О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 14.11.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:           МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№520 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба, подадена от Х.И.Д. против Определение №2451/02.11.2017г. по гр.д. №5692/2017г. по описа на Сливенски районен съд, в частта, с която е отхвърлено като неоснователно искането й за издаване на заповед за незабавна защита, с която да се забрани на Т.А.Т. да приближава малолетния им син А. Т.Т. с ЕГН **********.

Жалбоподателката посочва, че отказа на съда е неоснователен и немотивиран. Счита, че спрямо детето също е упражнен акт за насилие, най-малкото върху психиката му, тъй като е присъствало на инцидента и е стресирано от него. Моли въззивният съд да отмени посоченото определение в неговата отхвърлителна част.

По делото е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна Т.А.Т. чрез пълномощник адв.П., която оспорва подадената частна жалба като неоснователна и моли съдът да я остави без уважение. Посочва, че въобще не е осъществен акт на домашно насилие против молителката, още по-малко спрямо детето. Излага съображения в тази насока и пресъздава случилото се.

Въззивният съд счита, че частната жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане като такава.

Атакуваното определение, с което е оставено без уважение искането на молителката в първоинстанционното производство за издаване на заповед за незабавна защита и по отношение на малолетното дете А., не влиза в категорията на определенията, които преграждат по-нататъшното развитие на производството, нито е определение, чието обжалване е предвидено изрично в разпоредба на закона по смисъла на чл. 274, ал.1, т. 1 и т. 2 от ГПК.

Определението, с което съдът е отхвърлил искането за отмяна на издадената заповед за незабавна защита не подлежи на обжалване по аргумент от  чл. 19 от ЗЗДН, доколкото самата заповед за незабавна защита не подлежи на обжалване.

От друга страна това определение в неговата отхвърлителна част не прегражда по никакъв начин по-нататъшното развитие на производството. На основание чл. 253 от ГПК определенията, които не слагат край на делото, могат да бъдат изменяни или отменяни от същият съд, вследствие на изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск. Поради това за молителката – жалбоподателка съществува евентуалната възможност да поиска изменението на това определение от постановилият го съд, ако счита, че е налице изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск, но не разполага с процесуалната възможност да го обжалва пред горната съдебна инстанция.

С оглед изложеното частната жалба следва да се остави без разглеждане като недопустима, а производството по въззивното дело – прекратено.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от Х.И.Д. против Определение №2451/02.11.2017г. по гр.д. №5692/2017г. по описа на Сливенски районен съд, в частта, с която е отхвърлено като неоснователно искането й за издаване на заповед за незабавна защита, с която да се забрани на Т.А.Т. да приближава малолетния им син А. Т.Т. с ЕГН **********,  като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно ч.гр.д. №520/2017г. по описа на СлОС, като НЕДОПУСТИМО.

 

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                         

                                                      2.