О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 18.10.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :   СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 458 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.435, ал.3 от ГПК във вр. с чл.437, ал.1 от ГПК.

           Депозирана е жалба от длъжника „Гурцов и СИЕ“ ООД против Постановление за възлагане от 16.06.2017г. по изп. дело № 20179150404134 на ЧСИ Г.Г., с което е възложен изнесения на публична продан поземлен имот с идентификатор 67338.107.65 по кадастралната карта на гр.Сливен, с адрес на имота гр.Сливен, м.“Чобанка“, с площ от 3 703 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване : за ремонт и поддържане на транспортни средства, при съседи : 67338.107.66; 67338.107.63; 67338.107.64 и 67338.250.1 ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 67338.107.65.1 със застроена площ от 150 кв.м., на два етажа, представляваща сграда за търговия, изградена в груб строеж, със степен на завършеност 63%, заедно с всички подобрения в имота, на взискателя „Райфайзенбанк България“ ЕАД за сумата от 788 760 лева с ДДС.

         В жалбата длъжникът твърди, че са допуснати закононарушения, тъй като имота е продаден на цена, която не отговаря на действителната му стойност. Сочи, че при сключването на договора за ипотека, състоянието на процесния имот е било завършено в груб строеж на степен 63%, а към момента на проданта сградата е изградена окончателно, в завършен вид, което я прави годна за ползване според предназначението й. Сочи се, че окончателното завършване на сградата се отразява върху нейната реална пазарна оценка, която е значително по – висока от цената на която е възложен имота.

От съда се иска да постанови решение, с което отмени изцяло Постановлението за възлагане на недвижим имот от 16.06.2017г. на ЧСИ Г.Г., постановено по изп. дело № 20179150404134 като незаконосъобразно.

Жалбата е надлежно администрирана. В законоустановения срок е постъпило възражение от взискателя „Райфайзен Банк България“ ЕАД, в което се излагат аргументи както за недопустимост на жалбата, така и за нейната неоснователност.Твърди, че сградата не е завършена, респ. не е въведена в екплоатация, за което се представят писмени доказателства. Сочи се, че преди извършване на проданта е изготвена актуализация на оценката от оторизирано вещо лице, която актуализация е взета предвид при определяне на началната цена на проданта.

Във връзка с жалбата е представено становище от ЧСИ Г.Г. , в което се излага хронология по движение на делото. Излагат се факти по провеждане на проданта, като се сочи, че взискателят е бил единствен наддавач, предложил цена от 788 760 лева с ДДС при начална обявена цена от 788 760 лева. Сочи, че при определяне на началната цената е приложил разпоредбите на чл.485 във вр. чл.468 ГПК като наддаването не започва от пазарната оценка, а от начална цена в размер на 75 % от пазарната цена.

След преценка на гореизложеното и предвид приложените по делото писмени доказателства, Въззивния съд направи следните констатации и изводи от правно естество :

Жалбата е депозирана от длъжник в изп. производство и е насочена против акт, който подлежи на съдебен контрол. Разпоредбата на чл.435, т.3 от ГПК предвижда възможността Постановлението за възлагане да бъде обжалвано от длъжник, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена. Възможностите за длъжника са ясно и лимитативно изброени от законодателя. Посочените в жалбата основания – размера на оценката на възложения имот, е извън изброените в закона, при които длъжникът има право да обжалва постановлението за възлагане. Съгласно т.8 от ТР № 2/26.06.2015г. по т.д. №2/2013г. на ВКС оценката на имуществото подготвя проданта, но не е част от наддаването, поради което излиза извън предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Определянето на началната цена на вещта, която ще бъде изнесена на публична продан е подготвително действие и не подлежи на съдебен контрол, което прави жалбата недопустима.

Само за пълнота следва да се отбележи, че в извършения опис на имота и актуализацията на оценката от вещото лице /13.05.2016г./ е взето предвид, че за сградата е бил издаден Акт обр.15/22.06.2011г. Следва да се съобразят и процесуалните правила, че при провеждане на всяка следваща публична продан, се прилагат формулите за процентно намаляване на определената оценка. Взискателят, като единствен наддавач е предложил най – високата цена, която е отговаряла на определената от ЧСИ начална такава.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от „Гурцов и СИЕ“ ООД с ЕИК 119635712 с адрес на управление ******* против Постановление за възлагане от 16.06.2017г. по изп. дело № 20179150404134 на ЧСИ Г.Г.,рег. № 915 в КЧСИ, с което е възложен на „Райфайзенбанк България“ ЕАД Поземлен имот с идентификатор 67338.107.65 по кадастралната карта на гр.Сливен, с адрес на имота гр.Сливен, м.“Чобанка“, с площ от 3 703 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване : за ремонт и поддържане на транспортни средства, при съседи : 67338.107.66; 67338.107.63; 67338.107.64 и 67338.250.1 ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 67338.107.65.1 със застроена площ от 150 кв.м., на два етажа, представляваща сграда за търговия, изградена в груб строеж, със степен на завършеност 63%, заедно с всички подобрения в имота, за сумата от 788 760 лева с ДДС.

Прекратява производството по гр.д.  № 458/2017г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :