О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 10.10.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на десети октомври, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 462 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от М.А.Д. чрез адв. П. против Определение №2035 от 18.09.2017г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№2826/2016г. по описа на същия съд, с което е отхвърлено като неоснователно искането на М.А.Д. за изменение на постановеното по делото решение в частта относно разноските за адвокатско възнаграждение, като му присъди всички разноски, които е направил за адвокатски възнаграждения по водените искове, така, както са претендирани, договорени и направени от него.

Съдът констатира, че частната жалба е изпратена на въззивния съд преди да е изпълнена процедурата по администрирането й, в нарушение на разпоредбите на чл.276 от ГПК – препис от частната жалба не е връчен на другата страна, която има право на отговор в едноседмичен срок от получаването му.

Без да е извършена цялата поредица от процесуалните действия, изрично посочени в чл.276 от ГПК по администриране на частната жалба и без да е изтекъл срока за отговор на частната жалба, въззивният съд не може да образува дело и да разгледа частната жалба.

С оглед изложеното, производството по изпратената без приключване на процедурата по администриране частна жалба следва да се прекрати и делото да се върне на СлРС за изпълнение в цялост на процедурата по чл.276, ал.1 и ал.2 от ГПК.

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№462/2017г. по описа на  Сливенски окръжен съд.

 

         ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за изпълнение на процедурата по администриране на частна жалба вх.№18155/27.09.2017г. по входящия регистър на СлРС, съгласно разпоредбите на чл.276, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: