О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 03.11.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на трети ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 505 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от адв. К., в качеството му на пълномощник на П.Ж.Ч.-Р. ЕГН ********** ***  против Определение № 2338 от 19.10.2017г. на Сливенския районен съд, постановено по гр.д.№ 4648/2017г. по описа на същия съд, с което е върната депозираната от жалбоподателката искова молба вх. № 17866 по описа на Сливенския районен съд и е прекратено производството по гр.д. № 4648 по описа на СлРС за 2017 г., като недопустима.

В жалбата се посочва, че в случая се касае за недоразумение в комуникацията със съда. Жалбоподателят не бил твърдял, че искът е заведен срещу клона, като субект на правото. Подобно нещо не е било заявявано, поради което изразява становище, че е станало опущение или недоразумение. В  допълнително депозираната молба до районния съд страната била посочила,2 че искът й е предявен срещу клон в гр. Сливен, като е имала предвид местната подсъдност, тъй като действително клонът няма правосубектност и няма как да има процесуална легитимация на надлежна страна по делото. Действителната воля на ищцата е била да бъде повдигнат иск срещу „Първа инвестиционна банка“ АД, а в молбата й от 09.10.2017 г. е станала фактическа грешка и неточност в изказа. Надлежният ответник в процеса можело да е само юридическо лице, носител на права и задължения, каквато се явява „Първа инвестицонна банка“ АД. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и делото да бъде върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен е било образувано гр.д. № 4648/2017 г. във връзка с депозирана искова молба от жалбоподателката Р.. В нея било посочено, че са предявени искове срещу „ПИБ“ АД , клон Сливен, с ЕИК на клона 8310943931510. С разпореждане  № 17512 от 02.10.2017 г. докладчикът по делото оставил исковата молба без движение, като указал на ищеца, че в едноседмичен срок следва да отстрани няколко нередности, включително „да индивидуализира“ ответника, като посочи срещу юридическо лице ли предявява исковите си претенции или срещу клон на юридическо лице“. Във връзка с това разпореждане на съда на 09.10.2017 г. ищцата депозирала молба, в която изрично посочила, че искът е предявен срещу клон гр. Сливен на „ПИБ“ АД с адрес *****, представляван от управителя на клона В.З.. Към молбата било представено извлечение от партидата на сливенския клон на ответника публикувано и в ТР.

На 19.10.2017 г. било постановено обжалваното  определение №2338, с което било прекратено производството по делото като недопустимо и била върната исковата молба. В мотивите си съдът приел, че тъй като искът е насочен към клон, който не е правен субект, е налице недопустимост на процеса, поради липса на надлежна пасивна процесуална легитимация.

 Съобщението за определението е било връчено на жалбоподателя на 27.10.2017 г. и в рамките на законоопределения едноседмичен срок на 25.10.2017 г. е била депозирана процесната частна жалба.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Процесуалната правоспособност е признатата от закона абстрактна възможност едно лице да бъде субект на процесуално правоотношение като страна. С процесуална правоспособност се ползват всички юридически лица, но не и клоновете на юридическите лица. Възможно е  исковата молба да бъде депозирана по седалище на клона, но това не го прави процесуално дееспособен. В конкретния случай страната изрично е посочила, че предявява  исковата си претенция против клона на Сливен на „ПИБ“АД. По този начин тя е насочила исковата си претенция към ненадлежна страна, която не притежава необходимата процесуална легитимация.  Съдът счита, че не може да се приеме, че в конкретния случай се касае за опущение или грешка в комуникацията със съда, тъй като допълнителната молба на жалбоподателката е била във връзка с изрично разпореждане на съда, за конкретизиране на ответника по иска - дали се касае за юридическо,  лице , физическо лице или клон. Още повече, че жалбоподателката е приложила към допълнителната си молба „за улеснение на съда“ извлечение от ТР, в който е вписан клона на „ПИБ“ АД в Сливен. Очевидно е, че волята на ищеца е била да насочи исковата си претенция към клон Сливен на „ПИБ“ АД, което е процесуално недопустимо, съответно действията на РС- Сливен са били правилни и законосъобразни. Предвид изложеното депозираната жалба следва да бъде оставена без уважение.

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ депозираната от П.Ж.Ч.-Р. ЕГН ********** ***  частна жалба против Определение № 2338 от 19.10.2017г. на Сливенския районен съд, постановено по гр.д.№ 4648/2017г. по описа на същия съд, като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: