ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 103

 

19.02.2018 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…деветнадесети февруари………… през

две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр...дело № …486 .по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поставяне под запрещение. Постъпило е уведомление от социалното заведение, в което  е настанен ответника, че същия е починал на 13.02.2018г. Приложен е акт за смърт.

            Съдът намира, че следва да прекрати производството по настоящото дело, тъй като поради характера на производството то не може да продължи при правоприемство и липсва правен интерес от иска.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 486/17 по описа на СлОС поради смърт на ответника И. К. И..

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: