О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 19.10.2017 г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова ч.гр.д. N 480 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба пред въззивния съд входирана от С.Г.К. ***, ЕГН: ********** чрез В.В.М., със съдебен адрес *** против Разпореждане от 24.01.2017 г. по ч.гр.д. № 260/2017 г.  на СлРС за издаване на заповед № 173 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 24.01.2017 г. Посочва, че на 05.09.2017 г. е получила по пощата съобщение за образувано изпълнително дело № 20179240400414 при ЧСИ Г.К., рег. № 924, с район на действие СГС срещу нея, в качеството й на длъжник. Кредитор бил „БУЛПОЙНТ 2015“, ЕООД, ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление: *******. Твърди, че не били налице предпоставките за издаване на Заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК и издадения въз основа на нея изпълнителен лист. Оспорва да е подписвала Договор за телекомукационни услуги от 01.02.2007 г., тъй като през това време не се била намирала на територията на Република България, а била живеела и работила на територията на Република Германия. Моли да й бъде уважена частната жалба като основателна, да бъде отменена Заповед № 173 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 24.01.2017 г. по ч.гр.д. № 260/2017 г. и да се обезсили издадения въз основа на нея изпълнителен лист от 06.03.2017 г. и да й бъдат присъдени разноските сторени в настоящото производство. Моли да бъде спряно изпълнително дело № 20179240400414 при ЧСИ Г.К., рег. № 924, с район на действие СГС. Представя писмени доказателства. Прави доказателствени искания за прилагане на ч.гр.д. № 260/2017 г., което се намира като приложено за послужване към ч.гр.д. № 480/2017 на СлОС. Иска петдневен срок за представяне на информационна справка от ОД-МВР Сливен.Подателят на частната жалба е подал и възражение по чл. 414 ГПК.

В законоустановения срок е постъпил отговор на частната жалба входиран от „БУЛПОЙНТ 2015“, ЕООД, ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление: ******* чрез адв. К.К. ***, със съдебен адрес ***. Оспорва твърденията на жалбоподателя относно връчването на заповедта за изпълнение и липсата на процесния договор. Излага аргументи от фактическа страна. Счита частната жалба за допустима, но неоснователна. Излага съображения относно особения характер на правилата на заповедното производство. Правилно СлРС бил разпоредил залепване на уведомлението по чл. 47, ал. 1 ГПК на постоянния адрес на длъжницата след като извършил справка на 03.02.2017 г. Също така СлРС правилно бил приел, че след изтичане на двуседмичния срок през който длъжницата не се била явила в канцеларията на съда да получи препис, документите й били редовно връчени по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и чл. 47, ал. 7 ГПК. Възражението срещу заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК не било подадено в срока по чл. 414 ГПК, поради което заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК била влязла в сила и правилно на основание чл. 416 ГПК бил издаден изпълнителен лист. Заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК не подлежала на обжалване по смисъла на чл. 413 ГПК. Възраженията относно дължимостта на вземането излизали извън предмета на настоящото производство. Моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна и недоказана. Претендира присъждането на разноски пред настоящата инстанция.

Настоящият въззивен състав, след като се запозна с  частната жалба, възражението и приложенията, с ч.гр.д. №260/2017 г. на СлРС , намира за установено следното от фактическа страна:

На 23.01.2017 г. пред СлРС е подадено заявление по чл. 410 от ГПК от страна на „БУЛПОЙНТ 2015“, ЕООД, ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление: *******, образувано било ч.гр.д. № 260/2017 г. по описа на СлРС и на  24.01.2017 г. е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 173 по чл. 410 ГПК   против длъжницата. С нея е осъдена да заплати сумата от 55,20 лв., представляваща задължение по Договор за телекомуникационни услуги от 01.02.2007 г., за което били издадени посочени фактури и Договор за цесия от 12.05.2016 г. ведно със законната лихва, считано от 23.01.2017 г. до окончателното й плащане, сумата от 60,87 лв., съставляваща мораторна лихва изтекла до 16.01.2017 г. и сумата от 325 лв., съставляваща сторени разноски по делото. Въз основа на тази заповед за изпълнение бил издаден и изпълнителен лист от 06.03.2017 г.

С оглед тази заповед и въз основа на издадения изпълнителен лист било образувано изпълнително дело № 20179240400414 при ЧСИ Г.К., рег. № 924, с район на действие СГС. На  03.02.2017 г. е било залепено уведомление на адреса посочен от заявителя в *******по чл. 47 ГПК. На 06.03.2017 г. заповедта за изпълнение е била връчена редовно по реда на чл. 47, ал. 5 и ал. 7 ГПК на длъжницата. Представена е справка за постоянен и настоящ адрес на лицето, от която е видно, че постоянния й адрес е в *******, а настоящият й адрес е в Република Германия.

На базата на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Подадената частна жалба срещу Разпореждане от 24.01.2017 г. по ч.гр.д. № 260/2017 г.  на СлРС за издаване на заповед № 173 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 24.01.2017 г. се явява недопустима. По смисъла на чл. 413 ГПК заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК не подлежи на обжалване от страните освен в частта за разноските. В случая с жалбата се атакува разпореждането за издаване на заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК поради липсата на предпоставки за издаването й, а не частта за разноските, което е недопустимо.

По отношение на подаденото от жалбоподателката възражение по чл. 414 ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК компетентен да разгледа същото и да прецени дали са налице предпоставките за приемането му е РС-Сливен, който е издал заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК. Ето защо то следва да се върне на районния съд за преценка дали да приеме подаденото възражение по чл. 414 ГПК и дали същото е подадено в преклузивния двуседмичен срок, течащ от връчване на заповедта за изпълнение. Видно от съдържанието на представеното възражение същото съставлява възражение по чл. 414 ГПК, с което длъжникът оспорва, че дължи претендираните суми и което възражение по чл. 414 ГПК следва да се разгледа от компетентния заповеден съд, а не съставлява възражение по чл. 423 ГПК.

С оглед на изложеното възражението по чл. 414 ГПК следва да бъде изпратено за произнасяне на заповедния съд дали са налице предпоставките за приемането му. Частна жалба срещу разпореждането за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  частна жалба подадена от С.Г.К. ***, ЕГН: ********** чрез В.В.М., със съдебен адрес *** против Разпореждане от 24.01.2017 г. по ч.гр.д. № 260/2017 г.  на СлРС за издаване на заповед № 173 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 24.01.2017 г. като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 260/2017 г., в частта, с която се обжалва Разпореждане от 24.01.2017 г. по ч.гр.д. № 260/2017 г.  на СлРС за издаване на заповед № 173 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 24.01.2017 г. като НЕДОПУСТИМО.

ИЗПРАЩА възражение по чл. 414 ГПК  от 15.09.2017 г. срещу заповед № 173 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 24.01.2017 г.  подадено от С.Г.К. ***, ЕГН: **********  на компетентния заповеден съд-Сливенски районен съд за преценка дали са налице предпоставките за приемането му.

ОСЪЖДА С.Г.К. ***, ЕГН: ********** да заплати на „БУЛПОЙНТ 2015“, ЕООД, ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление: ******* сумата от 240 лв., съставляваща сторени по делото разноски.

Определението  подлежи на обжалване, в частта относно оставянето без разглеждане на частната жалба Разпореждане от 24.01.2017 г. по ч.гр.д. № 260/2017 г.  на СлРС за издаване на заповед № 173 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 24.01.2017 г. пред АС-Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: