О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 27.09.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                   

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ 

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 449 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по жалба на длъжника „Коркос“ ООД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление *** ***представлявано от управителя Я.А.К. чрез адв. С.Б., с която се обжалва като незаконосъобразно разпореждане от 17.08.2017 г. на ДСИ при СлРС по и.д. № 586/2017 г., с което разпореждане е отказано да бъде извършено изисканото от „Коркос“ ООД действие, а именно да прекрати образуваното изпълнително дело поради погасяване на дълга.

В жалбата се сочи, че изпълнителното производство е образувано по молба на лице, което няма качеството на взискател. Излагат се съображения, че легитимирания като взискател се позовава на извършена цесия, но договорът за цесия и уведомлението по чл. 99 ал.3 от ЗЗД са представени за първи път пред ДСИ след като е било прекратено предходно изпълнително дело образувано при ЧСИ. В жалбата се твърди, че договорът и уведомлението не легитимират посочената като взискател Я.К., като кредитор. На второ място се сочи, че още преди издаването на изпълнителния лист вземането е било погасено чрез прихващане на насрещните вземания за разноски. Развиват се подробни съображения в тази насока. Сочи се, че вземането е погасено редовно и законосъобразно и че няма основание да се претендира и присъждането на адвокатски хонорар поради това не се дължат и разноски. Държавният съдебен изпълнител е отказал да признае извършеното погасяване на дълга преди завеждане на изпълнителното производство и предвид липсата на дълг всички извършени действия се явяват незаконосъобразни и подлежат на отмяна. Ето защо се иска да бъде отменено като незаконосъобразно разпореждането, с което е отказано да се прекрати изпълнителното дело, да се вдигнат наложените запори и да се преустанови предприемането на изпълнителни действия. Иска се и произнасяне по възражението за прекомерност на разноските, като същите бъдат намалени до минимум.

Постъпили са писмени мотиви от ДСИ, който заявява, че е отказал да прекрати производството, тъй като твърдението на длъжника, че не уведомен за извършената цесия по делото е приложена разписка за получено от него уведомление за извършено прехвърляне на вземане от 26.11.2015 г.

Взискателят по делото не е изразил становище по жалбата.

Настоящият състав намира подадената жалба за недопустима поради следните съображения:

Съгласно  чл. 435, ал. 2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имота, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, т. е. длъжникът може да обжалва само изрично посочените в закона действия на съдебния изпълнител като прекратяването на изпълнителното производство /вкл. на основание чл. 433, ал. 1, т. 1 ГПК/ не попада сред изчерпателно изброените по-горе подлежащи на самостоятелно обжалване такива и обжалването му не е изрично предвидено в други специални норми на ГПК. Длъжникът не разполага с правото да обжалва отказа на съдебния изпълнител да прекрати делото поради погасяване на правото на принудително изпълнение, тъй като в закона не е уредено такова негово потестативно право, а може да избира между възможността да осъществи защитата си срещу материално незаконосъобразното принудително изпълнение с иск за несъществуване на вземането по чл. 439 ГПК или да осъществи защитата си срещу процесуално незаконосъобразното принудително изпълнение с иск за обезщетение за вредите от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение по чл. 441 ГПК.

По въпроса за допустимост на обжалване от длъжника на отказа на съдебния изпълнител да прекрати делото поради погасяването на правото на принудително изпълнение е налице произнасяне на ВКС, като касационните състави приемат, че практиката е установена. Трайно се отрича контролът по този ред за каквото и да е нарушение извън изрично посочените в разпоредбите легитимиращи страната с потестативно право за отмяна на действие по принудително изпълнение и в частност за незаконосъобразен отказ на съдебния изпълнител да прекрати изпълнение по искане на длъжника /в този смисъл определение № 2 от 2.01.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 7756/2013 г., I г. о., ГК, определение № 551 от 1.10.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 483/2010 г., IV г. о., ГК и определение № 360/12.07.2016 г. по възз.ч.гр.д. № 294/2016 г. на БАС/.

 Оплакванията за липса на процесуално право на изпълнение могат да се разглеждат само в рамките на неограничен въззив по същество, какъвто обаче е съхранен само за жалбите срещу актове, които не представляват същински изпълнителни действия по прилагане на способ каквито са постановлението за налагане на гроба, за определяне на разноски, разпределението и определянето на равностойност на липсваща вещ.

 

Поради това подадената жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на длъжника „Коркос“ ООД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление *** ***представлявано от управителя Я.А.К. чрез адв. С.Б. против разпореждане от 17.08.2017 г. на ДСИ при СлРС по и.д. № 586/2017 г., с което разпореждане е отказано да бъде  прекратено образуваното изпълнително дело поради погасяване на дълга, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 449/2017 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: