О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 19.09.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на деветнадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 442 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

Депозирана е частна жалба от адв. М.Е.-Т. от САК в качеството му на процесуален представител на „ Специализирана акушеро – гинекологична болница за активно лечение Д-р Щерев“ ЕООД против разпореждане № 14658/14.08.2017г. по гр.д. № 3847/2016г. на СлРС, с което е отхвърлено заявление № 15510/11.08.2017 г.за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно. То било в противоречие с приетото в т.1 от Тълкувателно решение № 4 / 18.06.2013 г.на ОС ГТК на ВКС, което било в насока, че при невнасяне на такса следва да се дават указания на страната да внесе такава. Страната счита, че изразът „невнесена в пълен размер“ не дава привилегия на заявителя, който е внесъл поне част от таксата. С коментираният израз се било подчертавало, че докато таксата не бъде внесена в пълния си размер, независимо дали не е внесена изобщо или в някакъв част не може да има произнасяне по същество , а се дължат указания за внасяне на държавна такса. Моли се обжалваното разпореждане да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 11.08.2017 г. в деловодството на РС – Сливен било депозирано заявление от жалбоподателя за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК против С.Р.Х.. Заявлението било депозирано от процесуалния представител на страната адв.М.Е.. По него било образувано ч.гр.д. 3847/2017 г. по описа на Сливенския районен съд. Към заявлението не бил представен документ за внесена държавна такса въобще. На 14.08.2017 г. било постановено обжалваното разпореждане № 14658, с което заявлението било отхвърлено , тъй като въобще липсвали доказателства за внесена държавна такса.

         Обжалваното разпореждане било съобщено на жалбоподателя на 28.08.2017 г. и в рамките на законоустановения едноседмичен срок , на 04.09.2017 г. ( п.к.) била депозирана процесната частна жалба.

         Съдът намира жалбата за допустима, тъй като е подадена в законния срок от лице , което има правен интерес да обжалва процесния акт . Разгледана по същество , тя се явява неоснователна.

         С Тълкувателно решение № 4 / 18.06.2013 г.на ОС ГТК на ВКС са дадени редица отговори на въпроси свързани със заповедното производство. В частност , в т.1 от него е отговорено на въпроса при какви нередовности заповедният съд е длъжен да дава указания на заявителя за изправянето им. Там изрично е посочено, че даване на указания на заявителя се дължи само в изрично уредената в чл. 425, ал. 2 ГПК хипотеза, както и при невнесена в пълен размер държавна такса за заявлението. Невнасянето на държавна такса въобще е такава нередовност , за която съдът не дължи даване на указания. Заповедното производство е уредено като строго формално, с него се цели бърза съдебна защита, като са предвидени кратки срокове за произнасяне на съда и поради това редовността на заявлението от външна страна е абсолютна процесуална предпоставка за издаване на заповед за изпълнение в срока по чл. 411, ал. 2 ГПК, което е несъвместимо с даване на указания на заявителя за поправяне на нередовностите.

 

 

         Предвид гореизложеното,

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба от „ Специализирана акушеро – гинекологична болница за активно лечение Д-р Щерев“ ЕООД против разпореждане № 14658/14.08.2017г. по гр.д. № 3847/2016г.вх.№ 12957/03.07.2017г., на Сливенския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: