О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 15.11.2017г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети ноември  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 522 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

  Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК вр. чл. 32а – 32в от ПВ.

Постъпила е частна жалба от С.Д.Ч. ЕГН **********, чрез представител по пълномощие адв. Р.К., против определение № 17/20.10.2017 г. на съдия по вписванията в Районен съд – Сливен.

В жалбата се твърди, че с атакуваното определение съдията по вписванията е постановил отказ да бъде вписан нот. акт за продажба заявен за вписване със заявление на нотариус Д.Н.с вх. № 7005/20.102.2017 г. по описа на СлВП – Сливен. Съдията по вписвания е посочил като порок на акта наличието на две страни по две сделки, които са различавали по продавачите участващи в тях. Посочил е също, че всяка сделка трябвало да бъде оформена в отделен акт, който да бъде вписан, тъй като били налице две самостоятелни правоотношения, които били обединени в един нотариален акт. Посочил е също, че не е посочена продажната цена на всеки един от договорите. Не е ясно обаче в какво точно се изразява порока на нотариалния акт, чието вписване се отказва, тъй като се изтъкват единствено и само затруднения от практическо естество, но не законови такива. Твърди се, че съображенията не почиват на законовата регламентация визирана в чл. 6 от Правилника за .вписванията , както и на задължителните указания дадени с т.6 на ТР № 7/25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС. Съдията по вписванията е излязъл извън предметния обхват на проверката, която следва да извърши, като са развити съображения за това. Сочи се, че в случая е налице изрично посочена цена на сделката в общ размер и е налице материален интерес удостоверен от нотариус. Съдията по вписванията е превишил законовите си правомощия, като е проверявал материално правни предпоставки на акта чието вписване се иска, поради което се прави искане да бъде отменено обжалваното определение като незаконосъобразно и да бъде указано на съдията по вписванията да извърши вписване на нотариалния акт.

С определение 0 17/20.10.2017 г. съдията по вписванията в РС - Сливен е отказал вписване на нот. акт за продажба вх. № 7005 на заявлението за вписване от 20.10.2017 г. по описа на СлВП гр. Сливен на нотариус Д.Н.с район на действие РС - Сливен. Съображенията за отказа са на първо място, че в случая в един нотариален акт има включени две сделки, а именно две продажби с различни продавачи и един и същ купувач. Така от правна гледна точка по всяка една от продажбите има различни страни и предмет. Развити са съображения във връзка с практическите трудности, което създава това удостоверяване.  На второ място, индивидуализиращите белези на всеки договор за продажба на недвижим имот са страни, имот и продажна цена, а в случая не е посочена продажна цена по всеки един от договорите.

Настоящият състав намира жалбата да неоснователна поради следните съображения:

Съдията по вписванията може да откаже вписване само ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма и ако няма необходимото съдържание.

На първо място не може да бъде споделен изводът на съдията по вписванията, че е недопустимо в един нотариален акт да бъдат удостоверени две сделки, какъвто е конкретния случай, тъй като няма поставено такова изискване от правилата уреждащи вписването.

Основателен е отказът обаче да бъде отказано вписване на основание на чл. 6 ал.1 б. „г“ от ПВ, която изисква посочването на цената на имота или на правото, съответно удостоверения материален интерес. В конкретния нотариален акт, а и в частната жалба не се отрича, е посочена цената на сделката като „общ размер“. На практика липсва цена на всяка една от двете сделки, което е задължително изискване по чл. 6 ал.1 б“г“ от ПВ. Посочена е общата данъчна оценка на продаваните имоти -  13 254,12 лева, която е формирана съгласно удостоверението за данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК за двата имота. Като продажна цена обаче страните са посочили сумата от 15 000 лева и така не е ясно каква точно е продажната цена по всяка една от двете сделки по нотариалният акт, чието вписване се иска.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.Д.Ч., ЕГН **********, чрез представител по пълномощие адв. Р.К., против определение № 17/20.10.2017 г. на съдия по вписванията в Районен съд – Сливен.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: