О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 03.11.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на трети ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 490 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от адв. С., в качеството му на пълномощник на Г.И.Ж. , ЕГН ********** и К.Й.С. , ЕГН ********** *** против Определение № 899 от 23.08.2017г. на Котелския районен съд, постановено по гр.д.№84/2017г. по описа на същия съд, с което е върната депозираната от жалбоподателите против решение № 18/14.07.2017 г. по гр.д. 84/2017 г. по описа на КРС въззивна жалба, на основание чл. 262, ал.2 , т. 1 от ГПК (поради просрочие на жалбата).

В жалбата се посочва, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че РС – Котел не е уведомил надлежно жалбоподателите за постановеното решение , тъй като съобщението за това не било изпратено на процесуалния представител на страната – адв.С. , а на адреса на жалбоподателката , която била полуграмотна и с изключително слаба правна култура, което и попречило да разбере , че съществува срок за обжалване на съдебния акт. По този начин не били спазени разпоредбите на чл. 39 ал. 1 във вр. с чл. 51 от ГПК. Моли се да се отмени обжалвания съдебен акт и да се допусне въззивно обжалване.

По делото е депозиран писмен отговор на жалбата от Директора на ДСП – Котел – В.П., с който жалбата е оспорена като неоснователна

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Котел е било образувано гр.д. № 84/2017 г. във връзка с предприемане мярка за закрила спрямо детето И.К.Й..  Родителите на детето Г.И.Ж. и К.Й.С. били посочени с адрес за призоваване *********.Същият адрес е посочен от жалбоподателката Г.Ж. в подписана декларация от 13.12.2016г. адресирана до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен. Този е адресът деклариран и от К.С. на 24.04.2017 г.  От представената по делото справка от НБД  „Население“ е видно, че адресът на С. е посоченият по-горе в с. Жельо войвода. Същото се отнася и за жалбоподателката Г.Ж.. За пълнота следва да се посочи, че този адрес в с.Жельо войвода е бил посочен и в удостоверения от 18.05.2017 г. , касаещи двамата жалбоподатели, както и в заявление на Ж. от 18.05.2017г. На адреса в с. Жельо войвода жалбоподателите са били призовавани по делото като страни. Призовките са били получени от жалбоподателката Ж. и те  са се явили своевременно в с.з., като за него са били упълномощили и представител по пълномощие, а именно адв. С..

На 14.07.2017 г. Котелският районен съд постановил решение по делото, с което  настанил детето Ивелина в професионалното семейство на С.С.В. за срок от една година. Съобщението за решението е било връчено на жалбоподателите на 20.07.2017 г. като и двете съобщения са били получени от Г.Ж..

На 28.07.2017 г. /п.к./ била депозирана въззивна жалба от адв. С. против решение № 18/14.07.2017 г. по гр. д. № 84/2017 г. на Котелски РС.

На 23.08.2017 г. било постановено обжалваното определение № 899, с което съдът приел, че въззивната жалба е просрочена и върнал същата на жалбоподателите. Това определение е било съобщено отново на страните в с. Жельо войвода на 29.08.2017 г., както и на адв. С. на 01.09.2017 г. На 05.09.2017 г. /п.к./ била депозирана настоящата  частна жалба.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 38 от ГПК съобщенията по гражданските дела се връчват на адреса, който е посочен по делото. Ако адресантите не са намерени на посочения адрес, съобщенията следва да се връчат на настоящия им адрес, а при липса на такъв – на постоянния. В настоящия случай адресът, който е бил посочен в молбата за образуване на гражданското дело съвпада с адреса, който е настоящ и постоянен за жалбоподателите и правилно съобщенията по делото са били връчвани на този адрес.  На него те са били редовно призовавани и са взимали участие в производството, като не са били възпрепятствани от ниската си правна култура, своевременно и адекватно да ангажират правната си защита, като наемат процесуален представител по пълномощие  в лицето на адв. С.. Жалбоподателите в нито един момент не са посочили  по делото, че желаят да получават съобщенията си на друг адрес, различен от този  на който живеят, във връзка с което съдът не е имал задължението, а и правото, да изпраща касаещите ги съобщения на друг съдебен адрес, примерно до кантората на адв.С..

С оглед изложеното и като взе предвид разпоредбата на чл.262 ал.2 т.1 във вр. с чл. 259 ал.1 от ГПК,  съдът намира, че въззивната жалба не е била депозирана в законоопределения двуседмичен срок от получаване на съобщението  за постановеното решение на първоинстанционния съд, поради което правилно същата е била върната. Ето защо депозираната жалба следва да бъде оставена без уважение.

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ депозираната от адв. С., в качеството му на пълномощник на Г.И.Ж. , ЕГН ********** и К.Й.С. , ЕГН ********** *** частна жалба против Определение № 899 от 23.08.2017г. по гр.д.№84/2017г. на Котелския районен съд като неоснователна.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: