О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 10.11.2017 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                               мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

Като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д..  N 518 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по жалба против отказ на съдия по вписванията за извършване на вписване в книгите по вписванията и се движи по реда на гл. ХII а от ГПК, чл. 577 ал. 1  от ГПК вр. чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано  е по частна жалба, подадена от продавача по сделката, чието вписване е отказано, има интерес от обжалването и е процесуалнолегитимирана да стори това.

В жалбата се твърди, че определението с което е отказано вписването в книгите по вписванията в службата по вписванията при СлРС на договара за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в н.а. № 137/17г., т. ІІІ, рег. № 5138, д. № 427 от 26.10.2017г. по описа на нотариус с рег. № 092 на НК и район на действие района на СлРС, е незаконосъобразно. Съдията по вписванията е изложил мотиви, които не кореспондират със съдържанието на представената по нотариалното дело декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК. Жалбоподателят счита, че липсва неяснота относно това кой и в какво качество я е подписал, освен това са изцяло осъществени изискванията на ДОПК, касаещи хипотеза на прехвърляне право на собственост върху недвижим имот от страна на лице/търговец, което има непогасени публични задължения за данъци. Твърди, че цялата сума от продажната цена е внесена по сметка на ТД на НАП-Сливен, което е отразено и в декларацията, поради което счита отказа за незаконосъобразен и моли да бъде отменен. Претендира разноски.

След преценка на представените доказателства, съдът намира жалбата за допустима и основателна.

С н.а. № 137/17г., т. ІІІ, рег. № 5138, д. № 427 от 26.10.2017г. по описа на нотариус с рег. № 092 на НК и район на действие района на СлРС е сключен договор за покупко продажба на недвижим имот, между страните ТД „Балкан-2006“ АД, гр. Твърдица – продавач и Н.Г.К.-  купувач, по силата на който първото, чрез представляващия го изпълнителен директор М.Й.Ю., е прехвърлило на втория правото на собственост върху недвижим имот, собственост на търговското дружество, представляващ самостоятелен обект в сграда с идент. № 72 165.504.1788.1.19, в гр. Твърдица, с административен адрес на имота ********, с площ 190 кв.м. и данъчна оценка 26 338, 70 лв. срещу продажна цена от 49 500 лв., която е изплатена напълно от страна на купувача на 24.08.2017г. по сметка на ТД на НАП  в „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София за погасяване на главница по дължими публични задължения на продавача.

Последният е имал такива задължения за данъци в общ размер на 49 500 лв. главница и 36 000 лв. лихви.

По нотариалното дело е представил писмена декларация по чл. 264 ал. 1 от ДОПК /по утвърдения образец/, в която е декларирал както наличието на данъчните си задължения, така и обстоятелството че продажната цена е изцяло внесена за погасяването на част от тях.

На 26.10.17г. нотариусът, изповядал сделката, е подал заявление до съдията по вписванията при СВп при СлРС, с което е представил описания нотариален акт и е поискал да бъде разпоредено вписването му в съответните регистри.

С атакуваното определение от 26.10.2017г. съдията по вписванията е постановил отказ, обоснован с това, че в представената декларация не е уточнено в какво качество се е подписал М.Ю., а е необходимо това му качество да съвпада с качеството, в което е подписал нотариалния акт. Другото съображение, изтъкнато в мотивите е, че в декларацията са посочени непогасени задължения за данъци в размер на 49 500 лв. главница, платена на 24.08.17г. по банков път на ТД на НАП и лихви в размер на 36 000 лв., за които няма представени нито платежни документи, нито пък продавача е декларирал, че е съгласен това публично вземане да се погаси от сумата срещу прехвърлянето.

Така постановеният отказ е неправилен и незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

На първо място за въззивния състав няма съмнение в какво качество е подписана декларацията по чл. 264 ал. 1 от ДОПК от страна на М.Ю. – като изпълнителен директор и представляващ ТД „Балкан-2006“ АД, гр. Твърдица, както и че последното е прехвърлител по сделката, по която е било представлявано от същото лице. Също така е напълно ясно, че декларираните непогасени публични задължения за данъци са на дружеството, техният размер е точно посочен.

Що се отнася до вторият довод, послужил за постановяване на отказа за вписването на нотариалния акт, той също е несподелим.

Действително, разпоредбата на чл. 264 ал. 4 от ДОПК разписва, че „Когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет“.

От логическото и семантично тълкуване на нормата е видно, че единственото императивно изискване е продавачът да постави изцяло интереса на държавата пред своя. Това означава в хипотезата, когато продажната цена е по-голяма от публичното му задължение, последното да бъде погасено напълно, а продавачът да получи само остатъка. В хипотезата, когато публичното задължение надвишава продажната цена /както е в случая/, е крайно неправилно да се счете, че прехвърлянето може да стане единствено ако бъде доплатена разликата, в противен случай то не може да бъде извършено. Такава законова рестрикция няма. Нормотворецът не е разграничил сделките според стойността им спрямо размера на задълженията на лицето. Така в случаите, когато публичното задължение е по-голямо от продажната цена, волята на законодателя е цялата сума да бъде насочена за погасяване на публичното задължение до този размер, без задълженото към държавата лице да получи част от нея. Непогасената част от задължението остава в тежест на прехвърлителя, но това не означава, че той е длъжен да я погаси точно в този момент. Целта на закона е да не позволи неизправните спрямо държавата длъжници да извършват изброените разпоредителни правни действия със своето имущество само в свой интерес, а да се лишават от него до погасяване на публичните си задължения, без да съществува изискване това да стане еднократно и наведнъж.

Така, щом  в случая цялата продажна цена е внесена от купувача по сметка на ТД на НАП за погасяване на задълженията за данъци на продавача, са изпълнени условията на чл. 264 от ДОПК, тъй като държавата по никакъв начин не е ощетена и сделката е легитимно осъществена, съответно – няма пречка за вписването на н.а. в който е обективиран договорът за покупко-продажбата.

Ето защо, след като правните изводи на въззивната инстанция се разминават с тези на съдията по вписванията, отказът му да извърше вписване се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен, с последиците по чл. 32 в от ПВп.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

 

ОТМЕНЯ определение № 18 от 26.10.2017г. на Съдия по вписванията при Служба по вписванията към СлРС, с което е отказано извършване на вписване на н.а. № 137/17г., т. ІІІ, рег. № 5138, д. № 427 от 26.10.2017г. по описа на нотариус с рег. № 092 на НК и район на действие района на СлРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това

 

П О С Т А Н О В Я В А:

 

 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВПИСВАНЕ на н.а. № 137/17г., т. ІІІ, рег. № 5138, д. № 427 от 26.10.2017г. по описа на нотариус с рег. № 092 на НК и район на действие района на СлРС.

 

 

Определението  не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: