ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

гр.Сливен, 10.10.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              МЛ.С. : НИНА КОРИТАРОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 461 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на адв. Ж.Д. в качеството и на пълномощник на длъжника И.А.Б. , ЕГН **********,*** , срещу действията на ДСИ по изп.дело № 2017837040458 по описа на ЧСИ П.Г. изразяващи се в оставяне без движение и връщане на частна жалба срещу образуване на изпълнителното дело. Посочва се, че с разпореждане от 31.08.2017 г. ЧСИ Г. е оставил без движение и е върнал депозирана от жалбоподателя жалба срещу образуваното изпълнително дело. Твърди се , че разпореждането, с което жалбата е била оставена без движение за отстраняване на нередности е получено в гр. София от Зоя Георгиева, която била служител в съседен на кантората на адв. Д. офис 612, а не в офиса на кантората 609. Посочва се, че страната е била посочила адрес на кореспонденция в гр. Сливен, както и актуален телефонен номер и това било съобразено с разпоредбите на чл. 40 и 41 от ГПК. Жалбоподателката отрича да е получила съдебно съобщение по делото на 15.08.2017 г. , тъй като не е упълномощавала друго лице да получава кореспонденция вместо нея на адреса в гр. София. Тя твърди, че в частната жалба пред ЧСИ във връзка с образуване на изпълнителното дело изрично била посочила всички документи по делото да и се връчват на адреса в гр. Сливен. Моли се да се отмени обжалваното разпореждане, да бъде разпоредено на ЧСИ да даде нов срок , в които да се отстранят евентуални нередности във връзка с първата частна жалба . Претендират се разноски.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ДСИ е посочил, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като съдебните книжа по делото са връчени на страната на посочения от нея съдебен адрес . Твърди се, че ЧСИ не е бил длъжен да изпраща книжата на адреса за кореспонденция, тъй като те е следвало да се „връчат“, а не да се „кореспондират“.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело 2017837040458 по описа на ЧСИ П.Г. е било образувано на 05.06.2017г. по молба на „ АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ“ ООД гр. София. Делото било образувано против длъжника И.А.Б.. На 01.08.2017 г. в деловодството на ЧСИ била депозирана частна жалба от адв. Д. в качеството и на пълномощник на длъжника Б. срещу образуваното изпълнително дело. В частната жалба бил посочен съдебен адрес *** офис 609, както и адрес за кореспонденция гр. Сливен, ул. „Лев Толстой“, № 13. Накрая на жалбата изрично била отправена молба всички съобщения и документи по делото да бъдат изпращане на адреса в гр. Сливен. Частната жалба била оставена без движение от ЧСИ и на адреса на адв. Д. *** било изпратено съобщение за отстраняване на нередностите . По делото няма данни, от които да е видно на коя дата съобщението е било получено от жалбоподателя. На 31.08.2017 г. било постановено обжалваното разпореждане на ЧСИ. С него той приел, че жалбоподателят не е отстранил в срок указаните му нередности и върнал депозираната частна жалба. Съобщението за това било получено от жалбоподателя на 05.09.2017 г. – видно от представеното известие за доставяне . На 11.09.2017 г. била депозирана настоящата жалба.

         Частната жалба е процесуално допустима .  Разгледана по същество същата се явява основателна.

         В разпоредбата на чл. 38 предл.1 от ГПК е посочено, че съобщенията се връчват на адреса, който е посочен по делото. В случая жалбоподателят изрично е посочил стр. 3 от частна жалба от 01.08.2017 г.), че желае всички книжа да му бъдат връчвани на адреса в гр. Сливен . Като не е извършил това, а е изпратил книжата на друг непосочен от страната адрес , ЧСИ е извършил процесуално нарушение. Всички последващи действия по делото се основават на него , поради което се явяват погрешни, тъй като страната не е имала възможност  в срок да узнае за оставянето без движение на частната и жалба и да отстрани констатираните нередовности в срока указан и от съда. Ето защо обжалваното разпореждане следва да бъде отменено , като неправилно и незаканосъобразно, и делото да се върне на ЧСИ за продължаване на съдопроизводствените действия по него от момента на изпращане на съобщение на страната да отстрани констатираните нарушения по частната жалба.

         Съдът намира, че на жалбоподателя не следва да се присъдят деловодни разноски за настоящата инстанция , тъй като ответната страна не е станала причина за извършването им и не следва да се обременява с тях.

 

По тези съображения, съдът  

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

               

ОТМЕНЯ разпореждане № 24751/31.08.2017 г. по изп.дело №2017837040458 по описа на ЧСИ П.Г. като неправилно и незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на изп.дело № 2017837040458 по описа на ЧСИ П.Г. за продължаване на съдопроизводствените действия по него от момента на изпращане на съобщение на И.Б. да отстрани констатираните нарушения по частната жалба.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.