанция да постанови определение, с коетода отмени определението на СлРС и постанови друго, с което да осъди ищцата да му заплати сумата 133, 33 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от иска. Претендира присъждане на разноските по настоящото частно производство за д.т. и адвокатско възнаграждение.

В срока за отговор насрещната по частната жалба страна не е подала писмен отговор.

Настоящият въззивен състав намира частната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 275 ал. 2 от ГПК, подадена в преклузивния едноседмичен срок от процесуално легитимиран субект имащ правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт първостепенен съд.

 Разгледана по същество същата е основателна, поради което следва да се уважи.

Производството по гр.д.№1645/2017г. по описа на СлРС е било образувано по иск на малолетно към момента на подаване на исковата молба дете чрез неговата майка и законен представител против бащата /частния жалбоподател/ за допускане изменение на размера на присъдена издръжка чрез увеличаване на размера й от 100 лв. на 250 лв. Цената на иска е 5 400 лв. Съдът е уважил частично иска, като е изменил размера на месечната издръжка на 200 лв., тоест – със 100 лв., така уважената част на иска е 3 600 лв., а отхвърлената – 1800 лв. Ответникът е претендирал своевременно присъждане на разноските съразмерно на отхвърлената част от претенцията, но съдът не се е произнесъл с решението си относно разноските за адвокатското възнаграждение. По молба на ответника по реда на чл. 248 от ГПК, съдът е държал атакуваното определение, с което е допълнил решението си в частта за разноските като е осъдил ищцата да заплати на ответника сумата 80 лв., представляваща според него тази част от възнаграждението на адвоката, съответстваща на отхвърлената част от иска.

Изчислената сума не отговаря на действително дължимата на ответника, тъй като съразмерно на посочената по-горе отхвърлена част от иска от разноските на ответника за адвокатски хонорар от 400 лв., следва да се присъдят 133, 33 лв.

Поради това атакуваното определение е неправилно и следва да се допълни като се присъдят още 53, 33 лв. разноски на ответника.

С оглед уважаването на частната жалба на частния жалбоподател следва да бъдат присъдени разноските за настоящото производство в размер на 265 лв. – 15 лв. държавна такса и 250 лв. адвокатско възнаграждение. Частният жалбоподател е внесъл държавна такса в общ размер на 36 лв. по указания на първоинстанционния съд, но в действителност дължимата държавна такса е в размер на 15 лв., поради което тази сума следва да му заплати ответната по частната жалба страна, тъй като тя не следва да понася тежестта на погрешно внесената такса.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ДОПЪЛВА определение от з.з. от 08.08.2017г. по гр.д. № 1645/17г. на СлРС, с което е допълнено решение №569/30.06.2017г. по гр.д. № 1645/17г. на СлРС в частта за разноските, като

ОСЪЖДА Д.Т.Д. да заплати на Д.Р.Д. още 53, 33 лв., представляващи останалата част от направените от него разноски по делото за адвокатски хонорар съразмерно на отхвърлената част от иска.

 

ОСЪЖДА Д.Т.Д. да заплати на Д.Р.Д. направените разноски за въззивното частно производство в размер на 2 65 лв.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: