О П Р Е Д Е Л Е Н  И  Е  

Гр. Сливен,  19.10.2017 год.

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито  заседание на   деветнадесети  октомври, две хиляди и седемнадесета година, в  състав: 

                                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : ВАНЯ АНГЕЛОВА

  като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 474 по описа за 2017г, за да се произнесе, съобрази следното:

               Предявен е иск от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД-гр.Сливен срещу НЗОК гр.София, за изпълнение на договорно задължение, произтичащо от  договор от 19.02.2015г за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и договор от 27.05.2016г за извършване на амбулаторни процедури.

              Ищецът претендира за заплащане на обща сума по двата договора в размер на 186 588.24лв, от която: 175 126лв- главница и 11 462.24лв- мораторна лихва.

              Съдът намира, че делото е подведомствено  на АС-Сливен, а не на ОС-Сливен, по следните съображения:

          Упоменатите по-горе договори, сключени между страните по делото са  административни по смисъла на чл. 19а АПК. Тъй като  се касае за спор относно  изпълнението на същите договори, съгласно чл.128 ал.1 т.3 от АПК/ нова-ДВ бр.74/20.09.2016г/, делото е подведомствено на административен съд като първа инстанция.

              С новия текст на чл. 128 ал.1 т.3 от  АПК, е предвидена възможността административните съдилища да разглеждат дела по искания за изпълнение на административен договор, доколкото не е предвидено друго в специален закон.

              Преди въвеждането на тази норма, подобни спорове  се разглеждаха и решаваха от гражданските съдилища, в каквато насока е константната съдебна практика.

             Тъй като  разпоредбата на чл. 128 ал.1 т.3 АПК е действаща към момента на завеждане на исковата молба в СлОС и спорът пред настоящия съд е повдигнат след влизането й в сила, делото следва да се разгледа и реши от административен, а не от граждански  съд.

             Така мотивиран и на основание чл. 118 ал.2 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 474/2017г по описа на СлОС поради неподведомственост на гражданските съдилища.

               ИЗПРАЩА делото на Административен съд-Сливен по компетентност.    

               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Бургас , в едноседмичен срок от съобщаването му.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: